EN dispatch
volume_up
{noun}

1. general

dispatch
dispatch (also: kill, killing)
dispatch (also: expedition, office)
volume_up
expedition {comm. gen.}
Expeditionen, Flint här.
dispatch (also: hurry)
volume_up
hast {comm. gen.}
dispatch
volume_up
spedition {comm. gen.}
dispatch
volume_up
expediering {comm. gen.}
dispatch
dispatch
volume_up
avsändande {comm. gen.}
dispatch
dispatch (also: expedition)
volume_up
skyndsamhet {comm. gen.}
I too wish to add my thanks to everyone involved - political colleagues and the administration - for the extraordinary work, efficiency and dispatch with which this was carried out.
Jag vill tacka alla inblandade - politiska kolleger och administrationen - för det utomordentliga arbete, den effektivitet och den skyndsamhet varmed detta har genomförts.
dispatch
volume_up
avsändning {comm. gen.}
dispatch
volume_up
depesch {comm. gen.} (brådskande ämbetsskrivelse)
dispatch (also: liquidation)
volume_up
likvidering {comm. gen.}
dispatch
dispatch
dispatch

2. journalism

dispatch
volume_up
rapport {comm. gen.}
Secondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.
För det andra vill jag instämma med Olli Rehn och framföra mitt djupa deltagande när det gäller de tyska turister som enligt en rapport har kidnappats av kurdiska rebeller i Turkiet.

Context sentences for "dispatch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
EnglishAll that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
EnglishCurrently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres.
För närvarande är våra monitorer blockerade från de ukrainska sändningscentrumen.
EnglishIf Viktor were so easy to dispatch...... you'd have done it yourself centuries ago.
Om Viktor vore så enkel att göra sig av med...... så hade du gjort det för flera århundraden sedan.
EnglishAccording to the cab's dispatch unit, he's been driving that cab for 12 years.
Enligt taxibolaget, har han kört sin taxi i tolv år.
EnglishCould you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
EnglishSimilarly Moldovan interest in the possibility of the dispatch of an EU fact-finding mission is positive.
Likaledes är det moldaviska intresset i ett eventuellt undersökningsuppdrag från EU positivt.
EnglishI hope that, this time, with the dispatch of Mr Mitchell to the area, political progress will be made.
Jag hoppas att politiska framsteg kommer att göras denna gång, nu när George Mitchell sänts till området.
EnglishFor example, why do we dispatch animals to third countries?
Varför skickar vi t.ex. iväg djur till tredjeland?
EnglishIn addition, a general dispatch programme and a specific plan for the return to Afghanistan have been adopted.
Vidare har man antagit ett allmänt program för återsändande och en konkret plan för återvändande till Afghanistan.
EnglishASEAN leaders also agreed to dispatch the foreign minister of Malaysia, the current chair of ASEAN, to assess the democratic process during a visit.
Jag anser att kommissionen bör övervaka situationen löpande, givetvis med hjälp av parlamentet.
EnglishAs we dispatch politicians, financiers, goods and know-how to India, we must not forget the need for humanitarian aid and medicine.
När vi skickar politiker, finansiärer, varor och kunskap till Indien får vi inte glömma bort behovet av humanitärt bistånd och läkemedel.
EnglishThese reforms involve better internal use of information technology and a quicker dispatch of warning letters to Member States.
Dessa reformer omfattar en bättre intern användning av informationsteknik och en snabbare utsändning av varningsskrivelser till medlemsstater.
EnglishHowever, coordinating the composition, training and dispatch of such rapid intervention teams to borders should be the mandate of the Agency.
Byråns mandat bör emellertid omfatta sammansättningen, utbildningen och utstationeringen av sådana grupper för snabb ingripanden.
EnglishDispatch, this is Flint.
EnglishIt is not in fact certain whether Internet sales with the subsequent dispatch of branded goods are permissible under trade mark law.
Det är nämligen inte säkert att Internetförsäljning med anslutande försändelse av varumärkesprodukter är tillåten ur marknadsrättslig synpunkt.
EnglishThis proposal suggests that the dispatch or exportation of the products concerned should be authorised after the economic advantage has been reimbursed.
Målet är att förbättra informationsöverföringen inom den audiovisuella branschen, att främja marknadsöverblicken och öka insynen.
EnglishWe also stated our readiness to re-dispatch our monitors to the Rafah crossing point, in accordance with the agreement that we signed in 2005.
Vi sa också att vi var redo att flytta våra fredsövervakare till gränsövergången i Rafah i enlighet med den överenskommelse som vi undertecknade 2005.
EnglishThe redeployment of UNIFIL and the Lebanese Government's dispatch of a mixed security force to the south are, in our view, positive developments.
Omstruktureringen av UNIFIL och den libanesiska regeringens utsändande av en blandad säkerhetsstyrka i söder utgör, i våra ögon, positiva händelser.
EnglishThe redeployment of UNIFIL and the Lebanese Government' s dispatch of a mixed security force to the south are, in our view, positive developments.
Omstruktureringen av UNIFIL och den libanesiska regeringens utsändande av en blandad säkerhetsstyrka i söder utgör, i våra ögon, positiva händelser.