EN to disclose
volume_up
[disclosed|disclosed] {verb}

You refuse to follow the new law and disclose to us the same documents that the Member States receive in relation to these negotiations.
Ni vägrar att följa den nya lagen och visa oss de förhandlingsdokument som medlemsstaterna får ta del av.
The Yukos case exemplifies the need for the government to disclose the ways in which the state and the energy companies are interconnected and mutually dependent.
Fallet Yukos är ett exempel på att regeringen måste visa hur staten och energibolagen är förbundna med och ömsesidigt beroende av varandra.
However, the excellent report of our colleague discloses shortfalls in this field, serious shortfalls in the perspective of Agenda 2000.
Men vår kollegas utmärkta betänkande visar på brister på detta område, allvarliga brister inför Agenda 2000.
to disclose (also: to betray, to blow, to debunk, to divulge)
I am not asking you to disclose the discussions you are having with the Member States.
Jag ber er inte att avslöja de diskussioner som ni för med medlemsstaterna.
The Commission has now consented to disclose this information.
Kommissionen har nu gett sitt samtycke till att avslöja denna information.
The European Central Bank Council must disclose its strategy on this matter in September.
ECB-rådet måste avslöja sin strategi i detta avseende i september.
It would also appear that the banks, too, are being blackmailed into disclosing the movements of funds.
Det verkar också som om även bankerna är föremål för utpressning för att de ska röja förflyttning av tillgångar.
to disclose (also: to expose, to reveal, to unbosom)

Context sentences for "to disclose" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also focused on some details relating to the refusal to disclose information.
Jag preciserade också några detaljer som hänför sig till informationsvägran.
EnglishIn my opinion it is not right that Mrs Fraisse does not disclose these interests.
Jag anser att det egentligen inte går för sig att Fraisse inte erkänner dessa intressen.
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Institutionerna har hittills haft rätt att vägra att lämna ut uppgifter.
EnglishIs it prepared to disclose this wish list to the European Parliament?
Är kommissionen beredd att låta Europaparlamentet ta del av denna förteckning?
EnglishWe consider the freedom to disclose information to be an important principle.
skriftlig. - Vi anser att meddelarfrihet är en viktig princip.
EnglishFor this, the first agency must disclose certain information regarding the valuated instrument.
Det första institutet måste därför lämna ut vissa uppgifter om det bedömda instrumentet.
EnglishAirports should be required to disclose what the fees are used for.
Flygplatserna måste tala om vad avgifterna används till.
EnglishWill we expect them all of them to be registered in future, and to disclose their financial interests?
Ska vi i framtiden förvänta oss att de registrerar sig och informerar om sina ekonomiska intressen?
EnglishDespite this, members of the Council repeatedly disclose details of these meetings.
Icke desto mindre inträffar det vid upprepade tillfällen att rådsmedlemmar offentliggör detaljer från dessa sammanträden.
EnglishAnother clarification regarding the refusal to disclose information concerns the exceptions in Article 4(2).
Ett annat ändringsförslag som gäller avslag berör de undantagsfall som nämns i artikel 4 punkt 2.
EnglishIt is up to each Member State to disclose its position.
Det är upp till varje medlemsstat att ange sin inställning.
EnglishIn the first place, issuers will have to post on their websites all inside information that they are required to disclose.
Emittenterna bör i första hand offentliggöra prioriterad information på sina webbplatser på Internet.
EnglishThe government must disclose how many, particularly how many young people, have been imprisoned and how many killed.
Regeringen måste redogöra för hur många människor, särskilt hur många ungdomar, som har fängslats och hur många som har dödats.
EnglishWe have received petitions on this matter from European companies but we do not disclose their names, in order to protect them.
Vi har fått framställningar i det ärendet från europeiska företag men för att skydda dem avslöjar vi inte deras namn.
EnglishIs the Commission prepared to disclose, and explain, the voting instructions given to its representative on the Board of Governors?
Är kommissionen beredd att offentliggöra och kommentera de röstningsinstruktioner den gett sin representant i styrelsen?
EnglishIn future, every Member State will have to disclose who is receiving structural funds and how those decisions are taken.
I framtiden kommer alla medlemsstater att vara tvungna att redovisa vilka som tar emot medel ur strukturfonder och hur besluten fattas.
EnglishWe do not want to disclose all the details of a case, but rather to give the public an idea of what it is about.
Den handlingsplan som vi för närvarande arbetar med som en uppföljning av miljö- och hälsostrategin är avsedd att integrera den här informationen.
EnglishToo often, mistreated or beaten women do not disclose their situation, because they think that is the way to protect their children.
Alltför ofta berättar inte slagna eller misshandlade kvinnor om sin situation eftersom de tror att de på så sätt skyddar sina barn.
EnglishIt takes longer to provide the information than the other Member States, and it is the only country which does not disclose names.
Där tar man längre tid på sig att lämna information än i de andra medlemsstaterna, och det är det enda land som inte tillkännager några namn.
Englishto disclose information