"disguised" translation into Swedish

EN

"disguised" in Swedish

EN disguised
volume_up
{adverb}

disguised
This is not about creating a new form of disguised protectionism which would not convince anyone.
Det handlar inte om att åstadkomma en ny förklädd protektionism som inte kommer att övertyga någon.
I refer, above all, to the danger of medicinal information turning into disguised advertising.
Jag hänvisar framför allt till risken att information om läkemedel förvandlas till förklädd reklam.
Yeah, ' cause great artist about... you know, guilt and longing... and, you know, love disguised as sex... and sex disguised as love.
Att vara en stor artist innebär... skuld och längtan... och kärlek förklädd till sex, och sex förklädd till kärlek.

Synonyms (English) for "disguised":

disguised

Context sentences for "disguised" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, a great deal of government aid is channelled to companies in a disguised form.
I det fördolda tilldelas företag emellertid statligt stöd i omfattande grad.
EnglishThis is disguised language for a further militarisation of foreign policy.
Detta är en förtäckt formulering för en fördjupad militarisering av utrikespolitiken.
EnglishYou said that the precautionary principle should not be used as a disguised trade barrier.
Ni framförde att försiktighetsprincipen inte bör användas som ett förtäckt handelshinder.
EnglishI disguised myself as Liu... so that you could lead me to her father.
Jag förklädde mig som Liu... så du skulle föra mig till hennes far.
EnglishThe latter would have simply opened the door to advertising disguised under the label 'Information'.
Den skulle helt enkelt ha öppnat dörren för reklam som förklätts till ”information”.
EnglishWhat can actually be done to ensure that enquiries take a good hard look at such things as disguised subsidies?
Ni nämnde även immateriella rättigheter, men detta handlar om mycket mer än det.
EnglishWhen are citizens going to be allowed to give their opinion on the new, disguised European Constitution?
När ska medborgarna få rätt att säga sitt om den nya, förklädda europeiska konstitutionen?
EnglishThe official policy of the EU must be open and clear to everyone, not disguised or covered up.
EU:s officiella politik måste vara klar och tydlig för alla och får inte vara kamouflerad eller dold.
EnglishThe official policy of the EU must be open and clear to everyone, not disguised or covered up.
EU: s officiella politik måste vara klar och tydlig för alla och får inte vara kamouflerad eller dold.
EnglishThe conclusion was that the EU sanctions that were disguised as bilateral measures had no valid legal basis.
EU:s sanktioner som förkläddes som bilaterala åtgärder hade alltså ingen giltig rättsgrund.
EnglishIt would not have been appropriate for this disguised personal attack to have been supported by Parliament.
Det hade varit olämpligt om parlamentet hade ställt sig bakom det här dolda personangreppet.
EnglishThe following is a time-line of treaties made, treaties broken and massacres disguised as battles.
Det följande är en tidslinje av avtal som uppfördes, avtal som bröts och massakrer förklädda till strider.
EnglishThe European tax is something that is on everyone’s mind, though in a form that is disguised to a greater or lesser extent.
En EU-skatt är det alla tänker på, om än i mer eller mindre maskerade former.
EnglishDuring this process, I have not disguised my own scepticism regarding the introduction of origin labelling.
Under förfarandet har jag inte dolt min egen skepticism när det gäller att införa ursprungsmärkning.
EnglishThe latter would have simply opened the door to advertising disguised under the label 'Information'.
Genom det förslaget skulle dörren helt enkelt ha öppnats för reklam som dolts under beteckningen ”information”.
EnglishOn the question of whether this protein can be disguised or not, this is also part of the ongoing work.
När det gäller frågan om huruvida detta protein kan döljas eller inte, ingår även detta i det pågående arbetet.
English How does the Commission view these arrangements in terms of competition and the (disguised) form of state aid?
 Hur betraktar kommissionen dessa uppgörelser med tanke på konkurrens och en (förtäckt) form av statsstöd?
EnglishThe European Left rejects the disguised Bolkestein directive and calls for amendments limiting its adverse repercussions.
I själva verket har de länder som har utnyttjat det utvidgade EU: s marknad vuxit sig allt starkare.
EnglishWhat can actually be done to ensure that enquiries take a good hard look at such things as disguised subsidies?
Vad kan egentligen göras för att se till att man i undersökningarna verkligen synar sådana saker som dolda subventioner?
EnglishThis was a right-wing government which for two terms of office disguised the figures with the help of Goldman Sachs Bank.
Detta var en högerregering som under två mandatperioder förvrängde siffrorna med hjälp av banken Goldman Sachs.