EN delegate
volume_up
{noun}

volume_up
representant {comm. gen.}
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
Jag skall ge vår representant instruktioner om att ta bort logotypen på de två fordonen.
The delegate has indeed confirmed that the European Union's logo is painted on the wall of the building.
Vår representant har mycket riktigt informerat oss om att den logotyp som målats på fastigheten är Europeiska unionens logotyp.
I as a Dutch delegate to the Intergovernmental Conference am not aware of any proposal, even from the Swedish Government, to change that.
Jag som nederländsk representant i regeringskonferensen vet inte om något enda förslag, inte heller från den svenska regeringen, om att ändra det.
delegate
volume_up
delegat {comm. gen.}
In Copenhagen, where I was present as a delegate of the European Parliament, a non-legally binding accord was reached.
Det slöts ett icke rättsligt bindande avtal i Köpenhamn, där jag deltog som delegat från Europaparlamentet.
As a Hungarian delegate, I feel obligated to list the temporary exemptions in the field of environmental protection that Romania asked for.
Som ungersk delegat anser jag mig tvungen att ta upp de tillfälliga undantag inom miljöskyddsområdet som Rumänien har begärt.
I think that would be extremely welcome and I say that as a delegate who has attended the three previous sessions.
Jag anser att det skulle vara mycket välkommet, och det säger jag som en delegat som har deltagit vid de tre föregående sessionerna.
delegate (also: agent, commissioner, deputy, proxy)
Jollie Dixon, the acting Special Delegate for the Commission appointed for this purpose, has now taken up his position in Pristina and it is time to solve the huge number of practical problems.
Kommissionens ombud, Jollie Dixon, har tillträtt sin tjänst i Pristina, och nu gäller det till en början att lösa den enorma mängden praktiska problem.
The Securities Committee has delegates coming from various Member States and it is up to the Member States to decide who represents them on that committee.
Värdepapperskommittén är sammansatt av ombud som kommer från flera olika medlemsstater, och det är upp till medlemsstaterna att avgöra vem som företräder dem i den kommittén.

Synonyms (English) for "delegate":

delegate

Context sentences for "delegate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI must confess that the second reply of the Council delegate increased my concerns.
Och jag måste tillstå att rådsföreträdarens andra svar förstärkte den oro jag känner.
EnglishIn other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
När det gäller andra länder överlämnar vi lösningen av konflikter till Afrikanska unionen.
EnglishBut officially that is the job of the Dutch delegate to the Intergovernmental Conference.
Men det sker helt för den nederländska representanten i regeringskonferensen.
EnglishMr President, the British delegate has just spoken using Mr Bowe' s speaking time.
Herr talman! Den brittiske ledamoten talade nyss med Bowes talartid.
EnglishAs regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Vad gäller delegationen är representanten utsedd, liksom den biträdande representanten.
EnglishWe are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
Det är vi som har lagstiftningsbefogenheter och vi delegerar befogenheterna till kommissionen.
EnglishWhen you delegate responsibility, you must take care not to surrender your key responsibility!
Delegeringen av ansvaret får inte leda till att huvudansvaret överges!
EnglishFinally, one cannot agree with the opinions of delegate Kohlič ek.
Slutligen kan man inte hålla med om Jaromír Kohličeks åsikter.
EnglishFinally, one cannot agree with the opinions of delegate Kohliček.
Slutligen kan man inte hålla med om Jaromír Kohličeks åsikter.
EnglishMr President, all parliamentary systems delegate implementing measures to the executive.
Herr ordförande! Alla parlamentariska system delegerar genomförandeåtgärder till den verkställande makten.
EnglishThe final open spot of the morning is the delegate from Knappely.
Det sista öppningstalet framförs av delegaten från Knapely.
EnglishFor example, the EU has one such delegate for the Middle East.
Europeiska unionen har exempelvis ett sådant för Mellanöstern.
EnglishCan we delegate to the local and national authorities?
Kan vi föra över ansvaret till lokala och nationella myndigheter?
EnglishSo it is the nation that might delegate powers to Brussels and monitor their execution.
Det är alltså nationen som eventuellt delegerar maktbefogenheter till Bryssel och som övervakar verkställandet av dem.
EnglishThe delegate numbers for each country have been fixed to a maximum of 96 and a minimum of 6 for each Member State.
Varje EU-land ska företrädas av högst 96 och minst sex ledamöter.
EnglishWhen attempts have been made to choose the delegate by election, these attempts have been declared to be invalid.
När försök har gjorts att välja företrädaren genom omröstning har dessa försök förklarats vara ogiltiga.
EnglishIt will be a real challenge for the Commission to delegate EU responsibilites to our delegations based out there.
Decentraliseringen av befogenheter från EU till våra delegationer på plats är en rejäl utmaning för kommissionen.
EnglishIn any event, as far as expenditure is concerned, Community funding will be provided for a single delegate.
Under alla omständigheter kommer gemenskapsfinansieringen att inskränkas till att täcka kostnaderna för en enda medlem.
EnglishHow did a Tibetan delegate put it?
Hur var det en tibetansk kongressdeltagare uttryckte det?
EnglishI have taken part in every Friday session for 21 years, even when I had another job and was not a delegate.
Sedan 21 år tillbaka har jag deltagit i varje fredagssession, även redan då jag hade en annan funktion och ännu inte var ledamot.