EN due
volume_up
{noun}

due (also: article, bit, bite, component)
volume_up
del {comm. gen.}
Today, we must demand respect for human rights, but also take blame where blame is due.
I dag måste vi kräva respekt för mänskliga rättigheter men även ta vårt ansvar för vår del i det hela.
It is undeniable that the slowdown is partly due to external economic conditions.
Den trögare ekonomiska tillväxten kan otvivelaktigt till viss del förklaras av icke-ekonomiska förhållanden.
In my view, this is partly due to poor preparation.
Jag tror att det till en del har att göra med de mindre goda förberedelserna.
due (also: allotment, concern, lot, part)
volume_up
andel {comm. gen.}
This percentage is due to rise to 70 % by 2020, which is not without its risks.
Den andelen kommer att öka till 70 procent år 2020, och det är inte riskfritt.
Originators should hold a certain percentage of the risk arising from the exposures that they securitise and further due diligence should be required from the investor.
Originatorerna bör behålla en viss andel av risken i de exponeringar som de värdepapperiserar, och det bör krävas mer noggranna genomgångar från investerare.
due (also: blame, culpability, debt, fault)
volume_up
skuld {comm. gen.}
The explosion of fraud is due to fragmentation of the Community's customs services.
Splittringen inom gemenskapens tullmyndigheter bär skulden för explosionen av bedrägerier.
A portion of Haiti's loans is due to the International Monetary Fund.
Haitis skulder avser delvis ekonomiska förpliktelser gentemot Internationella valutafonden (IMF).
The enormous volume of corporate and public debt falling due over the next five years is a major concern for the future.
Det största bekymret för framtiden är de enorma skulderna hos företag och stater som måste betalas under de kommande fem åren.
due
due

Synonyms (English) for "due":

due

Context sentences for "due" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
Naturligtvis skall även parlamentet få alla de befogenheter som tillkommer det.
EnglishI hope that will be received in due course, but the deadline was not respected.
Jag hoppas att det kommer fram så småningom, men tidsfristen respekterades inte.
EnglishI can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
Jag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.
EnglishDue to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
Den låga nivån tenderar därför att koncentrera sådana miljögifter som nitrater.
EnglishThis is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
Frågan är extremt kontroversiell, främst på grund av dess egna förutsättningar.
EnglishUnder due process of law, the judiciary is independent of the other authorities.
I ett rättssamhälle är den dömande makten oberoende av de andra myndigheterna.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Detta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Detta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
EnglishSpain has changed a great deal, in part due to democracy in the last 30 years.
Spanien har förändrat mycket, delvis på grund av de senaste 30 årens demokrati.
EnglishThe delegation from our Parliament is due to visit Russia in a few days' time.
Delegationen från parlamentet kommer att resa till Ryssland inom ett par dagar.
EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Detta berodde delvis på fel och försummelser, delvis på bedrägeri och förskingring.
EnglishThese have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
På grund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
EnglishIt is estimated that at least 10 % of this increase is due to outdoor advertising.
Man har uppskattat att minst 10 procent av den ökningen beror på utomhusreklam.
EnglishThis percentage is due to rise to 70 % by 2020, which is not without its risks.
Den andelen kommer att öka till 70 procent år 2020, och det är inte riskfritt.
EnglishIn 1996 this trend was reversed, due primarily to several very large accidents.
År 1996 bröts denna trend, främst som en följd av några, mycket stora olyckor.
EnglishBoth sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Båda parter har förbundit sig att i sinom tid finna en mer rättssäker lösning.
EnglishIt is simply due to the fact that the Member States are largely opposed to it.
Det beror helt enkelt på att medlemsstater huvudsakligen är emot detta förslag.
EnglishMany of the improvements are due to him and the people working in that sector.
Många av förbättringarna har skett tack vare honom och dem som arbetar i sektorn.
EnglishShe should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
Hon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.
EnglishAs to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
Vad beträffar rapporten och siffrorna för 2005 ska de ha lämnats in före årets slut.