"disease" translation into Swedish

EN

"disease" in Swedish

EN disease
volume_up
{noun}

disease (also: affliction, illness, sickness, cancer)
volume_up
sjukdom {comm. gen.}
Their quick reaction contributed considerably to the containment of this disease.
Deras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.
Däremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.
Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Bluetongue är en sjukdom som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.
disease
volume_up
sjukdomar {comm. gen.}
This report makes clear the relationship between poverty and disease, disease and poverty.
Detta betänkande tydliggör förhållandet mellan fattigdom och sjukdomar, sjukdomar och fattigdom.
They struggle against disease, violence and the exploitation of criminal gangs.
De kämpar mot sjukdomar, våld och mot att utnyttjas av kriminella grupper.
(PT) This report makes clear the relationship between poverty and disease, disease and poverty.
(PT) Detta betänkande tydliggör förhållandet mellan fattigdom och sjukdomar, sjukdomar och fattigdom.

Context sentences for "disease" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe it has been the worst epidemic of this disease that the world has seen.
Jag tror att det varit den värsta mul- och klövsjukeepidemin någonsin i världen.
EnglishDiabetes has also become a commoner phenomenon, as has cardiovascular disease.
Diabetes har också blivit ett vanligare fenomen, liksom hjärt- och kärlsjukdomar.
EnglishThis disease is not only a women's issue, as Mr Bowis and Mrs Záborská have said.
Detta är inte bara en kvinnosjukdom, som John Bowis och Anna Záborská har påpekat.
EnglishAnimal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
Djursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
EnglishHomophobia is the real disease which plagues many societies, including Poland.
Homofobin är den riktiga sjukdomen som förpestar många samhällen, även det polska.
EnglishSwine vesicular disease came into the European Union, as did Newcastle Disease.
Vesikulär svinsjuka spreds till Europeiska unionen, såväl som Newcastlesjuka.
EnglishYou are the guilty party because you created this disease from start to finish.
Det är ni som är skyldiga, eftersom det uteslutande är ni som har skapat sjukdomen.
English(FI) Madam President, Commissioner, the world is suffering from 'Mad Money Disease'.
(FI) Fru talman, fru kommissionsledamot! Världen lider av ”galna penga-sjukan”.
EnglishPeople infected with the disease constantly face intolerance and discrimination.
Människor som är hiv/aids-smittade drabbas ständigt av intolerans och diskriminering.
EnglishThis animal disease laboratory is used by the Commission as a reference laboratory.
Kommissionen använder detta djursjukdomslaboratorium som referenslaboratorium.
EnglishIt was deemed a measure that was necessary to stem the spread of the disease.
De ansåg att åtgärderna var nödvändiga för att förhindra spridningen av sjukdomen.
EnglishThere has been no clear explanation for recent individual outbreaks of the disease.
Orsakerna till de enskilda BSE-fall som dykt upp på sista tiden är inte klarlagda.
EnglishSimilar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
En sådan åtgärd borde ha vidtagits från början för att utrota galna ko-sjukan.
EnglishThe disease could be carried in the air, in liquids, bodies, articles or by insects.
Sjukdomarna kan förmedlas genom luft, vätskor, kroppar, föremål eller insekter.
EnglishIf the disease is not treated, the patient goes into a coma and inevitably dies.
Om sjukdomen inte behandlas faller patienten i koma och dör utan undantag.
EnglishIn some countries, however, it has recently been shown that the disease is resurgent.
I vissa länder har man dock nyligen konstaterat att sjukdomen har börjat öka igen.
EnglishThe only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
Det enda effektiva sättet att bekämpa sjukdomen är att avverka eller bränna träden.
EnglishHowever, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Men det finns ingen förbannelse i denna epizooti som drabbar det europeiska beståndet.
EnglishThey are potentially at risk of extinction from infectious disease and land loss.
De riskerar att utrotas på grund av infektionssjukdomar och markförluster.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
”Enkelt” - om inte sjukdomen dödar fiskerisektorn så kommer ”botemedlet” att göra det.