"to degrade" translation into Swedish

EN

"to degrade" in Swedish

EN to degrade
volume_up
[degraded|degraded] {verb}

1. general

We are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
Vi vet alla att en stor del av jordbruksmarken inte odlas och håller på att försämras.
Soil that is not used for agricultural purposes soon becomes degraded.
Mark som inte brukas försämras snabbt.
The detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
De förhållanden som dessa personer hålls i förvar under försämras och är en skymf mot den mänskliga värdigheten.
to degrade (also: to cheapen)
Unfortunately, the regimes in Libya and Egypt use violence as a way to intimidate and degrade women, making them more vulnerable.
Tyvärr använder regimerna i Libyen och Egypten våld som ett sätt att hota och förnedra kvinnor och göra dem mer sårbara.
It was emphatically not to create an inverted racism or to degrade and oppress people because of the colour of their skin, their political views or their party allegiances.
Det var inte att skapa en omvänd rasism, inte att förnedra och förtrycka människor på grund av deras hudfärg, deras politiska uppfattning eller deras partitillhörighet.
And anyone who seeks such a closely integrated Europe cannot favour full Turkish membership, which would degrade this European Union into a free-trade area.
Och den som vill ha ett så i hög grad integrerat Europa kan inte stödja ett fullvärdigt turkiskt medlemskap som skulle degradera denna europeiska union till ett frihandelsområde.
The second is that ecosystems are being fragmented, degraded and destroyed to the extent that some two thirds of the services that we receive from ecosystems are in decline.
Det andra är att ekosystemen har fragmenterats, degraderats och förstörts i en sådan utsträckning att ungefär två tredjedelar av de tjänster som vi får från ekosystemen börjar förfalla.
to degrade (also: to degenerate, to derogate)
to degrade

2. chemistry

to degrade

3. geology

to degrade
to degrade

Context sentences for "to degrade" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
Vi är skyldiga att kräva ett förbud mot sexistiska bilder som kränker kvinnors värdighet.
EnglishIt is better to degrade the enemy to a customer and make him dependent on the victor.
Det är bättre att tvinga fienden till att bli kund och klient och beroende av segraren.
Englishexhaust and particulate emissions that degrade the quality of bathing waters;
Avgas- och partikelutsläpp som försämrar kvaliteten på badvattnet
EnglishThat is because they are the ones doing most to degrade the natural environment.
Det är nämligen de som gör mest för att förstöra miljön.
EnglishSociety does not take revenge against an offender and does not want to degrade his or her dignity.
Samhället hämnas inte en lagöverträdare och vill inte kränka hans eller hennes värdighet.
EnglishWhat nation is going to let its soil erode away and degrade?
Vilket land kommer att låta dess mark erodera bort och förstöras?
EnglishSuch jibes degrade Parliament as an institution and the European Union as a political process.
Sådana gliringar förnedrar parlamentet som institution och Europeiska unionen som en politisk process.
EnglishIndeed, what farmer needs Brussels to tell him not to allow his assets to degrade?
Vilken jordbrukare behöver egentligen Bryssel för att säga till honom att han inte ska låta hans tillgångar förstöras?
EnglishThey are reacting more and more and they are rebelling against those situations which degrade them and marginalise them.
De reagerar hela tiden mer och mer och gör uppror mot situationer där de förnedras och marginaliseras.
EnglishYou degrade forests, you go beyond the boundary on land, you undermine the ability of the climate system to stay stable.
Om man missbrukar skogen, går man över gränsen för marken- -och underminerar klimatsystemets- -förmåga till balans.
EnglishThe problem is that the same techniques could be utilised to degrade the quality of service to unacceptably low levels.
Problemet är att samma tekniker skulle kunna användas för att försämra kvaliteten på tjänsterna till en oacceptabel nivå.
EnglishMany poor and destitute girls have ended up in the hands of crime syndicates which degrade them and exploit them sexually.
Många utblottade och fattiga flickor har hamnat i händerna på brottssyndikat som exploaterar dem sexuellt och förnedrar dem.
EnglishThey degrade women and beavers.
EnglishWe do not want any misogynist advertising, any advertisements that degrade women into objects or revel in crude clichés about women.
Vi vill inte ha någon kvinnofientlig reklam, ingen reklam som objektifierar kvinnor, ingen reklam som gottar sig i otäcka klichéer om kvinnor.
EnglishAnd anyone who seeks such a closely integrated Europe cannot favour full Turkish membership, which would degrade this European Union into a free-trade area.
Låt mig svara er genom att citera er partikollega Johannes Voggenhuber, som sade att Turkiet inte är en del av Europa utan av Mindre Asien.
EnglishNuclear energy is not an alternative because that too adds to global warming, emits greenhouse gases and leaves other waste products behind which hardly degrade.
Kärnkraft är inget alternativ, för den värmer också upp världen, släpper ut växthusgaser och efterlämnar andra, knappt nedbrytbara avfallsprodukter.
EnglishIt seeks to degrade these rights by attacking wages, raising the retirement age and removing restrictions on the free movement of workers within the EU.
Det syftar till att urholka dessa rättigheter genom att angripa lönerna, höja pensionsåldern och lyfta restriktionerna av arbetstagarnas fria rörlighet inom EU.
EnglishAll these things can distort the ethnic composition of that region, degrade the culture of the Uigur people and suppress the practice of the Islamic religion.
Allt detta kan snedvrida den etniska sammansättningen i området, kränka ursprungsbefolkningens kultur och undertrycka utövandet av den islamiska religionen.
EnglishQuite simply, I say, let us stop the talk and sort it out, because if we do not, we demean ourselves and degrade the process of which we are part.
Jag vill bara säga att vi måste sätta stopp för sådant prat och reda ut begreppen - om vi inte gör det förringar vi oss själva och förnedrar den process som vi är en del av.