"deliberation" translation into Swedish

EN

"deliberation" in Swedish

EN deliberation
volume_up
{noun}

deliberation (also: advisement, conference, consultation, counsel)
volume_up
överläggning {comm. gen.}
Furthermore, one public deliberation was held on the initiative of the Presidency.
Dessutom har en offentlig överläggning hållits på initiativ av ordförandeskapet.
That is a matter for deliberation in the Council.
Dessa frågor kan komma att bli föremål för överläggningar i rådet.
This led to somewhat lengthy deliberations in Parliament.
Detta faktum har lett till en relativt lång överläggning om denna fråga i parlamentet.
deliberation (also: discussion, debate)
volume_up
debatt {comm. gen.}
I'll just give you a very short list of reasons why authoritarian deliberation may actually help the dictators.
Jag ska ge er en väldigt kort lista med anledningar till att auktoritär debatt faktiskt kan hjälpa diktatorerna.
After all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Vi vill ju trots allt att parlamentets debatter ska genomföras på ett lämpligt sätt.
Report on the deliberations of the Committee on Petitions during the year 2006 (debate)
Rapport om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2006 (debatt)
deliberation (also: report, commission report)
I hope that we will be able to conclude our deliberations on this report this week.
Jag hoppas att vi denna vecka kommer att kunna avsluta våra överläggningar om detta betänkande.
In the deliberations on Mrs Laperrouze's report, my group established clear priorities.
Under överläggningarna om Anne Laperrouzes betänkande fastslog min grupp tydliga prioriteringar.
This 1996 report is not the appropriate place for such deliberations.
Detta 96: e betänkande är inte den rätta platsen för detta.
deliberation (also: consideration)
   – Mr President, I do not believe there was any need for further deliberation.
Jag tror inte att det behövdes något ytterligare övervägande.
The Commission has manifestly shown great care and deliberation in calculating needs.
Kommissionen har otvivelaktigt beräknat behoven med stor omsorg och efter moget övervägande.
We thus find ourselves in the midst of renewed deliberation.
Därför har vi nu tagit upp frågan för förnyat övervägande.
deliberation (also: care, carefulness, caution, circumspection)
volume_up
försiktighet {comm. gen.}
deliberation (also: cool, deliberateness)
volume_up
besinning {comm. gen.}
deliberation (also: consultation)
volume_up
rådplägning {comm. gen.}
deliberation (also: deliberateness)
volume_up
betänksamhet {comm. gen.}
deliberation (also: deliberateness)
volume_up
sävlighet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "deliberation":

deliberation

Context sentences for "deliberation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter 18 months of deliberation in the Council, we have been told to get a move on.
Efter 18 månaders diskussion i rådet säger man oss: Nu måste det gå mycket snabbt.
EnglishAfter all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Vi vill ju trots allt att parlamentets debatter ska genomföras på ett lämpligt sätt.
EnglishIn 1995, the process of institutional deliberation following Maastricht was still in its infancy.
Under 1995 hade de institutionella diskussionerna efter Maastricht just börjat.
EnglishI now submit the 2008 budget for deliberation by the plenary session.
Härmed förelägger jag 2008 års budget för plenarsammanträdet.
EnglishWe want a reform which will enable coherence and more democratic deliberation to be ensured.
Vi vill ha en reform som gör det möjligt att säkra sammanhållning och mera demokratisk diskussion.
EnglishAnd we have been given far too little time for deliberation.
Dessutom har tiden för behandling varit oacceptabelt knapp.
EnglishThat is a matter for deliberation in the Council.
Dessa frågor kan komma att bli föremål för överläggningar i rådet.
EnglishThe question as to how exactly we should go about this, requires a great deal more study and deliberation.
Det behövs en hel del undersökningar och förhandlingar för att ta reda på exakt hur det skall gå till.
EnglishThe President of the Council may submit a motion for deliberation to the Governing Council of the European Central Bank.
Rådets ordförande får lägga fram förslag för behandling i Europeiska centralbankens råd.
EnglishThere was no hidden deliberation: there were just no aircraft; there was not enough trained personnel.
Det fanns ingen dold avsikt, det fanns bara inga flygplan och det fanns inte tillräckligt utbildad personal.
EnglishIn my view, things have got somewhat out of hand this year and serious deliberation is what is now needed.
Jag anser att detta har spårat ur lite grand i år, och jag tror att vi måste tänka över detta på allvar.
EnglishDo we not need further deliberation on the subject?
Behöver vi inte ytterligare diskussion i frågan?
EnglishThey cannot be removed without public consultation and deliberation, if stability in those countries is not to be compromised.
De kan inte tas bort utan offentliga samråd och överläggningar utan att stabiliteten i de länderna hotas.
EnglishThis package needs to be adopted pretty quickly, but it would be a bad thing if speed came first and deliberation second.
Detta paket måste antas relativt omgående, men det vore inte bra om man satte snabbhet före ett genomtänkt förslag.
EnglishAfter 18 months of deliberation in the Council.
Efter 18 månaders diskussion i rådet!
EnglishHe is a man who avoids the grand phrases we have heard here under various presidencies, and who acts with deliberation.
Han är en man som undviker de högtravande fraser som vi har hört här under olika ordförandeskap och som agerar välöverlagt.
EnglishAn essential part of this is a thorough deliberation of the values and standards against which new techniques are tested.
I det sammanhanget är det viktigt med en grundlig eftertanke om de värden och normer enligt vilka ny teknik måste prövas.
EnglishDeliberation is always possible.
Det går alltid att hålla överläggningar.
EnglishThe institutional provisions in the Constitutional Treaty in particular are the result of long negotiations and deliberation.
Särskilt de institutionella bestämmelserna i konstitutionsfördraget är ett resultat av långvariga förhandlingar och överväganden.
EnglishThis one-minute speech does not allow for any deliberation on what experience was gained during the first year following the enlargement.
Detta enminutsinlägg medger inga utläggningar om vilka erfarenheter vi dragit under det första året efter utvidgningen.