"disheartening" translation into Swedish

EN

"disheartening" in Swedish

EN disheartening
volume_up
{adjective}

The news about the application of the death penalty is also disheartening.
Nyheterna om tillämpningen av dödsstraffet är också nedslående. Fru Ashton!
Nevertheless, the overall result is disheartening and. something must be done.
Det globala resultatet är däremot nedslående. Någonting måste göras!
I believe that the answers to both questions are fairly obvious, but also disheartening.
Jag tycker att svaren är ganska enkla, och samtidigt nedslående.
disheartening (also: distressing, distressful)
On enlargement, it is very disheartening that some EU countries and some MEPs seem able to contemplate Turkey only in negative terms of doom and gloom.
När det gäller utvidgningen är det väldigt beklämmande att vissa EU-medlemsstater och vissa parlamentsledamöter enbart tycks hysa negativa åsikter om Turkiet.
What is particularly disheartening in this context is the fact that several countries that currently have robust finances are doing so little to deal with the weaknesses in their own banking systems.
Vad som är särskilt beklämmande i sammanhanget är att flera länder som i dag har robusta finanser gör så lite för att åtgärda svagheterna i sina egna banksystem.
Personally, I think it is a little disheartening that my own Member State, Sweden, has not ratified basic conventions such as Convention No 94 on public contracts.
Jag själv kan tycka att det är lite beklämmande att min egen medlemsstat, Sverige, inte har ratificerat grundläggande konventioner som till exempel nr 96 om offentlig upphandling.

Synonyms (English) for "disheartening":

disheartening

Context sentences for "disheartening" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect the figures in recent years have been disheartening.
De senaste årens bokslut har i det här avseendet varit deprimerande.
EnglishUnfortunately, we can see that it is impossible for those negotiations to be got under way for the time being, and that is very disheartening.
Olyckligtvis, ser vi emellertid med stor besvikelse att det just nu är omöjligt att föra dessa förhandlingar framåt.
EnglishThat's a little disheartening.
EnglishMr President, since the last debate on the situation in the Middle East, which took place in this House in May, the political horizon has become more than disheartening.
Herr talman! Sedan vår senaste debatt om läget i Mellanöstern, som ägde rum i denna kammare i maj, har de politiska utsikterna verkligen blivit dystra.
EnglishIt is deeply disheartening for this House that Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development should want to be still more protectionist than the European farming lobby.
Det är djupt förstämmande för denna församling att parlamentets utskott för jordbruk kommer att vara ännu mer protektionistiskt än den europeiska jordbrukslobbyn.
EnglishIt is deeply disheartening for this House that Parliament' s Committee on Agriculture and Rural Development should want to be still more protectionist than the European farming lobby.
Det är djupt förstämmande för denna församling att parlamentets utskott för jordbruk kommer att vara ännu mer protektionistiskt än den europeiska jordbrukslobbyn.
EnglishProblems are not solved by describing doomsday scenarios and speaking of human-rights violations or by adopting a disheartening tone instead of proposing solutions.
Man löser inte problem genom att beskriva domedagsscenarier och tala om kränkningar av mänskliga rättigheter eller genom att anlägga en modfälld ton i stället för att föreslå lösningar.