"disappointing" translation into Swedish

EN

"disappointing" in Swedish

EN disappointing
volume_up
{adjective}

The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.
Förhandlingarna med rådet var både nedslående och avslöjande.
Amsterdam was disappointing on the level of institutional reform.
Amsterdam var nedslående vad den institutionella reformen beträffar.
It is nevertheless disappointing that the Commission has not taken this inventory further.
Det är ändå nedslående att kommissionen inte gått längre.
disappointing (also: bad, boring, dead, distressing)
Commissioner, Mr President, it is true that your news and your message are extremely disappointing when we think of the emotional concern shown at the damage caused by the storms last December.
Fru kommissionär, herr talman, ni gav oss där visserligen en tråkig nyhet och överlämnade ett tråkigt budskap i samband med den upprördhet som skadorna från stormarna i december framkallade.
disappointing (also: abortive, unhappy, unsuccessful, attempted)
Today, in this almost empty Chamber, I sense no life; we are taking part in a disappointing debate with regard to the preparation of this European Council.
Vi genomför en misslyckad debatt om förberedelserna inför Europeiska rådets möte.
Secondly, increased aid for EU domestic production would produce disappointing results: little extra output at a high cost.
För det andra, ökade bidrag till produktionen inom EU skulle leda till misslyckade resultat: en svag produktionsökning till ett högt pris.
I sincerely hope that the disappointing outcome of this first phase of negotiations can be offset by the second round, which we hope to see concluded swiftly.
Jag hoppas verkligen att det misslyckade resultatet av den första förhandlingsfasen kan rättas till i den andra rundan, som vi hoppas kommer att avslutas snabbt.

Synonyms (English) for "disappointing":

disappointing

Context sentences for "disappointing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat I find most disappointing is the Council's attitude to this legislation.
Det som gör mig mest besviken är rådets inställning gentemot denna lagstiftning.
EnglishThe outcome of the conciliation we are discussing today is very disappointing.
Resultatet av den förlikning som vi behandlar i dag är nämligen en stor besvikelse.
EnglishUnfortunately, the Commission's document is disappointing because it lacks detail.
Tyvärr är kommissionens dokument en besvikelse eftersom det saknar detaljer.
EnglishBut if we turn to reality, we find it both disappointing and contradictory.
Men nu kommer vi till verkligheten. Den är full av besvikelser och motsägelser.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Därför är det en stor besvikelse att parlamentet inte avvisade påståendet.
EnglishThis is indeed very disappointing because labelling does not guarantee safety.
Det är verkligen en besvikelse eftersom märkning inte garanterar säkerhet.
EnglishThe reply received from the Commission was disappointing and unsatisfactory.
Det svar jag fått av kommissionen var en besvikelse och otillfredsställande.
EnglishMy concern is increased by my disappointing assessment of the energy and climate package.
Min oro ökar eftersom jag tycker att energi- och klimatpaketet är en besvikelse.
EnglishIn spite of this, the disappointing fact remains that agreement has not yet been reached.
Trots detta är det tyvärr så att det ännu inte har blivit någon överenskommelse.
EnglishIt is therefore a little disappointing to see how little money has been added.
Då blir man lite besviken när man ser hur lite pengar som har tillkommit.
EnglishRelations with industrial policy are disappointing, and we must assess them.
Förbindelserna med industripolitiken är en besvikelse och måste utvärderas.
EnglishFrom the point of view of budgetary control, 2008 will be another disappointing year.
När det gäller budgetkontroll kommer 2008 att bli ännu ett besvikelsens år.
EnglishI do not think that conservative and disappointing ideas prevail in the text adopted.
Jag anser inte att idéerna i den text som antagits är konservativa och en besvikelse.
EnglishYou are not that Commissioner, which is disappointing and cannot continue.
Ni är inte denna kommissionsledamot, vilket är en besvikelse och inte kan få fortgå.
EnglishIn this sense, the lack of agreement on Community patents is disappointing.
Därför blir man besviken över att det saknas enighet om gemenskapspatentet.
EnglishIn view of these aspects, my group considers this communication a disappointing one.
Mot bakgrund av dessa aspekter, anser min grupp att detta meddelande är en besvikelse.
EnglishThe Amsterdam Summit was very disappointing and even a serious failure.
Toppmötet i Amsterdam blev en djup besvikelse och till och med en allvarlig miss.
EnglishIn spite of that, the Council decisions in this field are disappointing.
Trots detta är rådets beslut på detta område i objektiva termer en besvikelse.
EnglishLast year was disappointing, and we will therefore never be able to meet the target.
Det senaste året har varit dåligt, och vi kommer således aldrig att kunna uppnå målen.
EnglishBelgrade's response so far to Mr González ' mission has been disappointing.
Belgrads reaktion på González uppdrag fram till nu har varit en besvikelse.