EN disgrace
volume_up
{noun}

disgrace (also: dishonour, ignominy, shame)
volume_up
skam {comm. gen.}
It is a disgrace to women; it is a disgrace to the committee which has to debate the thing.
Det är en skam mot kvinnorna; det är en skam mot det utskott som måste debattera saken.
The Taliban's treatment of women is really a disgrace to Islam as well.
Talibanernas uppträdande mot kvinnorna är egentligen även en skam för islam.
There is a trade worth billions of pounds, which is a scourge and a disgrace.
Det finns en oerhört pengastinn handel som är en skam och en olycka.
disgrace (also: brand, eyesore, reproach, taint)
volume_up
skamfläck {comm. gen.}
The gagging of free speech in Poland is a disgrace to the entire European Union.
Munkavlen mot yttrandefriheten i Polen är en skamfläck för hela EU.
The EU's double standards are a long-standing disgrace.
EU:s dubbla måttstockar är sedan länge en skamfläck.
Our agricultural policy is a disgrace to the EU.
Frågan om vår jordbrukspolitik är en skamfläck för EU.
disgrace (also: dishonour, opprobrium, reproach)
volume_up
vanära {comm. gen.}
The European Union should do something about this, it is a disgrace.
Europeiska unionen måste se till att utplåna denna vanära och skam.
Do you remember that they all resigned in disgrace in 1999?
Minns ni att de alla fick avgå i vanära 1999?
If we vote in favour of it, it will be a disgrace for years to come.
Om den röstas igenom, kommer den att dra vanära över oss under årtionden.
disgrace (also: disfavor, disfavour)
volume_up
onåd {comm. gen.}
Därför är rådet i onåd.
disgrace
volume_up
ogunst {comm. gen.}

Context sentences for "disgrace" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way.
Det är en skymf mot demokratin att omröstningen skall skötas på det här sättet.
EnglishIt is a disgrace and I hope that you will take it up when you look at legislation.
Det är skandal och jag hoppas att ni tar upp detta när ni tittar på lagstiftningen.
EnglishGeneral de Gaulle did not disgrace France when he ended the Algerian War.
General de Gaulle skämde inte ut Frankrike när han avslutade kriget i Algeriet.
EnglishThe deportation of 8 million people with no sort of guarantee: a disgrace!
En utvisning av 8 miljoner människor utan någon som helst garanti: det är skamligt!
EnglishIt would have been a disgrace if this principle had been dropped at third reading.
Det hade varit skamligt om det hade fallit under den tredje behandlingen.
EnglishIs it not a disgrace that the right of Members has been taken away in this manner?
Är det inte en skandal att ledamöternas rättigheter har tagits ifrån dem på detta sätt?
EnglishThe dramatic circumstances of illegal immigration are a humanitarian disgrace.
De dramatiska omständigheterna kring illegal invandring är förnedrande.
EnglishIn ten years ' time, this inadequate agreement will be deemed a disgrace.
Om tio år kommer man att tala om det här otillräckliga avtalet som skamligt.
EnglishWhere any kind of discriminatory rules are concerned, we disgrace ourselves.
När det över huvud taget handlar om diskriminerande regler, då skäms vi.
EnglishIn ten years' time, this inadequate agreement will be deemed a disgrace.
Om tio år kommer man att tala om det här otillräckliga avtalet som skamligt.
EnglishIt is a disgrace that so great a country should be ruled by such a government.
Det är skandal att ett så storslaget land styrs av en sådan regering.
EnglishThat is a disgrace and we need coordinated action to tackle the problem.
Detta är en skandal och vi måste samordna åtgärderna för att kunna hantera problemet.
EnglishTransport of horses from Poland, Belarus and Lithuania is a downright disgrace.
Hästtransporterna från Polen, Vitryssland och Litauen är ingenting annat än en stor skandal.
EnglishThat such a thing should be true in this Parliament is an absolute disgrace.
Att något sådant kan ske i detta parlament är fullständigt vanhedrande.
EnglishIt is a disgrace how the President and the Bureau are handling these matters.
Det sätt på vilket ordföranden och presidiet har handskats med dessa frågor är en skandal.
EnglishWe must solve the disgrace of Europeans in Guantánamo Bay before ratifying this agreement.
Vi måste lösa skandalen med européer i Guantánamo Bay innan detta avtal ratificeras.
EnglishYet it remains an absolute disgrace that this man has not yet been brought to justice.
Jag tycker ändå att det är en fullständig skandal att denne man ännu inte fått sitt straff.
EnglishMadam President, as expected, this Parliament has once again brought disgrace on itself.
Fru ordförande! Såsom väntat har parlamentet ännu en gång skämt ut sig.
EnglishIt is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way.
Ni borde ta hänsyn till vad människorna i Turkiet kommer att tycka.
EnglishMr Singh called the shameful events in Orissa a national disgrace.
Premiärminister Singh kallade de skamliga händelserna i Orissa en nationell skandal.