"divorce" translation into Swedish

EN

"divorce" in Swedish

EN divorce
volume_up
{noun}

  1. general
  2. law

1. general

divorce
volume_up
skilsmässa {comm. gen.}
In the event of divorce or separation, the children are often the most vulnerable.
Vid skilsmässa eller separation är ofta barnen de mest utsatta.
They should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.
Parterna bör också informeras om förfarandena för skilsmässa och separation.
. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
. - (EN) Malta är den enda staten i EU som inte tillåter skilsmässa.
divorce (also: separation)

2. law

divorce
volume_up
äktenskapsskillnad {comm. gen.} [law]
Currently, the law applicable to divorce varies from one Member State to another.
För närvarande varierar den tillämpliga lagen för äktenskapsskillnad mellan olika medlemsstater.
Law applicable to divorce and legal separation (
Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (
One of the spouses then moves back to Sweden and petitions a Swedish court for divorce.
En av makarna flyttar sedan tillbaka till Sverige och väcker talan om äktenskapsskillnad vid svensk domstol.

Synonyms (English) for "divorce":

divorce

Context sentences for "divorce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe recently dealt with the issue of divorce in the context of enhanced cooperation.
Vi behandlade nyligen frågan om skilsmässor inom ramen för fördjupat samarbete.
English. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.
skriftlig. - (EN) Malta är den enda staten i EU som inte tillåter skilsmässa.
EnglishI am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
Jag är också mycket oroad över förslaget om bedömning av skuld i skilsmässoärenden.
EnglishThere are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.
Det finns även exempel på andra länder inom EU där skilsmässor är helt förbjudna.
EnglishThey should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.
Parterna bör också informeras om förfarandena för skilsmässa och separation.
EnglishAs you know, we have already had difficulty in establishing rules in relation to divorce.
Som ni vet har vi redan haft svårigheter med att inrätta regler för skilsmässa.
EnglishSeparation and divorce also disrupt family finances to the detriment of children.
Separationer och skilsmässor påverkar också familjens ekonomi, vilket går ut över barnen.
EnglishAnd I looked -- for one of my books, I looked at divorce data in 58 societies.
Och jag letade -- i en av mina böcker letade jag efter skilsmässostatistik i 58 samhällen.
EnglishWe therefore need a framework directive to put a stop to divorce tourism in the EU.
Vi behöver därför ett ramdirektiv för att stoppa skilsmässoturism i EU.
EnglishAnd as it turns out, the older you get, the less likely you are to divorce.
Och det visar sig, att ju äldre du blir, desto mindre risk finns det att du skiljer dig.
EnglishHowever, divorce is a social phenomenon nowadays and we must deal with it in reality.
Skilsmässa är dock ett socialt fenomen nuförtiden, och vi måste hantera det i praktiken.
EnglishIt was only this century that they were granted equality in divorce law.
Det var först under detta århundrade de fick lika rätt inom skilsmässolagstiftningen.
EnglishUnder current Swedish legislation, that spouse would get a divorce under Swedish law.
Enligt dagens svenska regler får maken skilsmässa enligt svensk rätt.
EnglishCurrently, the law applicable to divorce varies from one Member State to another.
För närvarande varierar den tillämpliga lagen för äktenskapsskillnad mellan olika medlemsstater.
EnglishI only hope that another petition for divorce will not follow in Ireland.
Jag hoppas bara att vi inte får se en ny skilsmässoansökan på Irland.
EnglishDivorce is a human tragedy for the parties and their children.
Skilsmässa är en mänsklig tragedi för de inblandade parterna och deras barn.
EnglishThis is already the case for the rules applicable to binational couples who wish to divorce.
Detta är redan fallet med skilsmässoreglerna för par där makarna kommer från två olika länder.
EnglishFor me, quick divorce settlements are less important than equality and women being able to feel secure.
För mig är jämställdheten och kvinnors trygghet viktigare än snabba skilsmässodomar.
EnglishWhere an international couple decide to divorce, they may therefore invoke different laws.
När ett internationellt par beslutar sig för att skiljas kan de därför åberopa sig på olika lagstiftning.
EnglishOne of the spouses then moves back to Sweden and petitions a Swedish court for divorce.
En av makarna flyttar sedan tillbaka till Sverige och väcker talan om äktenskapsskillnad vid svensk domstol.