EN

dog {noun}

volume_up
1. general
dog
volume_up
hund {comm. gen.} (husdjuret Canis familiaris)
Another one of your keywords, "dog pampering," doesn't get a lot of last clicks.
Ett annat sökord, "spabehandling hund" har inte många senaste klick.
That certainly is the view of my dog, which is the proud owner of two human beings!
Detta anser åtminstone min hund - en stolt ägare till två människor!
The first time we spoke, her dog had just died at the age of 17. “It’s tough,” she says.
När vi talas vid första gången har hennes egen hund just dött, 17 år gammal.
dog
dog
dog
2. zoology
dog
volume_up
jycke {comm. gen.} [coll.]
SV

[dog|har dött] {verb}

volume_up
1. slang
2. other
Detta skulle bidra till att förhindra att vuxna dör i förtid, men embryot skulle dö.
This would help prevent premature death in adults, but the embryo itself would die,
I år kommer nästan 600 000 kvinnor att i samband med graviditet eller förlossning.
This year, almost 600,000 women will die in pregnancy or while giving birth.
Jag kommer att dö, men lagarna kommer att leva kvar och påverka miljoner människors liv.
I will die, but the law will remain and it will affect the lives of millions.
Om du åker tillbaka till Europa, så kommer du att i Perpinion fängelset.
You go back to Europe, you're gonna die in Perpignan Prison.
Vi får inte tillåta att människor fortsätter att i Medelhavet.
We must not allow people to go on dying in the waters of the Mediterranean.
Det enda alla dessa människor har gemensamt är att de kommer att dö.
The one thing that all of them have in common is that they're going to die.
volume_up
to check out {vb} [Amer.] [slg.]
Det är enda sättet att se till att livsmedelspriserna faller och för att fler människor ska slippa leva med rädslan att av hunger.
This is the only way to ensure that food prices drop and more people on the planet have the chance to live without the fear of dying of hunger.
3. colloquial
(also: kola vippen)
volume_up
to peg out {vb} [Brit.] [coll.]

Context sentences for "dog" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere must be tough and dissuasive penalties to deter the cat and dog fur traders.
Det måste finnas hårda och avskräckande straff för katt- och hundpälshandlarna.
EnglishA ban on the import of cat and dog fur into the EU must be fully implemented.
Ett förbud mot import av katt- och hundpäls till EU måste genomföras till fullo.
EnglishBut this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
EnglishWe want to be sure that cat and dog fur will not be imported into the EU.
Vi vill vara säkra på att katt- och hundpäls inte kommer att importeras till EU.
EnglishSince the US brought in a ban, more cat and dog fur is coming into the EU.
Sedan Förenta staterna införde ett förbud kommer mera katt- och hundpäls in i EU.
EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
När jag drar veven och trycker till ger den ifrån sig ett knarrande ljud.
EnglishParliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
Parlamentet bör också spela rollen av vakthund när det gäller eurons styrka.
EnglishI want a big plate of " huevos rancheros " with rice and beans, and hot dog tortillas.
En stor tallrik " huevos rancheros " med ris och bönor och varma tortillas.
EnglishHowever, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
Dock har ett medvetet försök gjorts att hitta en käpp att slå hunden med.
EnglishThe age of the universe, between now and the Big Bang, is a hundred billion in dog years.
Universums ålder mellan nu och Big Bang är ett hundra miljarder i hundår.
EnglishThe British or even the American tail is wagging the European dog.
Det är den brittiska eller till och med den amerikanska svansen som styr EU.
EnglishIt's only an old salty Swedish sea dog... out there from the salty seas, you know.
Det är bara en salt gammal svensk sjöbjörn från de stora haven.
EnglishThe lawyers then set to and in effect made a real dog's breakfast of it.
Sedan har juristerna kastat sig över den och verkligen gjort ordentlig pannkaka av alltihop.
EnglishAll that is left to play is the part of Pluto, the dog that keeps guard over American interests.
Det som återstår för er är Plutos roll, de amerikanska intressenas vakthund.
English"Well, if I clean the dog, I'll kill the maggots. ~~~ So how can that be?
"Om jag rengör hunden så förgör jag maskarna, hur kan det vara så?
EnglishThe public are never told that they are buying items made of real cat and dog fur.
Allmänheten har aldrig fått veta att de köper artiklar som är tillverkade av äkta katt- och hundpäls.
EnglishI can assure him that we will be acting as the euro watch-dog.
Jag kan försäkra honom om att vi kommer att agera som vakthundar för euron.
EnglishUnfortunately, in many cases, this guard dog has often emerged as nothing but a lap dog.
Tyvärr har denna vakthund i många fall visat sig vara en knähund.
EnglishA wheelchair user or a guide-dog user should have free access anywhere within the European Union.
Personer som använder rullstol eller ledarhund bör ha fritt tillträde överallt inom EU.
EnglishThe question is - who is to blame for the fact that the dog ate the sausage?
Frågan är vem som bär skulden till att hunden åt upp korven?