EN to destroy
volume_up
[destroyed|destroyed] {verb}

Destroy: destroy the coalmines, the steelworks, the textile industry and, above all, agriculture.
Förstöra: förstöra kolgruvorna, stålverken, textilindustrin och, framför allt, jordbruket.
That would be totally unacceptable and would destroy the credibility of this Parliament.
Detta skulle vara fullkomligt oacceptabelt och förstöra parlamentets trovärdighet.
It is preposterous that tobacco companies are trying to destroy this legislation.
Det är absurt att tobaksbolag försöker förstöra denna lagstiftning.
Terrorism deliberately sets out to destroy freedom: its purpose is to destroy freedom.
Terrorism är att avsiktligen förgöra friheten: dess syfte är att förgöra friheten.
Cutting this subsidy would destroy an industry already on its knees.
Att dra ned denna subvention skulle förgöra en bransch som redan går på knäna.
Terrorism seeks to destroy free and plural societies.
Terrorism syftar till att förgöra fria och pluralistiska samhällen.
If we do not avoid extremist responses, we may feed the very beast we seek to destroy.
Om vi inte undviker extrema reaktioner livnär vi kanske det odjur vi försöker krossa.
I remember that for 100 years they have sent their armies to destroy us.
Att de i hundra år försökt krossa oss med sina arméer -
In our common fight, we should uphold the norms and values that terrorism is seeking to destroy.
I vår gemensamma kamp måste vi upprätthålla de normer och värderingar som terrorismen försöker krossa.
You are not going to destroy us any more.
Ni får inte knäcka oss längre.
The textile, clothing and footwear market provides us with an excellent example of how Chinese imports can destroy a market, and have a knock-on effect on other sectors.
Textil-, konfektions- och skomarknaden utgör ett utmärkt exempel på hur kinesisk import kan knäcka en marknad och få en dominoeffekt på andra sektorer.
Mrs Krupa told us how the climate and energy package, but also this legislation, will drive small manufacturers from the market and how it will destroy them.
Urszula Krupa beskrev för oss hur klimat- och energipaketet, men också denna lagstiftning, kommer att driva ut små tillverkare från marknaden och hur den kommer att knäcka dem.
The easy way is always to say 'No ', to demolish and destroy.
Den lätta vägen är att alltid säga " nej ", att rasera och förstöra.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Den lätta vägen är att alltid säga " nej" , att rasera och förstöra.
What we are questioning is a country-of-origin principle that will destroy social justice in the Member States.
Vad vi ifrågasätter är en ursprungslandsprincip som kommer att rasera den sociala rättvisan i medlemsstaterna.
to destroy (also: to annihilate, to blast, to consume)
It is impossible that we should create life and then destroy it.
Det får inte vara så att vi skapar liv för att sedan förinta det igen.
The Iranian opposition fears that the mullahs will take the opportunity to destroy them.
Den iranska oppositionen fruktar att mullorna skall ta chansen att förinta dem.
För att förinta lsraels förstfödda.
Animal epidemics can still destroy the livelihoods of farmers.
. - (DE) Djurepidemier kan fortfarande ödelägga jordbrukares försörjningsmöjligheter.
The main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation.
Det huvudsakliga syftet var att kuva och ödelägga Ukraina som nation.
It is not legally binding: I cannot make them destroy their factories.
Det är inte rättsligt bindande: Jag kan inte få dem att ödelägga sina fabriker.
Do you have any idea how many jobs a law like this would destroy?
Har ni någon aning om hur många jobb en sådan här lag skulle tillintetgöra?
I do not understand why Ms Frassoni said earlier that would destroy the Petitions Committee.
Jag förstår inte varför Monica Frassoni tidigare sa att det skulle tillintetgöra utskottet för framställningar.
The first is to divide farmers into large and small and destroy their unity in the trade unions.
Det första är att dela upp jordbrukarna i stora och små, och att tillintetgöra deras sammanhållning i fackföreningar.
to destroy
The only way to destroy PFOS is by high-temperature combustion.
Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning.
It would be more sensible to buy these animals in order to destroy the meat.
Det vore klokare att köpa upp dessa djur och destruera köttet.
Varför skall vi då destruera dem?
to destroy (also: to finish, to kill, to euthanize)
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
Att vaccinera ter sig onekligen som ett attraktivt alternativ till att avliva och förstöra djur.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
I min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
In my native village, Szank, and in the surrounding area, 350 000 domestic poultry had to be destroyed in one week.
I min hemby, Szank, och området omkring den tvingades man avliva 350 000 tamhöns på en vecka.
to destroy
Their houses have been destroyed; the unemployment rate stands at approximately 60%.
Deras hus är förstörda, arbetslösheten ligger på omkring 60 procent.
These countries are literally being destroyed by your prohibitionist drugs policy.
Dessa länder är bokstavligen förstörda på grund av er prohibitionistiska narkotikapolitik.
Houses which have been destroyed need to be repaired or rebuilt as swiftly as possible.
De förstörda husen måste repareras eller byggas upp igen så snart det går.
to destroy (also: to discard)
I believe that this would demonstrate that what we want is to build, Mr President, in the face of those who merely want to destroy.
Jag anser att detta skulle bevisa att vad vi vill är att bygga upp till skillnad från dem som bara vill riva ned.
Firstly by destroying or at least lowering the financial fences of visa requirements, which prevent people from communicating so much.
Först och främst genom att riva ned eller åtminstone sänka de finansiella staket i form av visumkrav, som hindrar människor från att kommunicera.
to destroy

Context sentences for "to destroy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey bring their goods to our markets at prices that destroy our agriculture.
De kommer med sina varor till våra marknader till priser som förstör vårt jordbruk.
EnglishIf we destroy our own production, we shall be importing not 70%, but 100%.
Om vi raserar vår egen produktion kommer vi importera 100 procent istället för 70.
EnglishGenerally speaking, if chemical substances enter water, they destroy life.
Generellt sett, om kemiska ämnen sprids i vatten tillintetgörs levande organismer.
EnglishWe need to ensure that these alliances do not destroy our European airlines.
Vi måste se till att dessa allianser inte förstör våra europeiska flygbolag.
EnglishAs we know, war and armed conflict destroy all fundamental principles.
I krig och väpnade konflikter raseras, som vi vet, alla grundläggande principer.
EnglishPoliticians who shirk responsibility destroy the credibility of politics.
Politiker som skjuter över ansvaret på andra gör att politiken inte blir trovärdig.
EnglishWe will once again abuse God's creation if we slaughter and destroy animals unnecessarily.
Dessutom förstör vi Guds skapelse igen om vi slaktar och förintar djur i onödan.
EnglishWe will once again abuse God' s creation if we slaughter and destroy animals unnecessarily.
Dessutom förstör vi Guds skapelse igen om vi slaktar och förintar djur i onödan.
EnglishSauron will use his puppet, Saruman...... to destroy the people of Rohan.
Sauron kommer använda hans nickedocka Saruman...... till att försöra folket i Rohan.
EnglishIn particular we highlight the view that drugs destroy lives and communities.
Vi betonar i synnerhet åsikten att narkotika förstör liv och samhällen.
EnglishTargets are included such as, for example, for biofuels, which destroy huge forests.
Målen inkluderar till exempel biobränsle, vilket förstör enorma skogar.
EnglishIt is by our own habits of life that we destroy the natural resources of these countries.
Det är genom våra egna levnadsvanor som vi förstör naturtillgångarna i dessa länder.
EnglishWinston Churchill said if you have 10 000 regulations you destroy all respect for the law.
Winston Churchill sa att med 10 000 föreskrifter raserar man all respekt för lagen.
EnglishCommissioner, do not destroy cultural symbols in a world such as ours.
Herr kommissionär! Förstör inte de kulturella symbolerna i en värld som vår.
EnglishSuch large hydroplants destroy vast amounts of nature and drive people from their homes.
Sådana stora vattenkraftverk förstör stora mängder natur och driver folk från sina hem.
EnglishEconomic governance by Europe would destroy the British economy as a whole.
Om EU styr ekonomin kommer hela den brittiska ekonomin att fördärvas.
EnglishYour obsession with creating this euro-state means that you are happy to destroy democracy.
Er besatthet av att skapa denna eurostat innebär att ni med glädje raserar demokratin.
EnglishIf we destroy opportunities for a transatlantic capital market, it does not help Europe.
Om vi förstör möjligheterna till en transatlantisk kapitalmarknad hjälper det inte Europa.
EnglishIt is not Europe’s job to help destroy linguistic biodiversity.
Det är inte EU:s uppgift att bidra till förstörelsen av den språkliga mångfalden.
EnglishIt is not Europe’ s job to help destroy linguistic biodiversity.
Det är inte EU: s uppgift att bidra till förstörelsen av den språkliga mångfalden.