EN

dock {noun}

volume_up
1. general
dock (also: dockside, harbor, haven, marina)
volume_up
hamn {comm. gen.}
It is on an island and has its own docks.
Industrin är belägen på en ö och har sin egen hamn.
Hamnen är som ett fort.
That said, our dock workers in Marseilles, Sète and other large ports will be handed over to the pirates of ultra-liberalism.
I övrigt kommer våra hamnarbetare i Marseille, Sète och andra stora hamnar att överlämnas till ultraliberalismens pirater.
Think I'd be pulling double overtime at the docks if I was working for Fallon?
Tror du att jag skulle jobba dubbla skift i hamnen om jag jobbade åt Fallon?
Hamnen är som ett fort.
Jag behöver dig vid hamnen på torsdag.
dock (also: bridge)
dock
volume_up
syra {comm. gen.}
dock (also: dockside, quay, quayside, docks)
volume_up
kaj {comm. gen.}
dock
dock
dock (also: bobtail)
dock
dock
volume_up
tilläggsplats {comm. gen.} (för båtar)
2. law: "in courtroom"
dock
This murderous regime belongs at the very top of the United Nations' blacklist, and the members of the junta belong in the dock at the International Criminal Court.
Denna mordiska regim platsar längst upp på FN:s svarta lista, och juntans medlemmar hör hemma i Internationella brottmålsdomstolens förhörsbås.
3. American English
dock (also: wharf)
SV

dock {adverb}

volume_up
1. general
dock (also: emellertid)
volume_up
however {adv.} (however, for all that, still)
En ökad legitimitet i beslutsprocessen uppnås dock inte genom centralisering.
However, the legitimacy of decision-making cannot be enhanced by centralisation.
Sysselsättningseffekterna begränsas dock inte enbart till sjöfarten.
The effects on employment will not, however, be confined to the maritime sector.
Förslaget till direktiv beaktar dock inte på något sätt klimatförhållandena.
However, the proposal for a directive completely disregards climatic conditions.
dock (also: emellertid, likväl, ändå, men)
volume_up
yet {adv.} (however, for all that, still)
Fastställandet av effektivitetsnivåer på gemenskapsnivå är dock ännu inte genomförbart.
The setting of efficiency levels at Community level is, however, not yet feasible.
Jag delar dock fortfarande denna ursprungliga synpunkt fullständigt.
Yet I continue to agree wholeheartedly with that original vision.
Denna flexibilitet medges dock ännu inte av rådet eller parlamentet.
This flexibility is not yet given, by the Council or by Parliament.
Erfarenheten visar dock att lagstiftning behövs och att den måste vara bindande.
Experience proves, though, that legislation is needed and that it has to be binding.
Jag hoppas dock verkligen att just detta lagstiftningsinstrument stoppas.
I sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
Det är dock utmaningar som dessa som Europeiska unionens politik måste bemöta.
It is, though, to challenges such as these that European policy must respond.
2. old-fashioned
dock (also: icke desto mindre)
volume_up
withal {adv.} [obs.] (nevertheless)

Context sentences for "dock" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is that, at the moment, it is the complainant who is in the dock.
För det är egentligen åklagaren som för ögonblicket sitter på de anklagades bänk.
EnglishIf we do not, the wrong Member States will find themselves in the dock.
Genom att inte göra det placerar man fel medlemsstater på de anklagades bänk.
EnglishDoes it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
Har det möjligheter att placera ett fartyg i torrdocka, och så vidare?
EnglishToday and last week, there were dock workers demonstrating outside the Parliament buildings.
I dag och i förra veckan demonstrerade dockers utanför parlamentsbyggnaderna.
EnglishDoes it have the infrastructures for putting a ship in dry dock, and so on?
Stämmer allt detta överens med Baselkonventionen om gränsöverskridande transport av avfall?
EnglishYou can move these windows, re-size them or dock them to an edge.
Du kan flytta de här fönstren, ändra deras storlek eller förankra dem vid en kant.
EnglishWhen can we see some of these leaders sitting in the dock in The Hague?
När kan vi se vissa av dessa ledare sitta på de anklagades bänk i Haag?
EnglishI will tell you why the dock workers are striking, Mr Jarzembowski.
Herr föredragande! Jag skall tala om för er varför hamnarbetarna strejkar.
EnglishThe largest democracy in the world, the United States, is placed in the dock.
Den största demokratin i världen, Förenta staterna, anklagas.
EnglishThis shows you where the window will dock and how big it will be.
Ändringen visar var och med vilken storlek fönstret kommer att förankras.
EnglishWe have, in particular, seen that the dock workers are angry, very angry, and also desperate.
Vi har framför allt kunnat se att hamnarbetarna är arga, mycket arga och även förtvivlade.
EnglishI also welcome onto the platform some representatives of the dock workers who have got in.
Jag säger också välkommen till några få hamnarbetare på åhörarläktaren som lyckats ta sig in.
EnglishOkay, listen, when they dock...... l'll sneak on the ship and steal the game.
Okej, när de kommer...... smyger jag ombord och tar spelet.
EnglishI shall restrict myself to asking one question: why is only Syria in the dock?
Jag skall begränsa mig till att ställa en fråga: varför är det bara Syrien som står i de anklagades bås?
EnglishHold down the (Command) (Ctrl) key while moving it to dock the window to the edges.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du flyttar fönstret, kan fönstret förankras vid kanterna.
EnglishA number of people were put in the dock and no new facts emerged.
En rad personer har förhörts, och inga nya uppgifter har framkommit.
EnglishAt its heart is Liverpool, the home of the United Kingdom’s first commercial dry dock.
Liverpool ligger i dess hjärta och är Förenade kungarikets hem för den första kommersiella torrdockan.
EnglishMany mistakes and one defendant in the dock: the euro.
Det har skett många misstag, och det finns en svarande i förhörsbåset: euron.
EnglishAt its heart is Liverpool, the home of the United Kingdom’ s first commercial dry dock.
Liverpool ligger i dess hjärta och är Förenade kungarikets hem för den första kommersiella torrdockan.
EnglishTo dock the Navigator's window, press the Command key (Ctrl) key while dragging.
Om Du vill förankra Navigator mot fönsterkanten, håller Du Kommando Ctrl -tangenten nedtryckt när Du flyttar.