EN

double {noun}

volume_up
In the case of Gozo, Malta's sister island, we have a scenario of double insularity.
I fallet Gozo, Maltas systerö, har vi ett exempel på ”dubbla öegenskaper”.
The EU’s and the United States’s double standard is all too apparent.
EU:s och Förenta staternas dubbla måttstock är alltför uppenbar.
Today's adoption of the 2011 budget has highlighted the European Parliament's double failure.
Dagens antagande av budgeten för 2011 har belyst Europaparlamentets dubbla misslyckande.
double
This specifically includes fields of type Date, Time, Date/Time and Number/Double.
Detta gäller särskilt fält av typen datum, klockslag, datum / klockslag eller tal / dubbel.
Others have retained or reintroduced verification of double criminality.
Andra har behållit eller återinfört kontrollen av dubbel straffbarhet.
They are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.
De utsätts för en dubbel social diskriminering eller, än värre, förföljelser.
double
volume_up
det dubbla {o.sg.} (bestämd form)
The double deficit and the political uncertainty are undermining economic strength.
Det dubbla underskottet och den politiska osäkerheten drar ner den ekonomiska kraften.
Activate the Double line spacing with the (Ctrl) (2) key.
Du kan också aktivera det dubbla radavståndet med hjälp av kortkommandot Ctrl+2.
Assistance provided swiftly is worth double in such circumstances.
Stöd som kan ges snabbt är värt det dubbla vid sådana omständigheter.
double (also: copy, duplicate, imitation, replica)
volume_up
kopia {comm. gen.}
Where are the social, humane aspects of these double standards from the EU?
Var är den sociala, humana aspekten i detta dubbelspel av EU?
Relations with other non-democratic Asian countries are also characterized by double standards.
Också relationerna till andra icke-demokratiska asiatiska länder präglas av detta dubbelspel.
Unfortunately, the EU's relations so far have been characterized by considerable double standards.
Tyvärr har EU: s relationer hittills präglats av ett betydande dubbelspel.
After she got it, "She was happy to report that she has discovered that he possessed a double who was rich, virile, handsome and aristocratic."
Efter att hon fått det "var hon glad att meddela att hon upptäckt att han hade en dubbelgångare som var rik, viril och aristokratisk".
double (also: run)
double
double

Context sentences for "double" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat appears to be a laudable aim, however, could also be a double-edged sword.
Det som förefaller vara ett lovvärt mål kan dock även vara ett tveeggat svärd.
EnglishWe should not apply double standards, but apply the same standards to ourselves.
Vi bör inte tillämpa skilda normer utan tillämpa samma normer på oss själva.
EnglishI also think that there is a lot of hypocrisy and double-speak in this House.
Jag tycker också att det förekommer mycket hyckleri och struntprat i parlamentet.
EnglishIndeed, these differences could lead to the double taxation of migrant workers.
Det är ju möjligt att sådana skillnader leder till dubbelbeskattning av en migrant.
EnglishBut they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
Men de måste vara uppriktiga, inte slingra sig eller tala med kluven tunga.
EnglishDouble-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).
Dubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).
EnglishSubject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Angående: Eventuell återkommande recession - målet på 3 procent och dess hållbarhet
EnglishI would therefore like the Commissioner to respond to this double concern.
Jag skulle därför vilja att kommissionären ger svar på dessa två oroande frågor.
EnglishSelect the optimal row height by double-clicking the separator below the row.
Den optimala radhöjden väljer du genom att dubbelklicka på strecket nedanför raden.
EnglishHowever, double hulls are no help now, as the ice has already formed in Primorsk port.
Dubbelskrov hjälper dock inte idag när isen redan har lagt sig i Primorsks hamn.
EnglishThere are much more efficient ways of combating the issue of double taxation.
Det finns mycket mer effektiva sätt att hantera frågan om dubbelbeskattning.
EnglishIn our opinion, this means that double moral standards are currently being applied.
Vi anser att detta innebär att man just nu tillämpar dubbelmoraliska normer.
EnglishNot later than by 2015 they should be replaced by much safer double-hull ships.
Senast 2015 ska de ha ersatts av betydligt säkrare fartyg med dubbelskrov.
EnglishDouble taxation is something for which there is no social justification whatsoever.
Det finns överhuvudtaget inget som gör dubbelbeskattning socialt berättigat.
EnglishThis would be double standards and would go against the very aim of the directive.
Detta skulle innebära dubbelmoral och gå emot själva syftet med direktivet.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Vi måste vara lite mer konsekventa och får inte ägna oss alltför mycket åt dubbelmoral.
English(CS) The history of the enlargement of the Schengen area is marked by double standards.
(CS) Utvidgningen av Schengenområdet har genom historien präglats av dubbelmoral.
EnglishHowever, global politics should not be used as an excuse for our own double standards.
Världspolitiken bör dock inte användas som en ursäkt för vår egen dubbelmoral.
EnglishIt cannot help that we continue to engage in double-speak in this connection.
Det kan inte vara till nytta att vi fortsätter att vara tvetydiga i detta sammanhang.
EnglishDouble-click a function in the selection window to transfer it to the formula window.
Du kan även föra över en funktion från urvalsfönstret genom att dubbelklicka.