EN discount
volume_up
{noun}

1. general

discount (also: allowance, bed, reduction, concession)
volume_up
rabatt {comm. gen.}
In addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.
Dessutom säljer snabbköpen mjölken med rabatt, men det är jordbrukaren som förlorar pengar.
Because the earlier we get it done, the bigger discount we get at the printer.
Därför ju tidigare vi är färdiga, ju mer rabatt får vi hos tryckaren.
And some people get 100 percent discount, and some people get 20 percent discounts, and some people get 50 percent discount, etc.
Och en del får 100% rabatt, och en del får 20% rabatt, och en del får 50% rabatt etc.
For example, there are discounts in the capital charges for lending to smaller entities.
Det finns t.ex. avdrag i kapitalkostnaderna för att låna ut till småföretag.

2. economics

discount
volume_up
diskontering {comm. gen.}
Discount: the discount of a security as a percentage.
Diskonteringsränta: diskontering av värdepapperet i procent.

Context sentences for "discount" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDiscount: the percentage discount on acquisition of the security.
Diskonteringsränta: den procentuella diskonteringen vid köpet av värdepapperet.
EnglishDiscount: the percentage discount upon acquisition of the security.
Diskonteringsränta: den procentuella diskonteringsräntan vid köpet av värdepapperet.
EnglishDiscount: the percentage discount on acquisition of the security.
Diskonteringsränta: den procentuella diskonteringsräntan vid köpet av värdepapperet.
EnglishBut this discount does not mean turning a blind eye when it comes to the candidate countries.
Dessa fördelar leder inte till att vi blundar när det handlar om anslutningskriterierna.
EnglishWe listen to differences, we discount sounds that remain the same.
Vi lyssnar efter olikheter, vi bortser från ljud som förblir likadana.
English(Laughter) It's a difficult theory to discount, I think you'll agree.
(Skratt) Det är en teori som är svår att bortse från, eller hur?
EnglishAnd this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers.
Och det här var i Kenya, där man åkte runt och distribuerade kuponger, rabattkuponger.
EnglishCalculates the allowance (discount) of a security as a percentage.
Beräknar diskonteringsräntan för ett värdepapper i procent.
EnglishGermany has a tradition or number of discount supermarkets.
I Tyskland finns det av tradition ett stort antal lågprisbutiker.
EnglishThirdly, people are generally willing to discount their future and sacrifice current living standards.
För det tredje att folk i allmänhet är beredda att prioritera framtiden och offra sin nuvarande levnadsstandard.
EnglishWe are extending the law to cover all timeshare-like products, especially the problematic discount holiday clubs.
Vi utvidgar lagen till alla produkter som liknar tidsdelat boende, särskilt de problematiska poängklubbarna.
EnglishReturns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate.
Beräknar kapitalvärdet av en investering baserat på en diskonteringsfaktor vid periodisk betalning (nettonuvärdet).
EnglishA discount is deducted from the purchase price.
En diskonteringsränta dras av från köppriset.
EnglishSomething told me not to discount Miss Geist.
Något sa mig att inte bortse från Miss Geist.
EnglishHell, I buy half a dozen, I even get a discount.
Jag kan till och med få mängdrabatt.
EnglishRATE is the discount rate for a period.
ränta är diskonteringsfaktorn för en period.
EnglishWe cannot discount the possibility that there is a breach of international law in relation to criminal proceedings.
Vi kan inte bortse från tänkbarheten att det föreligger ett brott mot den internationella rätten i samband med straffrättsliga förfaranden.
EnglishThey were in the discount basket.
EnglishDiscount in per cent is 5.25 %.
EnglishThe issue of surcharging or offering a discount on a given payment instrument is, according to European legislation, left to the discretion of the merchant.
Frågan om extra avgifter eller rabatter på ett visst betalningsmedel är enligt europeisk lagstiftning upp till handlaren.