EN drain
volume_up
{noun}

1. general

drain (also: tear, teardrop)
volume_up
tår {comm. gen.}
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Liechtenstein måste tära på Österrike eftersom det trotsar systemet från så nära håll.
Receiving third-country nationals for study purposes must not lead to an increase in brain drain from these countries.
Om vi tar emot medborgare från tredje land för studier skall det inte resultera i att flykten av kompetens från dessa länder förvärras.
drain (also: bloodletting)
volume_up
åderlåtning {comm. gen.}
The country cannot afford such a drain on its resources, as is evident from the economic situation.
Landet kan inte uthärda en sådan åderlåtning, det framgår av den ekonomiska situationen.
Has this drain on the EU’ s funds come to an end?
Har denna åderlåtning av EU: s medel upphört?
Has this drain on the EU’s funds come to an end?
Har denna åderlåtning av EU:s medel upphört?
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Om inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
Det innebar att matoljan spolades ned i avloppet.
It's outer wall is solid Rock for...... for except for a small culvert in space...... which is little more than a drain.
Den yttre muren är av solid sten förutom...... en liten trumma vid basen...... vilken är lite större än ett avlopp.
drain (also: draft, draught, drink, gulp)
volume_up
klunk {comm. gen.}
volume_up
tömning {comm. gen.}
drain (also: dash, dregs, lick, splash)
volume_up
skvätt {comm. gen.}
drain (also: dram, drink, swig)
volume_up
sup {comm. gen.}
drain (also: exhaustion)
drain
volume_up
avrinning {comm. gen.}
The natural disaster in Poland began with local flooding caused by a lack of storm drains and low retention, and was followed by large-scale floods.
Naturkatastrofen i Polen började med lokala översvämningar till följd av bristande avrinning efter stormar och lågt upptag, vilket följdes av omfattande översvämningar.
drain
Conventionally built such a path up the drain pipe at the bottom and layers of gravel and crushed rock and sand on top.
Konventionellt byggs en sådan bana upp med dräneringsrör i botten och olika lager med grus- och krossmaterial och sand överst.
Draining should have a diameter of 50-75 mm, and drainage graves filled with single 6-20 mm.
Dräneringsrör bör ha diametern 50-75 mm, och dräneringsgravarna fylls med singel 6-20 mm.
Every year, more than 20 billion m3 of rainwater are drained away from European cities through sewers and drainage pipes into the seas and oceans.
Från europeiska städer rinner varje år mer än 20 miljarder m3 regnvatten genom avloppsledningar och dräneringsrör ut i sjöar och hav.
drain (also: sewer)
volume_up
kloak {comm. gen.}
drain (also: percolation)
drain
volume_up
kloakledning {comm. gen.}

2. medicine

drain (also: cannula, hypodermic, needle)
volume_up
kanyl {comm. gen.}

Synonyms (English) for "drain":

drain

Context sentences for "drain" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
Men ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
EnglishAround 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.
Cirka 167 ministrar med allt vad det medför är en enorm belastning för staten.
EnglishThis is clearly leading to the drain that is being talked about so often today.
Detta leder klart och tydligt till den kompetensflykt som det så ofta talas om idag.
EnglishWe are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Vi talar om kompetensflykten, som är omoralisk med avseende på fattiga länder.
EnglishMy second point concerns the role of universities in research and the brain drain.
Min andra punkt gäller universitetens roll när det gäller forskning och kompetensflykt.
EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Eftersom vi inte vill stödja denna kompetensflykt röstade vi för detta ändringsförslag.
EnglishThe second point that I consider important is the old chestnut of the ‘brain drain’.
Den andra frågan som jag bedömer som viktig är den gamla knäckfrågan kompetensflykten.
EnglishStrict exchange arrangements will be needed to stave off a brain drain.
Strikta utbytesavtal kommer i detta sammanhang att motverka en begåvningsflykt.
EnglishLiechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Liechtenstein måste tära på Österrike eftersom det trotsar systemet från så nära håll.
EnglishThe second point that I consider important is the old chestnut of the ‘ brain drain’.
Den andra frågan som jag bedömer som viktig är den gamla knäckfrågan kompetensflykten.
EnglishMoreover we have the Amazonian rainforests which drain off a huge amount of carbon dioxide.
Dessutom har vi djungeln i Amazonas som är en verklig avloppsbrunn för kolhydrat.
EnglishSince joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.
Efter att Litauen gick med i EU har landet upplevt en enorm kompetensflykt.
EnglishThis is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
Detta är ett fullständigt sanslöst slöseri av skattebetalarnas pengar till ingen nytta.
EnglishAn application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
En ansökan om blåkort kan nekas om kunskapsflykt är ett verkligt problem.
EnglishThose countries certainly do not stand to gain from the brain drain or other such phenomena.
Dessa länder har garanterat inget att vinna på kompetensflykt eller liknande.
English   We do not encourage or propose a brain drain, but we try to mobilise brains.
   . – Vi varken uppmuntrar eller föreslår kompetensflykt, men vi försöker fånga upp begåvningar.
EnglishOne of the ways in which we could help is by trying to stop the brain drain.
Ett sätt att hjälpa till är att försöka stoppa begåvningsflykten.
EnglishThe brain drain mostly improves American, not European, competitiveness.
Forskarflykten gynnar i första hand den amerikanska konkurrenskraften, inte den europeiska.
EnglishThis brain drain is the major obstacle to providing quality care in Africa.
Den här kompetensflykten är det största hindret mot att tillhandahålla kvalitetsvård i Afrika.
EnglishWhen I was in France and Germany they talked about the brain drain to the United States.
Vid mitt besök i Frankrike och Tyskland talade man om kompetensflykten till Förenta staterna.