"to discriminate" translation into Swedish

EN

"to discriminate" in Swedish

EN to discriminate
volume_up
[discriminated|discriminated] {verb}

The tendency to discriminate is often deep-rooted, even at government level.
Benägenheten att diskriminera sitter ofta djupt, även i myndighetsapparaten.
We must not discriminate in the sense that we give some candidates no hope.
Vi får inte diskriminera i den bemärkelsen att vi inte ger kandidatländerna hopp.
Legislation cannot continue to discriminate against this type of parenthood.
Man kan inte genom lagstiftning fortsätta att diskriminera denna form av föräldraskap.
But you are right, it is difficult to discriminate between different people sitting together.
Men ni har rätt, det är svårt att skilja på olika människor som sitter tillsammans.
I think we should really make an effort here to discriminate between the current moment and the general development.
Jag tror ändå att vi här måste lägga ner lite möda på att skilja mellan det konkreta ögonblicket och den allmänna utvecklingen.
Surveillance systems used to sort migrants into categories may also be used in discriminating ways.
De övervakningstekniker som används för att skilja mellan behöriga från oberhöriga migranter kan dessutom användas på ett diskriminerande sätt.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
Vi kan urskilja ljud i vårt eget språk, men inte ljud i främmande språk.
to discriminate (also: to disjoin, to divide)

Context sentences for "to discriminate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not know why labour markets still discriminate against outsiders.
Vi vet inte varför arbetsmarknader fortfarande diskriminerar dem som står utanför.
EnglishThese agreements discriminate against our European airlines on the grounds of nationality.
Dessa avtal diskriminerade våra europeiska flygbolag på grundval av nationalitet.
EnglishThey were demanding changes to the laws which discriminate against women in Iran.
De krävde förändringar av de lagar som diskriminerar kvinnor i landet.
EnglishThe Treaty does not discriminate against individual families and the Treaty is therefore violated.
I fördraget diskrimineras inte enskilda familjer, och fördraget kränks därmed.
EnglishMy proposal, however, does not discriminate in any way against small or medium-sized States.
Men mitt förslag innehåller ingen som helst diskriminering av små och medelstora stater.
EnglishAnd if it was adopted without major amendments, it would not discriminate against the new countries.
De som verkligen tror att de kan skapa en mer öppen marknad har också misslyckats.
EnglishTheir small size must not discriminate against them in the euro area.
I euro-området får de inte diskrimineras på grund av sin storlek.
EnglishThere could be some discussion about whether this might discriminate against smokers.
Man kan diskutera om detta är diskriminerande mot rökare.
EnglishIt does not discriminate between a bus full of children or a tank.
Den skiljer inte mellan en buss med barn eller en stridsvagn.
EnglishAnti-discrimination policy can only be credible if it itself does not discriminate further.
En politik mot diskriminering kan bara vara trovärdig om den själv inte skapar ännu mer diskriminering.
EnglishOne of the fundamental principles of military use of force is that you have to be discriminate.
En av de fundamentala principerna i militärens användande av våld är att man måste vara urskiljande.
EnglishIn other words, positive discrimination does not discriminate.
Med andra ord är positiv diskriminering inte diskriminerande.
EnglishWe want a Europe that does not discriminate against anyone, a Europe capable of building an open society.
Vi vill ha ett Europa som inte diskriminerar någon, ett Europa som kan bygga ett öppet samhälle.
EnglishAnd if it was adopted without major amendments, it would not discriminate against the new countries.
Och om det antogs utan betydande ändringar skulle det inte leda till diskriminering av de nya länderna.
EnglishThere is a need for clear, transparent rules that do not discriminate against anyone tendering for these contracts.
Det krävs klara, öppna regler, som inte diskriminerar någon leverantör av dessa uppdrag.
EnglishBut you cannot discriminate under any other basis.
Men det får inte förekomma diskriminering på några andra grunder.
EnglishDo not bring in policies which actually discriminate against industry, business, opportunities within the European Union.
Inför inte politik som i praktiken diskriminerar industrin, företag och möjligheter inom EU.
EnglishWhat we need are flexible employment conditions which do not discriminate between employment and social insurance rights.
Vi behöver flexibla arbetsvillkor men utan diskriminering av arbetsrätt och social trygghet.
EnglishThe second reason is because we should not discriminate.
Det andra skälet är att vi inte bör särbehandla.
EnglishAs they stand, the Communities' Staff Regulations discriminate against homosexuals and their registered partners.
I gemenskapens nuvarande tjänsteföreskrifter diskrimineras homosexuella och deras registrerade partner.