EN delicacy
volume_up
{noun}

delicacy (also: dainty)
volume_up
delikatess {comm. gen.}
En riktig delikatess.
It also made an excellent British delicacy called pork scratchings - which I just toss in so as to keep the interpreters on their toes.
Det framställde också en utmärkt brittisk delikatess som kallas " pork scratchings " - vilket jag säger bara för att hålla tolkarna vakna.
It also made an excellent British delicacy called pork scratchings - which I just toss in so as to keep the interpreters on their toes.
Det framställde också en utmärkt brittisk delikatess som kallas "pork scratchings" - vilket jag säger bara för att hålla tolkarna vakna.
delicacy (also: address, bar, beat, grace)
volume_up
takt {comm. gen.}
I am, however, happy that all the parties understood the issue and its delicacy and I appreciate the efforts made to put this system into practice.
Men jag är glad att alla parter förstod frågan och dess känslighet, och jag uppskattar de ansträngningar som har gjorts för att genomföra systemet i praktiken.
delicacy (also: demerit, faintness, foible, frailty)
volume_up
svaghet {comm. gen.}
delicacy
volume_up
delikatesser {comm. gen.}
Would it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Om vi förvandlar delikatesserna till massprodukter kommer de inte längre att vara delikatesser.
Would it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Vore det inte bättre att ge upp idén om att reglera lokala delikatesser?
If we turn delicacies into mass products, they will no longer be delicacies.
Om vi förvandlar delikatesserna till massprodukter kommer de inte längre att vara delikatesser.
delicacy
volume_up
läckerhet {comm. gen.}
delicacy
volume_up
vekhet {comm. gen.}
delicacy (also: discretion)
volume_up
finkänslighet {comm. gen.}
It is a matter which must obviously be considered with much subtlety and delicacy.
Det är en fråga som naturligtvis måste handhas med mycket finkänslighet.
Since the fall of the Soviet empire, the role of international policeman calls for rather more delicacy.
Efter det sovjetiska imperiets fall kräver de internationella polisinsatserna en betydligt högre grad av finkänslighet.
delicacy
volume_up
finhet {comm. gen.}
delicacy (also: fragility)
volume_up
klenhet {comm. gen.}
delicacy (also: fragility)
volume_up
ömtålighet {comm. gen.}
I thought you said delicacy was the key.
Jag trodde du sa ömtålighet var nyckeln.
delicacy (also: fragility)
volume_up
sprödhet {comm. gen.}
delicacy
volume_up
spädhet {comm. gen.}

Context sentences for "delicacy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs I say, we are monitoring the case and hope you all appreciate the diplomatic delicacy of the matter.
Vi övervakar som sagt fallet, och hoppas att ni alla är medvetna om hur känslig frågan är ur diplomatisk synvinkel.
EnglishCrabs find lawyers a particular delicacy.
Krabbor finner advokater ytterst delikata.
EnglishCommissioner, I recognise the delicacy of the issue at the moment but I did ask you a couple of specific questions.
Herr kommissionär! Jag är medveten om hur känslig den här frågan är just nu, men jag ställde några specifika frågor till er.
EnglishMr President, I realize that, because of the delicacy of the issue, Commissioner Fischler has been extremely cautious this afternoon.
Herr ordförande! Jag förstår att herr Fischler varit synnerligen försiktig denna eftermiddag med anledning av temats känsliga karaktär.
EnglishI would just ask you to approach this matter with delicacy, and I hope you will pardon me this misuse of my speaking time on the question of Vietnam.
Jag vill bara be om att man hanterar denna sak med försiktighet, och jag hoppas att ni ursäktar att jag missbrukar talartiden som gäller Vietnam.
EnglishNow they must be carried out, and I fully understand the delicacy and difficulty of the circumstances under which the Greek Government must proceed.
Nu måste dessa åtgärder genomföras och jag förstår till fullo de känsliga och svåra omständigheter under vilka den grekiska regeringen måste agera.
EnglishFinally, let me turn to Mr Perry's comments, put with his customary delicacy and charm and all the more forceful because they were wrapped in silk and polished with scented soap.
Låt mig till slut kommentera Roy Perrys inlägg, som var formulerat med sedvanlig finess och elegans och som var så mycket mer verkningsfullt då det gjordes med stor varsamhet.
EnglishWe therefore also confirm today that – while we appreciate the speech by Mr Lewis, with its openness and the delicacy of its expression – all this needs to be translated into definite choices.
Vi bekräftar därför i dag att vi visserligen uppskattar Ivan Lewis inlägg för dess uppriktighet och väl valda formuleringar, men ändå anser att allt måste omvandlas till slutliga val.
EnglishFirst of all, we pay homage to the excellent work of the rapporteurs for the Committee on Foreign Affairs, Security and Defence Policy, who have highlighted the delicacy of the enlargement exercise.
Låt oss börja med att välkomna det utmärkta arbete som genomförts av föredragandena från utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor, som har klarlagt hur ömtålig utvidgningen är.