"demonstrably" translation into Swedish

EN

"demonstrably" in Swedish

EN demonstrably
volume_up
{adverb}

1. "for which there is evidence"

demonstrably
volume_up
bevisligen {adv.} (som det finns bevis för)
Women are demonstrably holding leading positions in our parties.
I våra partier är kvinnor bevisligen framgångsrika i ledande positioner.
Diplomatic pressure has demonstrably not worked against this regime.
Diplomatiska påtryckningar har bevisligen inte fungerat mot denna regim.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.

Synonyms (English) for "demonstrably":

demonstrably

Context sentences for "demonstrably" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe argument that other donors are already doing sufficient is simply and demonstrably untrue.
Argumentet att andra givare redan gör tillräckligt är absolut påvisbart fel.
EnglishCan it explain the reason plausibly and demonstrably?
Kan kommissionen förklara orsaken på ett trovärdigt och bevisbart sätt?
EnglishThese demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.
Detta visar också hur viktiga de aktiva jordbruksföretagen och de producerande familjejordbruken är för landsbygden.
EnglishIt is absolutely crucial that the use of biofuels should demonstrably constitute a net gain for the environment.
Det är absolut nödvändigt att användningen av biobränslen ger en påvisbar nettovinst för miljön.
EnglishThe treatments that we are all paying for dearly with our contributions must have demonstrably positive effects.
Det, som vi alla betalar dyrt med våra bidrag, måste leda till positiva effekter som kan styrkas.
EnglishThese amendments restrict the traceability requirements to products demonstrably containing DNA and proteins.
Dessa förslag begränsar spårningskraven till produkter bara då DNA och proteiner är möjliga att påvisa.
EnglishThe Union must remain vigilant and committed so that international efforts on this issue can remain demonstrably effective.
Unionen måste förbli vaksam och engagerad så att internationella insatser på området verkligen kan uppvisa konkreta resultat.
EnglishThe situation is demonstrably clear.
EnglishIt is in fact demonstrably very unhealthy material; we therefore really need European standards and a decent form of risk assessment.
Det börjar visa sig att det är ett mycket ohälsosamt material, så vi behöver verkligen europeiska standarder och ordentlig riskbedömning.
EnglishThese results, which, as Mr Potočnik stated a moment ago, are emphatically and demonstrably underpinned by cohesion policy, are excellent.
Som Janez Potočnik påpekade för en stund sedan är det bevisat att dessa utmärkta resultat i hög grad underbyggs av sammanhållningspolitiken.
EnglishThe social and environmental problems that are demonstrably to be found in many places must be solved through the ILO and the environmental conventions.
Bestämmelserna i den nya förordningen minskar drastiskt kvoterna och de institutionella priserna samt avskaffar interventionsåtgärderna.
EnglishIn other words, the purpose stated in the Commission proposal is demonstrably invalid and unfounded, and yet that is the basis on which the Council is working.
Med andra ord är det syfte som anges i kommissionens förslag uppenbart ogiltigt och ogrundat, och ändå är detta vad rådet arbetar utifrån.
EnglishThe previous exclusion of children's shoes which were demonstrably harmful to children's health showed a gross failure of professionalism on the Commission's part.
Den tidigare uteslutningen av barnskor, som uppenbart har varit skadlig för barnhälsan, visade en enorm brist på professionalism från kommissionens sida.
EnglishThe previous exclusion of children's shoes which were demonstrably harmful to children ’ s health showed a gross failure of professionalism on the Commission’ s part.
Den tidigare uteslutningen av barnskor, som uppenbart har varit skadlig för barnhälsan, visade en enorm brist på professionalism från kommissionens sida.
EnglishThe social and environmental problems that are demonstrably to be found in many places must be solved through the ILO and the environmental conventions.
De sociala och miljömässiga problem som helt klart kan påträffas på många platser måste lösas med hjälp av Internationella arbetsorganisationen och miljökonventionerna.
EnglishAre there any alcoholic drinks that are – as Mrs Hennicot-Schoepges has said – demonstrably targeted at children and young people?
Jag har en fråga till rådet, nämligen denna: Finns det några alkoholdrycker som uttryckligen har barn och tonåringar som målgrupp, vilket Erna Hennicot-Schoepges hävdar?