"door" translation into Swedish

EN

"door" in Swedish

EN door
volume_up
{noun}

door (also: entry)
volume_up
dörr {comm. gen.}
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
Omvärlden knackar på EU: s dörr och särskilt på parlamentets.
In many cases, door-to-door goods transport is only possible by lorry these days.
I många fall är godstransporter från dörr till dörr endast möjliga med lastbil i dagsläget.
The first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
Den första dörr som måste öppnas är dörren till ratificering av Lissabonfördraget.
door (also: front door, gate, gateway, port)
volume_up
port {comm. gen.}
They could open the door wider for technology whose implications are completely unknown.
Detta skulle nämligen kunna öppna portarna ännu mer för en teknik, vars följder alls inte är möjliga att förutse.
If you want her back...... open the door and claim her.
Om du vill ha henne tillbaka, så måste du öppna porten.
The candidate countries are knocking at our door.
Kandidatländerna klappar på porten.
volume_up
ingång {comm. gen.}
There is no wrong door within the Commission for an SME.
Det finns ingen ingång som är felaktig till kommissionen för ett litet eller medelstort företag.

Synonyms (English) for "door":

door

Context sentences for "door" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, once again, laws that take away our freedoms risk entering by the back door.
Nu riskerar vi återigen att lagar som berövar oss våra friheter införs i smyg.
EnglishWhen it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
När är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
EnglishEurope has never closed the door to such discussions, and it remains open today.
EU har aldrig stängt dörren för sådana diskussioner och den står fortfarande öppen.
EnglishYou feel like telling those old men to open the door and success will flood in.
Man skulle vilja säga: gamla män, öppna dörren och framgången kommer att strömma in.
EnglishThat would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
Detta skulle ge fritt spelrum åt allt slags missbruk med social dumpning som följd.
EnglishInward processing would then open the door to cereal imports from the world market.
Då öppnar aktiv förädling dörren för import av spannmål från världsmarknaden.
EnglishAnd leaving the door open is the worst mistake any employee can make because...?
Att lämna dörren öppen är det värsta misstag nån anställd kan göra, för...
EnglishBut the Conference sent a clear signal that the door remains open for Turkey.
Konferensen skickade dock en tydlig signal om att dörren förblir öppen för Turkiet.
EnglishHowever, whatever the case, I think that there is a possibility and a door open here.
I vilket fall som helst tror jag att det finns en möjlighet och en öppning här.
EnglishI think the EU should continue its open door policy in respect of Ukraine.
Jag anser att EU borde fortsätta sin politik med öppna dörrar gentemot Ukraina.
EnglishThe Commission's method has opened the door, but the window must also be open.
Kommissionens metod har öppnat dörren, men fönstret måste också vara öppet.
EnglishThere is social and political disorder and monetary disorder is knocking at the door.
Vi har en social och politisk oordning och valutaoordningen knackar på dörren.
EnglishOtherwise the door would be opened to abuses contrary to the aim of this directive.
Det banade nämligen väg för överträdelser som strider mot direktivets syfte.
EnglishWe must not allow hidden dangers to consumers to creep in unseen through the back door.
Vi får inte låta dolda risker för konsumenterna smyga in osedda genom bakdörren.
EnglishOpen borders could easily lead to us closing the door on dynamism and improvements.
Öppna gränser kan lätt leda till att vi låser ute dynamik och förbättringar.
EnglishI voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
Jag röstade emot betänkandet eftersom det ännu en gång smygvägen förespråkar abort.
EnglishNor is there, however, any justification for increasing premiums through the back door.
Men det stämmer heller inte att vi för in en höjning av stödet genom bakdörren.
EnglishAt this moment we are holding the door open to Belarus but no decision has been taken.
Just nu håller vi dörren öppen för Vitryssland, men inget beslut har fattats.
EnglishI just hope it is not a case of closing the stable door after the horse has bolted.
Jag hoppas bara att det inte handlar om att stänga buren när fågeln redan är utflugen.
EnglishI should also say that I would not lay all the blame at the door of the Commission.
Jag vill även nämna att jag inte skulle vilja skylla allt på kommissionen.