EN

to draw [drew|drawn] {verb}

volume_up
I would also draw her attention to the report of Parliament's STOA Committee.
Jag vill också göra henne uppmärksam på rapporten från parlamentets STOA-kommitté.
I wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
Jag vill göra er uppmärksamma på att förslaget inte har något med säkerhet att göra.
Secondly, we had to draw a dividing line between infrastructure and superstructure.
För det andra gällde det att göra avgränsningar mellan infrastruktur och suprastruktur.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
I would like to give a few examples and then draw some general conclusions.
Jag skulle vilja ta upp några exempel för att sedan dra allmänna slutsatser.
Therefore, I would take this opportunity to draw a somewhat positive conclusion.
Jag vill därför ta tillfället i akt att dra en i viss mån positiv slutsats.
It must draw its strength solely from the diversity of the nations it encompasses.
Europa kommer att sin styrka enbart från mångfalden i de nationer som den består av.
We would do well to draw some inspiration from that side of the Atlantic.
Man skulle kunna inspiration till det från den här sidan Atlanten.
Certain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.
Vissa länder strävar efter att inflytande över de afrikanska länderna.
The third lesson we can draw is that Europeans want more not less Europe.
Det tredje vi kan lära oss är att européer vill ha mer, och inte mindre, av EU.
I should like to draw the lessons which we should already have drawn from the CJD and BSE crises.
Jag skulle vilja dra lärdomarna som redan borde ha dragits från CJS- och BSE-kriserna.
However, I should like to draw your attention to certain truths which we should take into account.
Jag vill dock fästa er uppmärksamhet på vissa sanningar som vi bör ha i åtanke.
It was agreed to draw up a protocol against trafficking as such.
Man kom bland annat just överens om att upprätta ett protokoll om människosmuggling.
The Court of Auditors shall draw up an annual report after the close of each financial year.
    Revisionsrätten skall upprätta en årsrapport efter utgången av varje budgetår.
Time must be found to draw up a clear balance sheet on the Uruguay Round.
Vi måste ta oss tid att upprätta ett tydligt bokslut över Uruguayrundan.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
I would like to give a few examples and then draw some general conclusions.
Jag skulle vilja ta upp några exempel för att sedan dra allmänna slutsatser.
The Council intends to deal with standardisation in a few months and draw conclusions on that.
Rådet kommer att ta upp standardisering om några månader och dra slutsatser om det.
They liked to draw the Little Mermaid, they'd like to draw a smurf, they'd like to draw Micky Mouse.
De gillade att rita Lilla Sjöjungfrun, de gillade att rita smurfarna, de gillade att rita Musse Pigg.
Draw the freeform line (Draw Functions floating toolbar).
Rita frihandslinjen (utrullningslist Ritfunktioner).
But unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
Men olyckligtvis så var en av de sakerna som barn gillar att rita seriefigurer.
In any case, the conclusion that I draw is that this is the way forward.
I vilket fall som helst drar jag slutsatsen att det är i den riktningen vi måste gå.
If you try to re-draw the package at this stage you will lose the whole deal.
Om man försöker göra om paketet i detta skede kommer man att miste om hela överenskommelsen.
I would like to draw up an appraisal with regard to Bailers.
Jag skulle vilja närmare in på situationen i Vitryssland.
Are there any plans to draw attention to this group?
Finns det några planer på att lyfta fram denna grupp?
I want to draw attention to just three important objectives we can achieve by means of the directive.
Jag vill gärna lyfta fram tre viktiga mål som vi kan uppnå med direktivet.
- (PL) Madam President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
Jag vill gärna lyfta fram tre frågor i debatten.
To move draw objects, first select them (individually, or press Shift to select several together).
Om du vill flytta ritobjekt markerar du dem först (en och en eller flera samtidigt genom att hålla ner skifttangenten).
Use this mode to arrange and edit the different drawing elements of a slide.
I nivåvyn kan du flytta och redigera diabildens (sidans) teckningselement på olika nivåer.
When editing a drawing element, for example, when rotating it, it is also possible to move it simultaneously.
När du redigerar ett teckningselement, t.ex. genom att rotera det, kan du samtidigt flytta teckningselementet.
This policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
Denna politik har förutsättningar att föra våra östra grannländer närmare EU.
However, we need a mechanism to draw all the threads together and that means a temporary committee.
Men vi behöver en mekanism för att föra samman alla lösa trådar, med andra ord ett tillfälligt utskott.
This will usher in a more flexible approach that can draw all our procedures together within a single coordination cycle.
Så börjar vi ett smidigare tillvägagångssätt som kommer att föra in alla våra förfaranden inom en stor samordningscirkel.
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
Varifrån skall vi hämta styrkan till denna europeisering?
We urge all Member States to draw inspiration from the Irish and Italian examples.
Vi uppmanar alla medlemsstater att hämta inspiration från de irländska och italienska exemplen.
Such a Europe would draw strength from the diversity and richness of all its regions.
Ett sådant Europa skulle hämta styrka ur den mångfald och rikedom som finns i alla dess regioner.
to draw
The Treaty does not draw a clear line between the individual acts.
I fördraget dras ingen tydlig gräns mellan de enskilda rättsakterna.
However, the report fails to draw any political conclusions.
Det dras dock inga politiska slutsatser i betänkandet.
We must draw every consequence there is to draw from it.
Vi måste dra alla de slutsatser som kan dras av denna.
Today, there are three political conclusions we can draw from the Albanian crisis.
I dag kan den albanska krisen leda oss till tre politiska slutsatser.
To draw such narrow boundaries between them can only produce problems and difficulties.
Det kan bara skapa klyftor och leda till svårigheter om man här drar sådana snäva gränser.
The new constitution needs to lead to a strong and common state if the country is to be able to continue to draw closer to the EU.
Den nya konstitutionen måste leda till en stark gemensam stat för att landet ska kunna fortsätta närma sig EU.
They should look at this and draw up their voting lists carefully with this in mind.
De skall slå fast detta och i förväg noggrant ställa upp listorna med sina kandidater.
The Commission, however, did not draw up the definitive list of candidates in time.
Men kommissionen var för sent ute med att ställa upp den definitiva listan på kandidaterna.
The drawing-up of shared rules is not exactly made easier by this.
Detta gör det inte direkt lättare att ställa upp gemensamma regler.
We want to draw your attention to the need to legalize this business as a matter of urgency, to wipe out the 80 % of Mafia income.
Vi fäster därför kollegornas uppmärksamhet på nödvändigheten av att skyndsamt legalisera denna verksamhet, för att ta bort 80 procent av maffians intäkter.
Achieving a result like this in such a problematic subject area is something to which one must draw attention.
Att åstadkomma ett resultat som detta på ett så problematiskt område är något som måste uppmärksammas.
To this effect, the Commission could draw up a non-exhaustive black list of types of behaviour considered to be unfair.
För att åstadkomma detta skulle kommissionen kunna utarbeta en icke-fullständig svart lista över olika typer av beteenden som skulle anses som oskäliga.
The correct conclusions must be drawn from this development in order to improve the situation during the next programming period '.
De rätta slutsatserna måste dras av denna utveckling för att kunna åstadkomma en förbättring av situationen för den kommande programplaneringsperioden ".
I shall draw you, Saruman, as poison is drawn from a wound.
Jag skall ut dig, Saruman, som poison tas ut från ett sår.
I think the lesson to be drawn from this commemoration is as clear as day.
Jag anser att den insikt som vi kan ut av läget i dag är kristallklar.
I would also like to ask when we will have the security of always being able to draw our pensions?
Jag skulle också vilja veta när vi kommer att kunna lita på att alltid ut våra pensioner?
EU sports ministers must quickly meet in order to draw up a possible European action plan.
EU: s idrottsministrar måste snarast samlas för att fastställa en möjlig europeisk handlingsplan.
The conclusions drawn from those negotiations are extremely positive, not least, in my view, in relation to the information on collection and storage.
Jag anser att slutsatserna från dessa förhandlingar är mycket positiva, inte minst vad gäller den information som samlas in och lagras.
I am referring to the idea of democratic countries in the UN being able to assemble and meet within the organisation to draw up joint measures to promote democracy.
Jag syftar på tanken att demokratiska länder inom FN skall kunna samlas och träffas inom organisationen för att skapa gemensamma åtgärder för att främja demokrati.
And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
Alla kommer att svar "Ja, jag har vunnit på lotto." av detta kan man dra slutsatsen att chansen att vinna på lotto är 100 procent.
The conclusion I draw from this experience is that Europe can benefit enormously from this process in Ukraine.
Den slutsats jag drar av detta är att EU har enormt mycket att vinna på den process som pågår i Ukraina.
They must only draw a line where it becomes apparent that American attitudes to supervision are suddenly establishing themselves in Europe through this merger.
Deras uppgift är endast att sätta stopp om det visar sig att amerikanska tillsynsidéer plötsligt börjar vinna mark inom EU till följd av detta samgående.

Context sentences for "to draw" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Herr talman! Jag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
EnglishI would like to draw attention to certain key aspects of your report, Mr Navarro.
Jag vill uppmärksamma ett antal viktiga aspekter i ert betänkande, herr Navarro.
EnglishThat is an important risk and we must draw our attention to that in future work.
Detta är en viktig risk och vi måste uppmärksamma detta i vårt framtida arbete.
EnglishBut unfortunately, one of the things kids liked to draw was cartoon characters.
Men olyckligtvis så var en av de sakerna som barn gillar att rita seriefigurer.
EnglishMr McMillan-Scott is doing so and I would like to draw that to your attention.
McMillan-Scott gör detta kontinuerligt och jag vill göra er uppmärksam på detta.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Jag vill dock rikta uppmärksamhet på regleringen av atypiska anställningsformer.
EnglishTo conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
Till sist, fru ordförande, vill jag ägna uppmärksamhet åt landsbygdsutvecklingen.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Vissa aktörer försöker använda mordet på Benazir Bhutto för sina egna syften.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Jag vill fästa er uppmärksamhet på några frågor som inte har diskuterats här.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Jag anser det också vara viktigt att uppmärksamma elektromagnetisk strålning.
EnglishThis is not easy, but I would like to draw your attention to a number of successes.
Detta är inte enkelt, men jag vill fästa er uppmärksamhet vid en rad framgångar.
EnglishI want to draw attention, yet again, to the case of the Italian language lecturers.
Jag vill återigen fästa uppmärksamhet vid fallet med de italienska språklärarna.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishThe second point I wish to draw your attention to is one I find extremely strange.
Den andra punkten jag vill fästa er uppmärksamhet på förefaller extremt underlig.
EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Avslutningsvis skulle jag vilja göra er uppmärksamma på en diskussion om Tyskland.
EnglishIt is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Det är alltså fullständigt logiskt att dra de politiska slutsatserna av detta.
EnglishI would like to draw your attention to conditions in the Greek prison of Korydallos.
Jag vill uppmärksamma er på förhållandena i det grekiska fängelset i Korydallos.