"to do for" translation into Swedish

EN

"to do for" in Swedish

volume_up
do {noun}

EN to do for
volume_up
{verb}

1. general

If they cannot do it on that, what is to say they will do it on this?
Om de inte klarar av det, vad säger att de kommer att klara av detta?
The market will undertake to do this, if we do not place unnecessary obstacles in its way.
Marknaden kommer att klara av detta, om vi inte ställer onödiga hinder i dess väg.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
Jag är inte av åsikten - om än vissa skulle tro det - att den inte kan klara det.

2. British English, slang

Until this occurs, we must expect that they will begin to kill again if they do not achieve their goals through negotiation.
Tills detta sker måste vi förvänta oss att de kommer att börja mörda igen om de inte uppnår sina mål genom förhandlingar.

3. British English, colloquial

to do for

Context sentences for "to do for" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
EU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Vi borde ha svarat kommissionsledamoten som frågade: Vad kan kommissionen göra?
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishI do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
   . – Jag håller inte med ledamoten om att våra vädjanden klingar för döva öron.
EnglishHonour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
Hedersmord är avskyvärda brott och vi måste göra allt vi kan för att bekämpa dem.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishThat is something we should do better now, if we still have the chance to do so.
Detta är något vi bör göra bättre nu, om vi fortfarande har chansen att göra det.
EnglishIn fact we must do this, but not because this crisis merited a military response.
Vi måste faktiskt göra det, men inte för att krisen krävde ett militärt gensvar.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!