EN

deliberate {adjective}

volume_up
1. general
Deliberate release of GMOs into the environment
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Deliberate release into the environment of GMOs
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
deliberate (also: prudent, thought-out)
This has been achieved by employing a deliberate staff policy and by redeployment of tasks.
Detta har uppnåtts med en genomtänkt personalpolitik och genom omfördelningar av arbetsuppgifterna.
This is one of the rare documents that takes a deliberate approach to the problem of alternative fuel for vehicles.
Det här ett av de sällsynta dokument som visar på en genomtänkt strategi inför problemet med alternativa fordonsbränslen.
Now the effort to be instrumental in a peace process by engaging in a deliberate dialogue seems to be working.
Nu verkar det som att ansträngningarna att bidra till en fredsprocess genom att gå in i en genomtänkt dialog fungerar.
deliberate (also: cagey, canny, cautious, chary)
deliberate (also: at peace, calm, composed, cool)
deliberate (also: deliberative)
deliberate (also: leisurely)
deliberate (also: calculated)
2. business
deliberate (also: intentional)
Deliberate release of GMOs into the environment
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Deliberate release into the environment of GMOs
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Synonyms (English) for "deliberate":

deliberate

Context sentences for "deliberate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, when it comes to the workers' problems, we see deliberate filibustering ...
Men när det kommer till arbetstagarnas problem ser vi ett medvetet förhalande …
EnglishIt was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
Det var ett uppenbart och avsiktligt försök att återigen destabilisera min region.
EnglishThis is the result of deliberate and systematic deception in the Lloyd’s affair.
Detta är följden av avsiktligt och systematiskt svek i Lloyd’s-affären.
EnglishWe do not want to prevent the Commission from being able to deliberate in confidence.
Vi vill inte förhindra kommissionen från att kunna förhandla i förtrolighet.
EnglishWhat about the rise of Islam and the deliberate unwillingness to integrate?
Vad kan vi säga om islams uppgång och den avsiktliga oviljan att integreras?
EnglishOf course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
Naturligtvis måste alla avsiktliga illgärningar mot civila av militären straffas.
EnglishThese fires are deliberate, or due to negligence, and we must condemn that.
Bränderna är anlagda eller orsakas av vårdslöshet och det måste vi fördöma.
EnglishTo present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie.
Men att framställa pensionsfonderna som ett universalmedel är en partisk lögn.
EnglishThere seems to have been a deliberate avoidance of considering all the facts in the case.
Det tycks ha varit fråga om att avsiktligt undvika att beakta alla fakta i fallet.
EnglishYour remarks seem to me to be deliberate and demagogic, and I do not accept them at all.
Och ert inlägg förefaller uppsåtligt och demagogiskt och jag tillbakavisar det helt.
EnglishThe Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Kommissionen bör sätta stopp för det systematiska och avsiktliga läckandet till pressen.
EnglishBy this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
På detta sätt kan vi göra det möjligt för dem att fatta medvetna, avsiktliga köpbeslut.
EnglishHis mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Det mystiska, brutala och målmedvetna mordet på honom satte ett stopp för detta.
EnglishBut we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Men vi står inför en kraftigt politiserad och ofta medveten feltolkning av den meningen.
EnglishIt is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Det är alltså inte frågan om en slip of the tongue utan om en medveten kampanj.
EnglishFurther delay will amount to the deliberate undermining of parliamentary democracy.
Ytterligare förseningar är detsamma som att avsiktligt undergräva den parlamentariska demokratin.
EnglishThe report concludes that the UN Security Council should deliberate on the Burma/Myanmar issue.
Slutsatsen i rapporten är att FN:s säkerhetsråd bör diskutera frågan om Burma/Myanmar.
EnglishThis directive is designed to introduce strict rules to govern the deliberate release of GMOs.
Detta direktiv utgör ett försök att strikt tillämpa den avsiktliga utsättningen av GMO.
EnglishThe deliberate deaths of between one and two million people constituted a real genocide.
Det avsiktliga dödandet av mellan en och två miljoner människor utgjorde ett riktigt folkmord.
EnglishWhat about the rise of Islam and the deliberate unwillingness to integrate?
Ett positivt oväsen är nödvändigt, eftersom vi redan har ett stort antal invandrare i våra länder.