"deletion" translation into Swedish

EN

"deletion" in Swedish

EN deletion
volume_up
{noun}

deletion (also: drawing)
Unfortunately, the complete deletion of the paragraph headed 'Regulation of the separation between network and operation' could not be pushed through.
Tyvärr går det inte att genomföra ett fullständigt borttagande av punkten med titeln ”Reglering av åtskillnaden mellan nät och drift”.
It is true that the effect of the insertion would cause the deletion of other parts of the text, but it is not an amendment that simply calls for deletion.
Visserligen skulle infogandet leda till att andra delar av texten tas bort, men det är inte ett ändringsförslag som enbart uppmanar till borttagande.
   Mr President, those of our fellow-Members who are currently with the delegation in Kiev simply asked for the deletion of Recital M, which reads:
De av våra medledamöter som för närvarande deltar i delegationen i Kiev uppmanade helt enkelt till ett borttagande av skäl M, som lyder enligt följande:
deletion
volume_up
utstrykning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "deletion":

deletion

Context sentences for "deletion" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
EnglishGoogle Accounts can only be recovered within a short period of time after deletion.
Det går bara att återställa Google-konton ett litet tag efter att de tagits bort.
EnglishFirstly, you ask for the immediate deletion of the 'mode of transport ' data.
Punkt ett: ni begär att uppgiften " transportsätt " omedelbart skall avskaffas.
EnglishThe Commission cannot accept deletion of this provision from the Claims Regulation.
Kommissionen kan inte godkänna att den bestämmelsen tas bort ur förordningen.
EnglishFirstly, you ask for the immediate deletion of the 'mode of transport' data.
Punkt ett: ni begär att uppgiften " transportsätt" omedelbart skall avskaffas.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
Den föreslagna strykningen av bilaga II skulle hindra oss från att nå vårt syfte.
EnglishIn addition, I tabled a motion on behalf of my group for the deletion of Article 4.
Dessutom föreslog jag på min grupps vägnar att man skulle stryka artikel 4.
EnglishFinally, we also propose deletion of the word 'political' before 'framework'.
Slutligen föreslår vi också att orden ”den politiska” tas bort framför ordet ”ramen”.
EnglishNow that Amendment No 7 has been approved, the deletion of Recital G should be approved.
När nu ändringsförslag 7 har godkänts bör även borttagandet av skäl G godkännas.
EnglishSecondly, you also propose the immediate deletion of the 'delivery terms' data.
Punkt två: ni föreslår också att uppgiften " leveransvillkor" skall avskaffas omedelbart.
EnglishSecondly, you also propose the immediate deletion of the 'delivery terms ' data.
Punkt två: ni föreslår också att uppgiften " leveransvillkor " skall avskaffas omedelbart.
EnglishFolder deletion succeeded, but Netscape was unable to unsubscribe from the folder.
Mappen har tagits bort, men Netscape kan inte säga upp prenumerationen på den nya mappen.
EnglishThe deletion of monthly increments would reduce the budget by ECU 160m.
Om de månatliga ökningarna togs bort, skulle budgeten minska med 160 miljoner ecu.
EnglishAmendments 7 and 19 concerning deletion of the state aids article are not acceptable.
Ändringsförslagen 7 och 19 om att ta bort artikeln om statliga stöd är inte godtagbara.
EnglishIn our view, this deletion does not constitute an improvement on the Council's position.
Vi anser inte att han på detta sätt bidrar till någon förbättring av rådets ståndpunkt.
EnglishMr President, I would be quite happy to accept the amendment with the deletion of that word.
Herr ordförande! Jag godtar gärna ändringsförslaget om att detta ord skall raderas.
EnglishIn our view, this deletion does not constitute an improvement on the Council' s position.
Vi anser inte att han på detta sätt bidrar till någon förbättring av rådets ståndpunkt.
EnglishAmendment 114 proposes the deletion of Article 101 on emergency measures.
I ändringsförslag 114 föreslås att artikel 101 om nödåtgärder raderas.
EnglishThey have their reasons...... but usually a program chooses exile when it faces deletion.
De har sina skäl, men oftast väljer ett program exil när radering hotar.
EnglishDeletion itself is time consuming and at the consumer' s expense.
Att bli avlägsnad kostar mycket tid och den kostnaden får konsumenten stå för.