"dubious" translation into Swedish

EN

"dubious" in Swedish

EN dubious
volume_up
{adjective}

dubious (also: doubtful, hesitant, iffy, indecisive)
Furthermore, this situation seems dubious on a legal level.
Dessutom förefaller denna situation vara tveksam rent juridiskt.
However, the current formulation has turned out very dubious.
Den aktuella utformningen blev däremot mycket tveksam.
However, I am dubious about voluntary agreements.
Men jag är tveksam till frivilliga överenskommelser.
dubious
In my view, the Santer European Group on Ethics seems a bit dubious.
Jag anser att den santerska rådgivningsgruppen om etik verkar lite dubiös.
dubious (also: distrustful, incredulous)
We are dubious about the proposed increases being introduced gradually, especially because the suggested plan would not prevent considerable amounts of non-committed funds from accumulating.
Vi ställer oss skeptiska till fördelningen av de föreslagna ökningarna, eftersom systemförslaget inte skulle förhindra att det skapas avsevärda belopp som saknar åtaganden.

Synonyms (English) for "dubious":

dubious

Context sentences for "dubious" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEU money continues to flow directly or indirectly into ethically dubious projects.
Fortfarande flyter EU-pengar direkt eller indirekt in i etiskt tvivelaktiga projekt.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Förslaget om att inrätta en EU-konsumentombudsman anser jag vara ytterst tveksamt.
EnglishBut when we look more closely at it, this great victory appears very dubious.
Men vid närmare påseende förefaller denna stora seger mycket motsägelsefull.
EnglishLet us start with the legal basis, which is extremely dubious, to say the least.
Låt oss börja med den rättsliga grunden, som lindrigt sagt är utomordentligt tvivelaktig.
EnglishIts response was entitled ‘A war on terrorism’ – a highly dubious military proposition.
Svaret titulerades ”En kamp mot terrorism” – ett högst diskutabelt militärt förslag.
EnglishEpirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
Och Epirus erövrade hederstiteln " Europeiska unionens fattigaste region ".
EnglishI believe that the activities of credit rating agencies are generally extremely dubious.
Jag anser att kreditvärderingsinstitutens verksamhet i allmänhet är oerhört suspekt.
EnglishA referendum conducted in those conditions has to be of dubious credibility.
En folkomröstning som hålls under sådana omständigheter måste ha tvivelaktig trovärdighet.
EnglishEpirus acquired the dubious accolade of being the poorest region in the European Union.
Och Epirus erövrade hederstiteln "Europeiska unionens fattigaste region".
EnglishIts response was entitled ‘ A war on terrorism’ – a highly dubious military proposition.
Svaret titulerades ” En kamp mot terrorism ” – ett högst diskutabelt militärt förslag.
EnglishThe reason is that experience of this type of agreement is highly dubious.
Orsaken är att erfarenheterna av denna typ av avtal är högst tveksamma.
EnglishUnfortunately, the socialists in Albania are still playing a dubious role.
Socialisterna i Albanien spelar tyvärr fortfarande en tvivelaktig roll.
EnglishIf we do not change the approach, I am afraid that the prospects are dubious, to say the least.
Om vi inte förändrar vår strategi är tyvärr framtidsutsikterna minst sagt ovissa.
EnglishThis suggests that the investors have what can at best be described as dubious intentions.
Det tyder på att investerarna har vad som bäst kan beskrivas som tvivelaktiga avsikter.
EnglishTo my mind that is extremely dangerous because it may lead to all manner of dubious goings-on.
Enligt min mening är det ytterst farligt då det kan leda till en mängd bedrägerier.
EnglishIn view of this fact, the point of this harmonisation is highly dubious, to say the least.
I ljuset av detta faktum är syftet med denna samordning minst sagt ytterst tvivelaktigt.
EnglishThat would be dubious consumer protection and, what is more, it would surely be impracticable.
Det skulle innebära ett tveksamt konsumentskydd och i synnerhet inte vara tillämpbart.
EnglishIn any case I regard the term 'obsolete industries ' as dubious.
Begreppet " föråldrade industrigrenar " ser jag för övrigt som tvivelaktigt.
EnglishThe work of Parliament is, furthermore, flouted by dubious practices.
Parlamentsarbetet nedvärderas också, genom tvivelaktiga tillämpningar.
EnglishImports will increase, including wines of dubious quality, at the expense of public health.
Importen kommer att öka, däribland viner av tvivelaktig kvalitet, på folkhälsans bekostnad.