EN

to deliver [delivered|delivered] {verb}

volume_up
1. general
This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Detta är en bra och praktisk lagstiftning som kommer att ge goda resultat.
The European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Europeiska investeringsbanken måste ge fler, bättre och snabbare resultat.
My concern is that we should deliver that assistance more effectively and more rapidly.
Min önskan är att vi borde ge detta bistånd på ett effektivare och snabbare sätt.
I hope that you will be able to deliver on those promises, Prime Minister.
Jag hoppas att ni kommer att kunna hålla ert ord med detta löfte, herr premiärminister.
That is why we need REACH, but a REACH that manages to deliver what it promises.
Det är därför vi behöver REACH – men ett REACH som klarar att hålla vad det utlovar.
Arab States also have to deliver on their commitments to help the National Unity Government.
Arabstaterna måste också hålla sina löften om att hjälpa den nationella enhetsregeringen.
I am proud that the European Parliament has helped deliver your demands.
Jag är stolt över att Europaparlamentet har hjälp till att framföra era krav.
This is the message we must deliver at the summit meeting on Friday.
Detta är det budskap vi måste framföra på toppmötet på fredag.
On behalf of the British Conservative delegation, I am proud to deliver a tribute to a courageous man.
På brittiska konservativa delegationens vägnar är jag stolt över att framföra en hyllning till en modig man.
Why is not actually possible to deliver direct a payment order by a German court in France?
Varför är det egentligen inte möjligt att överlämna betalningsföreläggande från en tysk domstol direkt i Frankrike?
We are on track to deliver the EUR 1 billion we pledged in Tokyo for the period 2002 to 2006.
Vi är på väg att överlämna den summa om 1 miljard euro som vi utlovade i Tokyo för tiden 2002–2006.
I hope we will succeed in going to both of those countries with an EP delegation to deliver the awards.
Jag hoppas att vi kommer att kunna åka till båda dessa länder med en parlamentsdelegation och överlämna priserna.
He described himself not as the author but as the midwife who had allowed Parliament to deliver this baby which needed then to be nurtured.
Han beskrev inte sig själv som upphovsman utan som en barnmorska som hade hjälpt parlamentet att föda detta barn, som sedan behövde vårdas.
Because the United States said so, or to deliver that country from obscurantism and violence?
Därför att USA sade att vi skulle vara det, eller för att rädda landet undan fundamentalism och våld?
This afternoon Mr Barroso delivered a clear and determined address, which we welcome.
Vi är rädda att Europeiska rådet kanske godkänner en kompromiss med ett ytterst nedslående politiskt och budgetmässigt innehåll.
As the rapporteur suggests, we should not be afraid to discontinue tools or strategies that are not delivering the desired results.
Som föredraganden föreslår får vi inte vara rädda för att sluta att använda instrument eller strategier som inte ger önskat resultat.
Mr President, democracy alone will deliver states from barbarism, ethnic warfare and despotic and military governments.
Endast demokratin kan befria länderna från barbari, etniska krig, tyranniska regeringar och militärregimer.
Nature has given this country sufficient resources and wealth to deliver it from need and give it the best conditions of life on earth.
Naturen har skänkt detta land resurser och rikedomar som kan befria det från fattigdom och se till att det får de bästa levnadsvillkoren på jorden.
If you really do want to do no more than extend the working life of superannuated technology, then you are increasing the risks inherent in energy production rather than delivering us from them.
Om man i själva verket bara vill förlänga livstiden för uttjänt teknik ökar man de risker som ingår naturligt i energiproduktionen i stället för att befria oss från dem.
Private operators will also be able to deliver letters at four times the price of a normal letter.
Privata operatörer kommer att kunna dela ut brev till fyra gånger den allmänna avgiften.
It is no good sending out letters to start projects half way through the year and then expect that we can deliver those on time.
Det är inte bra att skicka ut brev om att starta upp projekt halvvägs in på året och sedan förvänta sig att vi kan dela ut dessa i tid.
Therefore, it is recommended that universal postal providers within the Union will be able to deliver all postal items below 150 grammes in weight.
Det rekommenderas därför att tillhandahållare av samhällsomfattande posttjänster inom unionen skall kunna dela ut alla postförsändelser som väger under 150 gram.
   – Mr President, I would like to warmly thank Commissioner Verheugen for the speech he has just delivered, which was an excellent one.
Jag vill rikta ett varmt tack till kommissionsledamot Verheugen för det anförande han just höll.
Madam President, there is a naive belief that the euro will deliver us from all our economic problems.
Det finns en naiv tro på att euron skall frälsa oss ifrån alla ekonomiska problem.
to deliver
My message to the Greek people is that if the government acts, Europe will deliver.
Mitt budskap till det grekiska folket är att om landets regering agerar kommer också EU att hålla sitt ord.
Vi hoppas att han kan hålla sitt ord.
Mr President, the first thing I would like to say is that President Moi must deliver on his preelection promises for constitutional reform.
Det första jag skulle vilja säga är att president Moi måste hålla sitt ord vad gäller sina löften inför valet om författningsmässiga reformer.
2. commerce
Let us stick to delivering what we agreed to deliver.
Låt oss hålla oss till att leverera det som vi har kommit överens om att leverera.
It is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
Det är hög tid att leverera dessa beslut och se till att de är ambitiösa.
The days on which they were unable to deliver should be added to their quota.
De dagar som de inte kunde leverera måste läggas till på deras kvoter.
3. American English, colloquial
to deliver

Context sentences for "to deliver" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
Om vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
EnglishIf the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
Om EU kan uppfylla denna stora uppgift anser jag att unionen har en säker framtid.
EnglishHow much technology would we need in this world to deliver our carbon targets?
Hur mycket teknik skulle vi behöva i denna värld för att uppnå våra koldioxidmål?
EnglishThe UK and France have failed to deliver the promises of the St Malo Agreement.
Storbritannien och Frankrike har inte uppfyllt sina löften från Saint-Malo-avtalet.
EnglishThat is why we need REACH, but a REACH that manages to deliver what it promises.
Det är därför vi behöver REACH – men ett REACH som klarar att hålla vad det utlovar.
EnglishWe are independent to deliver price stability to 330 million fellow citizens.
Det är endast vi som ska garantera prisstabilitet för 330 miljoner EU-medborgare.
EnglishI have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
Jag har därför försökt att förmedla detta budskap, särskilt under det senaste året.
EnglishHaving given undertakings, it then left it to Parliament to deliver on them.
Jag är här i dag för att tala om ändringsbudgeten som vi har väntat så länge på.
EnglishTo have a better Europe, we need better institutions to deliver better results.
För att få ett bättre EU behöver vi bättre institutioner som skapar bättre resultat.
EnglishThe majority of our citizens want the Union to deliver a strong and growing economy.
Majoriteten av våra medborgare vill att EU ska skapa en stark och växande ekonomi.
EnglishThe Council conclusions cautiously declare that the challenge is to deliver.
I rådets slutsatser anges försiktigtvis att utmaningen är att fullgöra åtagandena.
EnglishEU 2020 does not yet deliver on these parameters, so we still have work to do.
Europa 2020 uppfyller ännu inte dessa parametrar, så vi måste arbeta vidare.
EnglishI therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
Det var där den främsta skiljelinjen låg jämfört med det dokument som rådet lade fram.
EnglishWhat the EU promises in theory, it too often fails to deliver in practice.
Det som EU lovar i teorin misslyckas man alltför ofta att genomföra i praktiken.
EnglishWe shall deliver, and we will have to do that on the basis of the current treaties.
Vi ska visa resultat, och vi måste göra det på grundval av de befintliga fördragen.
EnglishUnfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
EnglishI would like to say to Mr Barroso that now is the time for him to deliver.
Jag vill uppmana José Manuel Barroso att det nu är dags för honom att göra sitt.
EnglishIt is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.
Det är ett av de få områden där EU kan leda till, i stället för att bromsa, tillväxt.
EnglishYou should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
Ni bör åtminstone ha anständigheten att låta vår talare hålla sitt anförande.
EnglishWe must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
Vi måste uppfylla de åtaganden som vi har gjort avseende millennieutvecklingsmålen.