"disgraceful" translation into Swedish

EN

"disgraceful" in Swedish

EN disgraceful
volume_up
{adjective}

disgraceful (also: foul, ignoble, inglorious, nefarious)
Yesterday there was a disgraceful Communist demonstration in the courtyard of the Tower.
I går ägde det rum en skamlig kommunistdemonstration på tornbyggnadens gård.
They did no such thing, however, and, in any event, such an attitude is disgraceful.
Det har de dock inte alls gjort, och hur som helst är en sådan inställning skamlig.
It is a disgraceful neglect by all of us of our duties in the single market.
Det är en skamlig försummelse av oss alla av våra skyldigheter på den inre marknaden.
disgraceful (also: ignominious)
Burma holds the disgraceful record of having more child soldiers than any other country in the world.
Burma innehar det vanhedrande rekordet att ha fler barnsoldater än något annat land i världen.
The only people who could be happy with these disgraceful delays are those involved in the illegal drugs trade.
De enda som kan vara nöjda med dessa vanhedrande fördröjningar är de som som sysslar med handel med illegala droger.
I would like this House to reject what I consider to be a disgraceful resolution by the GUE/NGL Group.
Jag skulle vilja att parlamentet förkastar vad jag anser vara en vanhedrande resolution från GUE/NGL-gruppen.
disgraceful (also: offensive, outrageous, shocking)
Det är en skandalös hållning.
It is a disgraceful dossier, where the car manufacturers once again escape the duty to build cars that guzzle less energy and pollute less.
Det är en skandalös text där biltillverkarna än en gång slipper undan ansvaret att tillverka bilar som slukar mindre energi och släpper ut mindre föroreningar.
The Council, the Commission and the political groups have all pitched in with their tuppence-worth and, as usual, the rhetoric is intellectually pitiful, politically disgraceful and morally perverse.
Rådet, kommissionen och de politiska grupperna - alla strömmar de till och retoriken är som vanligt intellektuellt undermålig, politiskt skandalös och moraliskt pervers.

Synonyms (English) for "disgraceful":

disgraceful
graceful

Context sentences for "disgraceful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is disgraceful for instance that they are meanstested for the carers allowance.
Det är, till exempel, förnedrande att anhörigvårdarnas ersättning behovsprövas.
EnglishThis is a disgraceful attitude showing great disrespect for this Parliament.
Detta är ett ovärdigt uppträdande som visar på ett djupt förakt för parlamentet.
EnglishA disgraceful example has been set by the unfinished air quality directive.
Det oavslutade luftkvalitetsdirektivet statuerar ett skamligt exempel på detta.
EnglishIt is shameful and disgraceful that we are waiting with our arms folded.
Det är skamligt och skandalöst att vi bara sitter och väntar med armarna i kors.
EnglishIt is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
EnglishThese immigrants are under-paid; they are often housed in disgraceful conditions.
Dessa invandrare är underbetalda; ofta är de inkvarterade under skandalösa förhållanden.
EnglishIt would be really disgraceful if we were to simply wait to see what happens in Egypt.
Det vore verkligen skamligt om vi bara skulle vänta och se vad som händer i Egypten.
EnglishYes, the European Parliament was right to denounce this disgraceful situation.
Ja, Europaparlamentet gör rätt i att fördöma denna skamliga situation.
EnglishI find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
Jag tycker det är skamligt att vi kvinnor inte kan slå våra händer ihop över hela världen.
EnglishThe political reluctance shown by some Member States of the Union is disgraceful too.
Den politiska oviljan i vissa av unionens medlemsstater är också en skam.
EnglishWe abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Vi avskyr den kinesiska regeringens skandalösa behandling av denna framstående konstnär.
EnglishIt is disgraceful the way in which the German Presidency handled this matter.
Det var blamerande hur det tyska ordförandeskapet behandlade frågan.
EnglishMr President, naturally we condemn these disgraceful deeds, whoever perpetrates them.
Herr talman! Självklart fördömer vi dessa illdåd vem som än begår dem.
EnglishThis will certainly not reduce the disgraceful trafficking in human beings.
Detta kommer sannerligen inte minska den avskyvärda människohandeln.
EnglishMr President, the behaviour of Members of this House today is disgraceful.
(EN) Herr talman! Ledamöterna beter sig skamligt i parlamentet i dag.
EnglishWe heard a few moments ago a disgraceful speech from Mr Gollnisch on behalf of his party.
Vi hörde för en liten stund sedan ett skandalöst tal av Gollnisch på hans partis vägnar.
EnglishIt is the most disgraceful outburst I have heard from a Commissioner in a long time.
Det är de skamligaste utgjutelser som jag har hört från en kommissionsledamot på mycket länge.
EnglishI think it is really disgraceful that in this day and age, this problem cannot be solved.
Det är verkligen är en skam att detta problem inte kan lösas i vår tid.
EnglishIt is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
Det är en skam att man inte kunnat hitta en lösning på problemet.
EnglishI would support any moves to stamp out this disgraceful trade.
Jag skulle stödja alla typer av åtgärder för att utrota denna skamliga handel.