"description" translation into Swedish

EN

"description" in Swedish

EN description
volume_up
{noun}

description (also: picture, portrait, portrayal, story)
volume_up
beskrivning {comm. gen.}
Number range and description, Number range only, Description only.
Nummersekvens och beskrivning, Bara nummersekvens, Bara beskrivning.
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
Definition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
description (also: bang, bat, battle, belt)
In fact, Mr Buzek gave a very graphic description of the sort of elements innovation policy should embrace.
I själva verket gav Jerzy Buzek en mycket åskådlig beskrivning av det slags faktorer som innovationspolitiken bör innehålla.
The points that I made in my earlier response related to the natural concentrations of uranium in sea-water of all descriptions and in all locations.
Punkterna i mitt tidigare svar avsåg de naturliga koncentrationerna av uran i havsvatten av alla slag och på alla platser.
The notion that you can tender for piloting services for ships of that description in order to secure the lowest price is, again, ludicrous.
Jag upprepar att idén om att man ska kunna genomföra en upphandling av lotstjänster för fartyg av det slaget för att säkra det lägsta priset är löjlig.
description (also: brand, breed, genre, kind)
volume_up
sort {comm. gen.}
description (also: depiction, draught, drawing, markings)
volume_up
teckning {comm. gen.}
description (also: delineation, depiction, narration, narrative)
volume_up
skildring {comm. gen.}
description
It contains information on persons who are wanted, whether they are armed, their descriptions and other things such as information on stolen vehicles.
Det innehåller information om personer som är efterlysta, om de är beväpnade, deras signalement och andra saker såsom information om stulna bilar.

Synonyms (English) for "description":

description

Context sentences for "description" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInserts the document description if it was entered in the document properties.
Infogar dokumentbeskrivningen om denna har registrerats i dokumentegenskaperna.
EnglishAdditionally, the description of the term " common interest " deserves attention.
Även beskrivningen av termen " gemensamt intresse " är värd att uppmärksamma.
EnglishThe comment last year was that the description only applied to the Commission.
Kommentarerna från förra året var att redogörelsen endast gällde kommissionen.
EnglishAdditionally, the description of the term "common interest" deserves attention.
Även beskrivningen av termen "gemensamt intresse" är värd att uppmärksamma.
EnglishThe well established description of Scotch beef should continue to be used.
Den väletablerade beskrivningen av skotskt nötkött skall fortsätta användas.
EnglishSlot Description: 0Manufacturer: 1Version Number: 2Firmware Version: 3-cont-.
Kortplatsbeskrivning: 0Tillverkare: 1 Version: 2Inbyggd programvara - version: 3-cont-.
EnglishEnter the new description for the current layer here or apply the default.
Här anger Du en ny beteckning för den aktuella nivån eller accepterar standardnamnet.
EnglishThe Foundation and the Commission should jointly draft a job description.
Stiftelsen och kommissionen måste tillsammans utarbeta en arbetsbeskrivning.
EnglishNow, my overpaid lawyer here will fill you in on his description and whereabouts.
Min överbetalda advokat kommer att uppdatera dig...... om hur han ser ut och var han finns.
EnglishHere you will see a description of the selected macro, if one has been entered.
Här ser du beskrivningen av det markerade makrot, om det finns någon.
EnglishNevertheless you will of course allow me first of all to repudiate this description here.
Tillåt mig ändå att jag till att börja med tillbakavisar denna beteckning.
EnglishLet us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.
Låt oss inte grubbla över hur lämplig beteckningen ”intelligent” är.
EnglishIf it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
Om det är en beskrivande rapport så är det lätt att se vilket resultat den kommer att ha.
EnglishNow with the original description in the 18th century, Charles Bonnet did not have them.
Med den ursprungliga beskrivningen från 1700-talet, hade Charles Bonnet inte själv detta.
EnglishSee the example of description URL in the preloader_example.html file.
Ett exempel på beskrivningsadressen finns i filen preloader_example.html.
EnglishThere should be no different description of the same product in various countries.
Samma produkt borde inte beskrivas på olika sätt i olika länder.
EnglishThis section contains a description of all menus, submenus and dialogs.
Här hittar du beskrivningen av alla menyer med undermenyer och dialogerna som kan öppnas.
EnglishThis is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
En sjukhusvaktmästares jobbeskrivning rullar förbi här på skärmen.
EnglishAnd yet their job description contains not one word about other human beings.
Men jobbeskrivningen innehåller inte ett ord om andra människor.
EnglishMr Mann gave a detailed description of the German occupational pension system.
Thomas Mann beskrev det tyska tjänstepensionssystemet ingående.