EN to drain
volume_up
[drained|drained] {verb}

Seriously, we should drain it when he goes on his next business trip.
Allvarligt, vi borde inte tömma den nästa gång han åker.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
We have gone beyond the stage of a localised disaster and we are looking for ways to drain the huge amounts of water.
Vi befinner oss inte längre mitt i en naturkatastrof, utan söker efter lösningar för att tömma ut enorma vattenmassor.
They have lost their place, the people, the fish, the animals, the water, the land, their homes, their farms, villages, towns, boats and agriculture through killing, burning and draining.
De har, genom mord, bränder och torka, förlorat sin bygd, sitt folk, fisket, djuren, vattnet och landet, sina hem och gårdar, byarna, städerna, båtarna och jordbruket.
to drain
De gjorde det genom att dränera markerna.
I particularly endorse the sentiments of the rapporteur that rural development measures should not drain resources intended for direct payments to farmers.
Jag stöder särskilt föredragandens åsikt att landsbygdsutvecklingsåtgärder inte borde dränera resurser som avsatts för direktstöd till jordbrukare.
to drain (also: to finish)
to drain
to drain (also: to exhaust, to use)
to drain
to drain (also: to exhaust, to unman)
to drain
to drain (also: to drain off)
to drain

Synonyms (English) for "drain":

drain

Context sentences for "drained" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.
För att skadan ska kunna bedömas måste först allt vatten dräneras bort helt och hållet.
EnglishAnd in the south of Iraq, he has drained the historic Iraqi marshlands.
Och i södra Irak har han torrlagt de historiska irakiska träskmarkerna.
EnglishThe sanctions have had an impact: Gbagbo has been financially drained.
Sanktionerna har haft effekt: Gbagbos ekonomiska resurser har sinat.
EnglishPublic planning will be made more difficult and the national healthcare system is at risk of being drained.
Offentlig planering kommer att försvåras, och den nationella vården riskerar att dräneras.
EnglishProjects have often remained half-finished, and their efficiency has been drained by administration and bureaucracy.
Projekten har ofta stannat halvvägs och effektiviteten försvunnit i förvaltningen och byråkratin.
EnglishConsequently, Iraq is a country which has been drained of blood and which is now quite incapable of fighting any sort of war.
Irak är därför ett anemiskt land, som nu inte är särskilt kapabelt att bedriva något som helst krig.
EnglishThe abscess would have been drained immediately.
Vi skulle ha tagit hål på bölden omedelbart.
EnglishWell, we have drained this particular bottle and, as often happens, we are left with the lees that could have clouded the wine.
Vi har med andra ord tömt den här flaskan och som vanligt hittar vi en bottensats som hade kunnat grumla vinet.
EnglishThe smile certainly drained from my face when I read the European-wide statistics on accidents in the workplace, and on hearing them just now.
Jag upphörde att skratta när jag läste och nu hörde den europeiska statistiken över olycksfall i arbetet.
EnglishSecondly, we call for the nomination of the Iraqi marshlands - drained down to the last 10 % now - as a world heritage site.
För det andra kräver vi att de irakiska träskmarkerna - som nu har torrlagts till de sista 10 procenten - skall nomineras till världsarv.
EnglishIn short, I hope that, given this thick crude oil, you will also ensure that oil can possibly be drained from the actual tanker.
Kort sagt, herr talman, jag hoppas att ni med tanke på denna tjocka råolja också ser till att olja kan sugas ut ur tankfartyget på plats.
EnglishWe in the European Union have to look at ways to compensate those countries that are being so drained of the skills that they need.
Vi i Europeiska unionen måste leta efter sätt att kompensera de här länderna som i så stor utsträckning utarmas på den kompetens som de behöver.
EnglishAll the more so given that, collectively, four million animals were slaughtered, the majority of which were sheep, means that the surpluses will be drained.
Särskilt som sammanlagt fyra miljoner slaktade djur - till största delen får - gör det möjligt att bli av med överskottet.
EnglishAnd it's probably the case that this material has washed off the highlands of Titan through these channels that we saw, and has drained over billions of years to fill in low-lying basins.
Det har flödat under flera miljarder år och fyllt dessa sänkor.
EnglishThe Danish input into the legislative process within the EU is not being discussed amongst the elected people's representatives; democracy is being drained as a form of government.
Danmarks bidrag till lagstiftningsförfarandet i EU diskuteras inte bland de folkvalda. Demokratin som styrelseform urvattnas.
EnglishBureaucracy has obstructed reform, and inertia, the Kaliningrad question, environmental problems and the mass media have generally drained it of its strength.
Reformerna har bromsats upp på grund av byråkratin, och den allmänna trögheten, Kaliningradfrågan, miljöproblemen och kommunikationssvårigheterna har tagit på krafterna.
EnglishAs a result, the automatic support funds of the smaller countries would be drained by the more commercially successful countries, in other words, the main producing countries.
Det skulle resultera i att de minsta ländernas automatiska stödfonder skulle överföras till de kommersiellt mest högpresterande länderna, det vill säga de stora producentländerna.
EnglishI would also like to point out that there is a lot of drained bog in the north, where the wood produced and the sustainably exploited peat are extremely important in energy production there.
Jag vill även påpeka att det finns många uttorkade myrar i norr, där det virke som produceras och den torv som utvinns på ett hållbart sätt är extremt viktiga för energiproduktionen där.