EN disturbed
volume_up
{adjective}

disturbed (also: affected, agitated, annoyed, appalled)
Putting it politely, I have to say that I am disturbed by the Commission communication that this report takes as its starting point.
För att uttrycka mig artigt måste jag säga att jag är upprörd över det meddelande från kommissionen som används som utgångspunkt i betänkandet.
Mr President, I must say that I am slightly disturbed by the lack of response on one or two of the issues there, but I will come to those in one moment.
Jag måste säga att jag är något upprörd över bristen på reaktion på en eller två av sakfrågorna här, men jag skall komma till dem om ett ögonblick.
I was a little bit disturbed when I noted that the Chair of the Basel II Committee assumed that the new rule for capital requirement will lower economic growth by 1%.
Jag blev aningen upprörd när jag noterade att ordföranden för Basel II-kommittén utgick från att den nya regeln för kapitalkrav kommer att minska den ekonomiska tillväxten med en procent.
disturbed (also: addled, befuddled, bewildered, chaotic)
The Committee on the Environment is disturbed by the changes regarding water in Annex VI.
Miljöutskottet är oroligt över ändringarna i bilaga 4 om vatten.
That is why we were so disturbed and sad to see the slow political, economic and human ruination of this country, orchestrated by the military junta of General Gueï.
Därför blev vi mycket oroliga och nedslagna när vi bevittnade landets långsamma politiska, ekonomiska och mänskliga haveri, lett av general Gueïs militärjunta.

Context sentences for "disturbed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo does Mr Watson, who is disturbed about the reputation of the European Union.
Det gör också Watson, som bekymrar sig över Europeiska unions anseende.
EnglishA whole series of personal and interpersonal relationships have been greatly disturbed.
En hel rad personliga relationer och relationer mellan människor har ställt på ände.
EnglishThe stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions.
Iraks stabilitet är bräcklig och kan mycket väl rubbas av statsstödda avrättningar.
EnglishMore than 10 million citizens in the EU are sleep-disturbed as a result.
Mer än 10 miljoner medborgare i Europa har till följd av det sömnproblem.
EnglishI really do not know, however, whether I should feel reassured or disturbed.
Jag vet dock inte riktigt om jag skall känna mig lugnad eller oroad.
EnglishI would like not to be disturbed by colleagues on the extreme right, please.
Jag ber mina kolleger längst ut på högerkanten att inte avbryta mig.
EnglishThe shape of the object can then be calculated from the phase of the disturbed fringe pattern.
Formen på mätobjektet kan sedan bestämmas utifrån fasen i dessa projicerade fransar.
EnglishWe here in Parliament are disturbed by the increasing number of executions in the USA.
Vi i parlamentet upprörs över det ökande antalet avrättningar i USA.
EnglishThe Commission is monitoring the situation closely and is disturbed by recent developments.
Kommissionen bevakar situationen ingående och är bekymrad över den senaste utvecklingen.
EnglishFor my part, I am in no way surprised nor disturbed by these conflicts.
Jag för min del är varken förvånad eller oroad över dessa konflikter.
EnglishIt is no longer acceptable for a market to be disturbed by unequal legislation within aviation.
Det är inte längre godtagbart att marknaden störs av orättvisa regler för flygtrafiken.
EnglishWe were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
EnglishIt is the most extreme versions of racism on the edges of Europe which we are disturbed about.
Det är de mest extrema varianterna av rasism vid Europas gränser som vi har att göra med.
EnglishIf the species die out, the natural equilibrium is disturbed - triggering a dangerous domino effect.
Om arterna dör ut rubbas den naturliga jämvikten och orsakar en farlig dominoeffekt.
EnglishThe Committee on the Environment is disturbed by the changes regarding water in Annex VI.
Miljöutskottet är oroligt över ändringarna i bilaga 4 om vatten.
EnglishHe had disturbed his killers as they were preparing an attack.
Han hade överrumplat sina mördare i färd med att förbereda ett attentat.
EnglishLadies and gentlemen, I am, however, disturbed by another piece of information.
Det finns emellertid annan information som oroar mig.
EnglishThe peace of mind of ruminants is already being disturbed by mad cow disease.
Idisslarnas sinnesfrid rubbas redan av galna ko-sjukan.
EnglishScandals in the past about baby food contaminated with lindane particularly disturbed consumers.
Just tidigare skandaler, t.ex. den lindanförorenade barnmaten, har skrämt upp konsumenterna.
EnglishI was particularly disturbed to read that 13% of British Muslims support suicide bombers.
Det oroade mig särskilt att läsa att 13 procent av de brittiska muslimerna stöder självmordsbombare.