EN direction
volume_up
{noun}

direction (also: bearing, course, drive, line)
volume_up
riktning {comm. gen.}
It is about direction, reform, legislation and decisiveness to implement.
Det handlar om att införliva riktning, reformering, lagstiftning och beslutsamhet.
The European Parliament's resolution is an acceptable contribution in this direction.
Europaparlamentets resolution är ett acceptabelt bidrag i denna riktning.
The Commission's report therefore constitutes an important step in this direction.
Därför är kommissionens betänkande ett viktigt steg i denna riktning.
direction (also: part, quarter, way)
It retains its crescent shape and moves in the direction of the horns.
Den behåller en form av en månskära och rör sig åt det håll hornen pekar.
Miss McIntosh's report heads in the right direction, with pertinent arguments.
McIntosh betänkande går åt rätt håll med relevanta argument.
For this reason I believe that Amendment No 65 takes us in the right direction.
Därför tror jag att ändringsförslag 65 går åt rätt håll.
direction (also: area, belt, branch, circuit)
And the latest direction taken by the Council, the third way, is not very reassuring.
På detta område är rådets senaste riktlinjer för den tredje vägen inte särskilt hoppingivande.
We all have to work in that direction, both within the high-level group and the Commission itself.
Håller han med om att det brådskar med en ordentlig reglering av tjänsterna på detta område?
Please, political direction early - now, if possible - on this very difficult area.
Snälla ni, ge oss politisk vägledning i ett tidigt skede, helst redan nu, om detta mycket komplicerade område.
direction (also: alignment, emphasis, focus, orientation)
volume_up
inriktning {comm. gen.}
I question whether that is a sensible direction for forestry policy.
Jag ifrågasätter om det är en förnuftig inriktning för skogsbrukspolitik.
The direction and priorities of the strategy are wrong, as are the resulting policies!
Strategin har fel inriktning och prioriteringar, och därmed blir även politiken fel!
The amendments tabled and approved are a step in this direction.
De ändringsförslag som har lagts fram och godkänts har denna inriktning.
direction (also: directive, directives, order)
This proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.
Utöver två förbiseenden går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
We therefore have reason to regard this draft directive as a step in the right direction.
Vi ser därför detta förslag till direktiv som ett steg i rätt riktning.
A directive aims to provide direction and offer a solution.
Syftet med ett direktiv är att ange en riktning och ge en lösning.
direction (also: conveyance, government, guidance, heading)
volume_up
ledning {comm. gen.}
Under your direction too, the Presidency failed to agree to increase agricultural subsidies up to an equal level.
Ordförandeskapet underlät också att samtycka till ökade jordbruksstöd upp till en viss nivå under er ledning.
Firstly, on information and communication: it is quite clear we need greater focus and direction.
För det första: när det gäller information och kommunikation står det klart att vi behöver bättre fokus och bättre ledning.
Let us give them direction, but not another directive to add to the 18 that farmers already have to comply with.
Låt oss ge dem ledning men inte ännu ett direktiv att lägga till de 18 som jordbrukarna redan har att rätta sig efter.
direction (also: administration, conduct, management)
volume_up
förvaltning {comm. gen.}
Top-level commitment, proper direction and management with responsibility are the keys to the effective use of resources.
Åtaganden på hög nivå, effektiv ledning och ansvarsfull förvaltning är nycklarna till en effektiv användning av resurserna.
We cannot expect industry to pay for the development of a project when it will have little control over its direction.
Vi kan inte förvänta oss att industrin betalar för utvecklingen av ett projekt om den får begränsad kontroll över dess förvaltning.
The Ombudsman looks after the public interest in the direction of the administration.
Ombudsmannen värnar om medborgarnas rättigheter gentemot förvaltningen.
direction
volume_up
regi {comm. gen.}
Within the framework of the EU too, the trend is now in the right direction.
Även inom EU:s regi går utvecklingen nu i rätt riktning.
The initiative and the direction of the present talks are entirely in the hands of the Americans.
Initiativet till och regin av de pågående förhandlingarna ligger helt i amerikanernas händer.
The stage directions for this theatre of the absurd were, of course, set out in the Euratom Treaty.
Regin för denna absurda teater skrevs naturligtvis in i EURATOM-avtalet.
direction (also: course, guideline)
volume_up
riktlinje {comm. gen.}
The second point is an evaluation and a political direction at the spring European Councils.
För det andra en bedömning och en politisk riktlinje vid vårens Europeiska råd.
This is also the direction that you described, in relation to the launch of the WTO negotiations.
Det här var också en riktlinje som ni framhöll i fråga om inledningen av förhandlingarna inom WTO.
And the latest direction taken by the Council, the third way, is not very reassuring.
På detta område är rådets senaste riktlinjer för den tredje vägen inte särskilt hoppingivande.
direction (also: counsel, directive, order, remittance)
volume_up
anvisning {comm. gen.}
The combined concepts of freedom, security and justice provide a clear and simple indication of the direction for our future work.
Kombinationen av begreppen frihet, säkerhet och rättvisa ger en enkel och klar anvisning om inriktningen av det framtida arbetet.
Only through this clear instruction can the European Parliament give directions on how to set the enlargement process in motion.
Endast genom denna klara anvisning kan Europaparlamentet ge besked om hur utvidgningsprocessen skall sättas igång.
If the Council had followed his directions, the basic conditions would have been different now.
Hade rådet följt hans anvisningar, hade förutsättningarna varit annorlunda idag.
direction (also: border, brim, brink, brow)
volume_up
kant {comm. gen.}
Thanks to the vector technology you can rotate objects in any direction and alter their size, without unsightly step effects occurring on the edges.
Tack vare vektortekniken kan du rotera objekt hur du vill och ändra deras storlek utan att det medför störande trappstegseffekter i kanterna.
As a number of Members have pointed out, this fact is unfortunately too little known in Germany itself, which is why I can only support your efforts in that direction.
Detta faktum är, och detta har några av er påpekat, tyvärr inte särskilt känt i Tyskland och jag kan därför endast stödja era ansträngningar.
There is no doubt that a large Management Board will be a necessary forum of cooperation and a factor in creating direction.
Det råder ingen tvekan om att en stor styrelse blir ett nödvändigt samarbetsforum och en faktor för att utarbeta riktlinjer.
direction (also: file, line, pass)
This report is a step in the right direction.
Detta betänkande är ett led i den riktningen.
You must ensure that the EU can continue to play a leading role and you must propel international work on climate change in the direction of achieving positive results.
Se till att EU kan fortsätta spela en ledande roll och driva på det internationella klimatarbetet mot positiva resultat.
The festival will encapsulate a moment in time, and that is worthwhile, but it will not lead young people in the direction that we have to lead them - along the road to multi-ethnic coexistence.
Det kommer att vara en ögonblicksbild, som är bra, men inte leder ungdomen dit den bör ledas, nämligen till multietnisk samvaro.
direction (also: canon, directive, order, precept)
volume_up
föreskrift {comm. gen.}
The regulations represent one more step in the right direction.
Föreskrifterna innebär ytterligare ett steg i rätt riktning.
direction (also: charge, command, injunction, order)
volume_up
befallning {comm. gen.}
direction
volume_up
sfär {comm. gen.} [fig.]
It means a step in the direction of see-through man and yet more state interference in our private lives.
Detta betyder ett steg i riktning mot den genomskinliga glasmänniskan, och det i sin tur ett större statligt intrång i den privata sfären.
direction
direction

Context sentences for "direction" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.
Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
EnglishThe Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Kommissionens förslag och Anne Laperrouzes betänkande är ett steg åt det hållet.
EnglishI believe we took a significant step in that direction on 22 November last year.
Jag anser att vi tog ett viktigt steg i den riktningen den 22 november förra året.
EnglishI would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
Jag skulle därför vilja att vi går längre i detta avseende med 2020-strategin.
EnglishUnfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
Olyckligtvis går kommissionens handlingsplan inte lång nog i den här riktningen.
EnglishIt is about the direction of Europe as a whole and that is not your decision alone.
Det handlar om riktningen för EU som helhet, och det är inte ert beslut ensamt.
EnglishMr Oostlander's report is a small but very important step in that direction.
Oostlanders betänkande utgör ett litet men mycket viktigt steg i den riktningen.
EnglishThe historic direction of peace-making and agreement must at any rate be welcomed.
Den historiska inriktningen att skapa fred och enighet måste alltid välkomnas.
EnglishPerhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Man kanske kan överväga möjligheten till gemenskapsstöd i det här sammanhanget.
EnglishI believe that this legislation will continue in this direction in the future.
Jag tror att lagstiftningen kommer att röra sig i den riktningen i framtiden.
EnglishThis text is an initial step in this direction and I therefore voted in its favour.
Den här texten är ett första steg i den riktningen och därför röstade jag för den.
EnglishIf we move in this direction, we are moving towards the dissolution of the state.
Om vi går vidare i den riktningen går vi vidare mot en upplösning av staten.
EnglishI believe that this resolution is an appropriate and necessary step in that direction.
Jag anser att resolutionen är ett lämpligt och nödvändigt steg i den riktningen.
EnglishThis agreement represents a particularly significant step in that direction.
Det här avtalet innebär därför också ett väldigt viktigt steg i det avseendet.
EnglishThat would at least be a step towards an adjustment in the other direction.
Därigenom skulle åtminstone en gång ett anpassningssteg tas i andra riktningen.
EnglishWe are moving in exactly the direction that Mr Quisthoudt-Rowohl has urged.
Vi rör oss just i de riktningar som Quisthoudt-Rowohl refererade till tidigare.
EnglishHowever, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.
Men vi måste samtidigt vara vaksamma om vi vill undvika att röra oss i den riktningen.
EnglishIt is only on this condition that the European Union will work in this direction.
Endast på detta villkor kommer Europeiska unionen att göra framsteg i den riktningen.
EnglishThe reason for this is that I do not regard its direction to be the right one.
Anledningen till detta är att jag inte tycker att inriktningen är den rätta.
EnglishTargeted development aid from the Union can play an important role in this direction.
Riktat utvecklingsbistånd från unionen kan spela en viktig roll i detta syfte.