"devoid" translation into Swedish

EN

"devoid" in Swedish

SV

EN devoid
volume_up
{adjective}

devoid (also: bare, exposed, denudate, shewed)
President Mugabe is bereft of principles, devoid of any sense of justice, his regime sinks to unimagined levels as each day passes.
Mugabe har förlorat sina principer, han är blottad på all rättskänsla, och hans regim sjunker till oanade nivåer för varje dag som går.

Synonyms (English) for "devoid":

devoid

Context sentences for "devoid" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is couched in complex bureaucratic language that is practically devoid of meaning.
Den är inbäddad i ett komplext byråkratiskt språk som praktiskt taget är innehållslöst.
EnglishThis is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
Därför förfalskar oärliga människor som saknar moraliska principer läkemedel.
EnglishYet the same schools are now devoid of children, who are too scared to leave their homes.
Ändå står samma skolor nu tomma på barn, som är alltför rädda för att lämna sina hem.
EnglishIt is devoid of meaning if you let public authorities off the hook.
Om man låter de offentliga myndigheterna slippa undan förlorar det sin mening.
EnglishThe text clearly outlines the provisions of the regulation and is devoid of any legal jargon.
Texten sammanfattar tydligt, utan juridisk jargong, bestämmelserna i förordningen.
EnglishIn that case, the aim of the privatisation becomes devoid of purpose.
I så fall kommer ju själva avsikten med privatiseringen att gå förlorad.
EnglishSometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Ibland är det helt relevant, men ibland är det helt omotiverat.
EnglishIt was so devoid of realism that I did not even dare dream of it.
Det var så fullkomligt orealistiskt att jag inte ens vågade drömma om det.
EnglishOpen coordination of this kind is not necessarily devoid of obligation.
En sådan öppen samordning är inte nödvändigtvis icke-förpliktande.
EnglishThe world's largest area of seabed devoid of oxygen - in other words, dead - is in the Baltic Sea.
Världens största område med sjöbotten som saknar syre - dvs. är död - finns i Östersjön.
EnglishMy view on this issue, like that of the rapporteur, is not entirely devoid of doubts.
   .– Liksom föredraganden hyser jag vissa tvivel i denna fråga.
EnglishIf a new concrete prison is built, this time devoid of windows, we have, to say the least, a problem.
Om ett nytt fängelse byggs, denna gång utan fönster, har vi, minst sagt, ett problem.
EnglishAny other approach would be devoid of any basis in reality.
Det är det enda tillvägagångssätt som har någon förankring i verkligheten.
EnglishThe one or two dissenting contributions were devoid of substance, and for that reason I shall disregard them.
De få avvikande anförandena saknade substans och därför tänker jag bortse från dem.
EnglishThe other benches are also exceptionally devoid of representative of the Member States this morning.
De övriga platserna är också osedvanligt tomma på företrädare för medlemsstaterna denna morgon.
EnglishThere is talk of a 'Maastricht of pensions', a slogan that, at first sight, is devoid of meaning.
Och man talar om ?Pensionernas Maastricht?, en slogan som vid första anblicken inte säger någonting.
EnglishThe call on Austria to take action in relation to freedom of movement is therefore devoid of any substance.
Uppmaningen till Österrike att göra något gällande rörelsefriheten saknar därför all grund.
EnglishFor the individual taxpayer, it exists solely on paper and is a mere mirage, devoid of substance.
Det är någonting som finns på papper, det är luft, ett Fata Morgana för den enskilda skattebetalaren.
EnglishThere is talk of a 'Maastricht of pensions ', a slogan that, at first sight, is devoid of meaning.
Och man talar om? Pensionernas Maastricht?, en slogan som vid första anblicken inte säger någonting.
EnglishIn that case, the aim of the privatisation becomes devoid of purpose.
I detta fall har privatiseringssyftet ingen mening.