"to delete" translation into Swedish

EN

"to delete" in Swedish

EN to delete
volume_up
[deleted|deleted] {verb}

Delete the selected message/nDelete selected message/nDelete.
Tar bort det markerade meddelandet/nTa bort markerat meddelande /nTa bort.
If you'd like to delete your Analytics account, read How can I delete an account?
Om du vill ta bort ditt Analytics-konto läser du avsnittet Hur tar jag bort ett konto?
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
I kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
It would perhaps therefore not be appropriate to delete such a symbolic procedure.
Det skulle kanske därför inte vara riktigt att stryka ett sådant symboliskt förfarande.
I am happy that the rapporteur wants to delete the non-mandatory text here.
Jag är glad att föredraganden vill stryka den icke-obligatoriska texten här.
Secondly, they do not aim to delete or replace the entire text.
För det andra är de inte avsedda att stryka eller ersätta texten i sin helhet.
Information on how to delete cells can be found in the Edit - Delete cells menu.
Information om hur du kan radera celler får du på menyn Redigera - Radera celler.
To delete a footnote, simply delete the footnote mark in the text.
Om du vill radera en fotnot räcker det att radera fotnotsmärket i texten.
In order to delete a label range, mark it and then click Delete.
Om du vill radera ett etikettområde igen, markerar du det och klickar sedan på Radera.
to delete

Context sentences for "to delete" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore hope that the House will delete recital F and approve Amendment 4.
Jag hoppas därför att kammaren stryker skäl F och ger bifall till ändringsförslag 4.
EnglishIf you now delete all number values for Greta in row 8, the result changes to 4.
Om Du nu t ex tar bort alla siffervärden för Greta, dvs på rad 8, ändras svaret till 4.
EnglishIf you delete a paragraph mark directly before a table, you will also delete the table.
Om du raderar stycketecknet omedelbart framför en tabell, raderas hela tabellen.
EnglishDelete an abbreviation by selecting it and then pressing the ' Del ' key.
Du raderar en förkortning genom att markera den och trycka på tangenten Delete.
EnglishSelect the user, define a new user or delete one and change the password.
Här väljer du användare, lägger till eller raderar användare och ändrar lösenord.
English. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
författare. - (EN) Fru talman! Min grupp förslår att vi tar bort punkterna 2 och 6.
EnglishWhen you delete a contact in Contacts, it will also get deleted from yourChat list.
När du tar bort en kontakt i Kontakter tas den även bort från chattlistan.
EnglishIs it the reference to the United Nations in Amendment 1 which they want to delete?
Är det hänvisningen till FN i ändringsförslag 1 som de vill ska utgå?
EnglishTherefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Därför ser jag hellre att vi förbättrar än tar bort befintlig text.
EnglishDon't delete the tag from the page, as this will cause your site to become unverified.
Ta inte bort taggen från sidan eftersom webbplatsen då blir overifierad.
EnglishThis applies, amongst others, to Amendments 5 and 10, which delete the reference to this date.
Detta gäller bland annat ändringsförslagen 5 och 10, där detta datum inte nämns.
English(Choosing this option will delete all files in the profile's directory.
(Om du väljer det här alternativet tas alla filer bort i profilens katalog.
EnglishIf then it is necessary actually to delete the second part we will do so.
Om man nu faktiskt måste sträcka sig till att avskaffa andra delen, då får vi göra det.
EnglishMr President, I suggest we delete the first part of the second point.
(EN) Herr talman! Jag föreslår att vi stryker första delen av andra punkten.
EnglishI do not know why that is, but I am very quick with the delete button.
Jag vet inte vad det beror på, men jag är väldigt snabb med delete-knappen.
EnglishThe suggestion to delete the 0.2% tolerance for the fat contents seems to be acceptable.
Förslaget att slopa toleransmarginalen för fetthalten på 0,2 procent verkar acceptabelt.
EnglishCheck this box to delete all content from the selected cell range.
Om du markerar den här rutan raderas allt innehåll från det markerade cellområdet.
EnglishOn mass slaughter, my group has an amendment to delete pre-emptive culling.
I fråga om masslakt har min grupp ett ändringsförslag att låta förebyggande utgallring utgå.
EnglishThat is why we could not accept Mrs Buitenweg’s amendment to delete this.
Därför kunde vi inte godkänna Kathalijne Maria Buitenwegs ändringsförslag där detta stryks.
EnglishHowever, it is not possible totally to delete the provision affected in the way proposed.
Den aktuella föreskriften kan emellertid ej, så som föreslagits, strykas helt och hållet.