EN

detailed {adjective}

volume_up
More detailed information will be published continuously at this website.
Mer detaljerad Information kommer att publiceras fortlöpande på denna webbplats.
Below are detailed guidelines relevant to the application process.
Nedan följer en detaljerad handledning till ansökningsförfarandet.
If that is ensured, an agreement is a match for detailed legislation.
Om det är garanterat, då är avtalet inte underlägsen en detaljerad lagstiftning.
I would first like to thank the Commissioner for his very detailed reply.
Jag vill först tacka kommissionären för det mycket utförliga svaret.
Thank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Tack så mycket herr rådsordförande för detta mycket utförliga och informativa svar.
I would also like to thank the Commissioner for the detailed reply he gave.
Jag skulle också vilja tacka kommissionären för det utförliga svar som han gav.
More detailed information is available from the personnel department.
Mer utförlig information finns på personalavdelningens hemsida.
For this to happen, it needs a vision, strength of will and a detailed roadmap.
För att det ska ske krävs en vision, viljestyrka och en utförlig färdplan.
We are working now in the college to prepare a detailed roadmap for implementation.
Vi arbetar nu i kollegiet för att utarbeta en utförlig färdplan för genomförande.
The preparation process has been a detailed one.
Förberedelseprocessen har varit noggrann.
I do not think so, and I call for detailed work and reflection at second reading.
Det tror jag inte och jag efterlyser ett noggrant arbete och noggrann eftertanke vid andra behandlingen.
Here, you will find a detailed description of the pages you run through when creating a form with the AutoPilot.
Här hittar du en noggrann beskrivning av de sidor i AutoPiloten som visas när du skapar ett formulär.
detailed
I am really pleased it was so detailed.
Jag är verkligen glad över att den var så detaljrik.
After all, we ourselves have an interest in obtaining the greatest possible range of clear and detailed information on the meaningful deployment of technical measures.
Vi har ju själva intresse av att få så mycket och även så klar och detaljrik information som möjligt om den meningsfulla tillämpningen av tekniska åtgärder.

Synonyms (English) for "detailed":

detailed
detail

Context sentences for "detailed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDetailed bureaucratic instructions for controlling this process are unnecessary.
Detaljerade och byråkratiska instruktioner för att styra denna process är onödiga.
EnglishI should like to congratulate him on his very detailed treatment of this proposal.
Jag skulle vilja gratulera honom till hans detaljerade arbete med detta förslag.
EnglishMr President, I should like to thank Commissioner Kinnock for his detailed reply.
Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionär Kinnock för hans detaljerade svar.
EnglishOn the other hand, the report has become too broad in scope and too detailed.
Dock har betänkandet blivit för detaljerat och tillämpningsområdet alltför brett.
EnglishA business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
En affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
EnglishThis brings us, of course, to the detailed procedure for the new Parliament.
Det handlar givetvis även om detaljerna i arbetssättet för det nya parlamentet.
EnglishOrganisations like Oxfam have made some very detailed proposals in this area.
När MFA upphör kommer några av de fattigaste länderna att få mycket stora problem.
EnglishI thank the Commissioner for his very detailed and informative presentation.
Jag tackar kommissionären för hans mycket ingående och informativa redogörelse.
EnglishThese involve detailed information about the community members and their pastors.
De inbegriper detaljerade upplysningar om medlemmarna i samfundet och deras pastorer.
EnglishThey are certainly capable of conveying detailed information on these issues.
Därtill krävs emellertid också regler, det vill jag avslutningsvis poängtera.
EnglishThe OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
OLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
EnglishSome have said that we should have more detailed discussions on pornography.
En del har sagt att vi måste göra ett grundligare reflexionsarbete om pornografin.
EnglishThank you, Commissioner, for that detailed answer which is quite encouraging.
Tack herr kommissionär för detta detaljerade svar som är mycket uppmuntrande.
EnglishI should like to thank the Commissioner for her extensive and fairly detailed reply.
Jag tackar kommissionären för hennes svar som var omfattande och nog så analytiskt.
EnglishMr Lamy announced a detailed study over four years to accompany the process.
Pascal Lamy har aviserat att processen skall följas upp i en fyraårig undersökning.
EnglishThe Commission is prepared to work with you in drawing up a detailed policy.
Kommissionen är beredd att tänka över en differentierad politik tillsammans med er.
EnglishI would like to thank Mr Toomas Hendrik Ilves for his thorough and detailed report.
– Jag vill tacka Toomas Hendrik Ilves för hans grundliga och detaljerade betänkande.
EnglishI would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report.
Jag vill tacka föredraganden för det detaljerade arbetet med detta betänkande.
EnglishIt is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
Det är ett specialiserat och detaljerat betänkande, men det ligger i ämnets natur.