"to do with" translation into Swedish

EN

"to do with" in Swedish

EN to do with
volume_up
{verb}

to do with (also: to be up to, to do, to draw, to fashion)
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
It is clear why we should do it but what do we need to do in that context?
Det är tydligt varför vi borde göra detta, men vad måste vi göra i detta sammanhang?
For the rest, you do not know what to do, and moreover you cannot do anything.
Sedan vet ni inte vad ni skall göra och för övrigt kan ni inget göra.
to do with (also: to need, to require, to want, to crave)
The Barcelona process could certainly do with a little consolidation.
Barcelonaprocessen kan verkligen behöva lite förstärkning.
Then we should not have to pay for electricity either if we do not have the means to do so.
Om vi inte har ekonomiska medel skall vi inte heller behöva betala för elektriciteten.
It would therefore be extraordinarily odd if we were the ones to do so.
Det skulle alltså vara mycket underligt om vi däremot skulle behöva göra det.
to do with (also: to fancy, to like, to want)
I do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
Jag ber om ursäkt för olägenheten, men jag skulle vilja ha ett ärligt svar.
Doing this, and wanting to do it ignoring reality, is to do the European Union no favours.
Att ha det och vilja ha det trots alla realiteter är att göra Europeiska unionen en otjänst.
I do not want there to be any misunderstanding on what I have said to Mrs Dybkjaer.
Jag skulle inte vilja ha något missförstånd om vad jag sade till Dybkjaer.
What madman would do such a thing, and for what purpose?
Vilken galning skulle kunna hitta något sånt` och av vilken orsak?
I thought maybe we could hang out, you know, do some stuff back home...
Jag trodde att vi kanske kunde gå ut. hitta lite saker därhemma... bara vanliga saker...
I can find something far better to do on a Friday than sit there facing the Council.
Jag kan hitta mycket bättre saker att göra på en fredag än att sitta mitt emot rådet.
to do with
This Presidency does not know what to do with these Rules of Procedure any more.
Detta ordförandeskap vet inte längre vad man skall ta sig till med arbetsordningen.
Kan det vara så att han inte vet vad han skall ta sig till?
They do not want to make it easier for people to come to Britain: they want to make it harder.
De vill inte att det ska bli lättare för folk att ta sig till Storbritannien utan att det ska bli svårare.
to do with (also: to make of)
What are we going to do with all these objectives set out on paper?
Vad skall vi göra av alla dessa mål som står på papperet?
What will we do with the workers employed in this sector?
Vad skall vi göra av de anställda inom det här området?
Growth has now returned to the European Union, but what are we going to do with it?
Tillväxten i EU har nu tagit fart igen, men vad ska vi göra av den? Tillväxt kommer inte av sig självt.

Context sentences for "to do with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
De viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishAfter all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishI do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
   . – Jag håller inte med ledamoten om att våra vädjanden klingar för döva öron.
EnglishAll these increase the costs which their competitors do not have to contend with.
Alla dessa innebär ökade kostnader, som konkurrenterna inte behöver brottas med.
EnglishI do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
EnglishWe do not, as the honourable Member will know, accept the US position on the ICC.
Vi godkänner inte, som den ärade ledamoten skall veta, USA: s ståndpunkt om ICC.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
För en stund sedan sade Langenhagen att inspektörerna i hamnarna arbetar mycket.
EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishMr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.
English   – Mr President, I do not believe there was any need for further deliberation.
   – Herr talman! Jag tror inte att det behövdes något ytterligare övervägande.
EnglishIn other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
För de nya satellitstödda systemen gäller dock inte dessa tekniska begränsningar.