"to drag on" translation into Swedish

EN

"to drag on" in Swedish

EN to drag on
volume_up
{verb}

You are also right that it is dangerous now: if we did not make it in Copenhagen, could it then drag on for ever?
Kommer detta dödläge att fortsätta i all evighet nu när vi inte lyckades i Köpenhamn?
The Commission must now resort to drastic remedies - as they say in my country -, otherwise the crisis will persist and drag on.
Kommissionen måste nu ta till hästkurer - som man säger i mina trakter - om vi inte vill se krisen fortsätta och förvärras.
The issue of whether we should trade with those who do not have the same standards of respect for human rights is nothing new in international relations and is threatening to drag on forever.
Huruvida vi bör bedriva handel med länder som inte har samma normer för mänskliga rättigheter har diskuterats länge, och vi kan förmodligen fortsätta att diskutera saken i evighet.
to drag on
The danger is that this whole issue could drag on until Cancun.
Risken är att hela denna fråga kan dra ut tiden, och hålla på ända till Cancun.
In Germany, for example, the matter may be referred to the national courts and can drag on for years.
I Tyskland kan ärendet t.ex. dras inför nationell domstol och dra ut tiden i flera år.

Context sentences for "to drag on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDrag the data fields needed for the Address individually into the top left label.
Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.
EnglishSimply select the desired Style or configuration and drag it to the document entry.
Välj formatmall eller konfiguration och dra den med musen till dokumentposten.
EnglishSelect a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
Markera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
EnglishDrag the object on to the other object in the document while pressing (Ctrl).
Håll ner Ctrl-tangenten och dra objektet till det andra objektet i dokumentet.
EnglishSimply drag the fields into the " Column ", " Row " and " Data " layout areas.
Dra helt enkelt de visade fälten till layoutområdena " kolumn", "rad " och "data ".
EnglishSelect the query and drag it into the table container of the desired database.
Markera sökningen med musen och dra den till den önskade databasens tabellcontainer.
EnglishDrag from here to another object to attach the connector to precisely this point.
Drar du härifrån till ett annat objekt fästs förbindelsen vid denna punkt.
EnglishFor instance, you can drag graphics directly from the Gallery into an active document.
Du kan t.ex. dra grafikobjekt direkt från Gallery till det aktuella dokumentet.
EnglishDrag the pressed button out of the dialog and drop it on to the toolbar.
Dra den intrycka kommandoknappen från dialogrutan och släpp den på symbollisten.
EnglishSelect the first two rows and, for example, click cell A1 and drag to A2.
Markera de två första raderna genom att t.ex. klicka i cell A1 och dra till A2.
EnglishYou can change the structure of individual menu items with drag and drop.
Genom att dra och släppa kan du ändra placeringen av de enskilda menyalternativen.
EnglishIt is crazy to drag animals around for so long before they are slaughtered.
Det är alldeles galet att det ska hunsas så länge med djur innan de slaktas.
EnglishClick the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
Håll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
EnglishLadies and gentlemen, I do not think we can drag this debate on for much longer.
Kära kolleger, jag tror inte att vi kan låta denna debatt pågå längre.
EnglishWhen you drag one of the side handles, the opposite side remains fixed.
Om du drar ett av de fyra handtagen mitt på sidorna, fixeras den motstående sidan.
EnglishUse this watering can symbol with the mouse key pressed to drag across a text area.
Med den här symbolen drar du över ett textområde samtidigt som du håller ner musknappen.
EnglishTotal control now... tooling along the main drag on a Saturday night in Vegas.
Full kontroll nu... glida nedför huvudstråket lördag kväll i Las Vegas.
EnglishDrag the desired external data from the navigator into the target document.
Dra de externa data som du vill använda från Navigator till måldokumentet.
EnglishDrag this location to Bookmarks, to Composer (to make link), to Desktop.
Dra denna adress till Bokmärken, Composer (där du skapar en länk) eller skrivbordet.
EnglishWhen you drag a database column into the text document, you insert a field.
Om du drar en databaskolumn till textdokumentet infogas ett fältkommando.