"durable" translation into Swedish

EN

"durable" in Swedish

EN durable
volume_up
{adjective}

Nice makes the European labyrinth no less impenetrable and more durable.
Toppmötet i Nice gör inte den europeiska labyrinten mer tillgänglig och hållbar.
This can be the only basis for a durable solution of this dispute.
Det är den enda grunden för en hållbar lösning på tvisten.
We now have an opportunity to arrive at a durable solution to this lingering conflict in East Timor.
Vi har nu möjligheten att komma fram till en hållbar lösning på denna utdragna konflikt i Östtimor.
The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
Vägen mot en varaktig fred måste gå hand i hand med nedrustning och utveckling.
The situation in Zaire reminds us that this social stability is never durable.
Situationen i Zaire visar att denna sociala stabilitet aldrig är varaktig.
A durable settlement necessitates the will of those who will implement it.
En varaktig lösning kräver vilja hos dem som ska genomföra den.
durable (also: heavy-duty, lasting, hardwearing)
The most important thing that the Union can do to create a solid, durable policy for more new jobs is to introduce measures which will increase competitiveness.
Det viktigaste unionen kan göra för att skapa en hållfast, beständig politik för fler och nya jobb är åtgärder för att öka konkurrenskraften.
durable

Context sentences for "durable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
De kännetecknas av hög kvalitet, varaktighet och kan anslutas till alla datorer.
EnglishOnly then will anything durable come of debates such as this one today.
Endast då kommer debatter som den i dag att verkligen bli en fortsatt framgång.
EnglishYou get a durable headset that represents a cost-effective investment.
Du får ett hållbart headset som innebär en kostnadseffektiv investering.
EnglishThe headset's durable build makes it a lasting, cost-effective option.
Headsetets robusta konstruktion gör det till ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ.
EnglishWe are not afraid of searching out a durable compromise through a sensible conciliation process.
Vi är inte rädda för att söka en hållfast kompromiss i ett vettigt förlikningsförfarande.
EnglishWe immediately expressed our willingness to contribute in concrete ways to a durable ceasefire.
Vi tillkännagav omedelbart vår vilja att konkret bidra till ett varaktigt vapenstillestånd.
EnglishOnly something on that scale will give markets durable confidence.
Inget mindre än detta skulle ge marknaderna ett hållbart förtroende.
EnglishIs this inflation situation sustainable, or durable, as you call it?
Är inflationsläget varaktigt - eller hållbart som ni brukar säga?
EnglishEquality and equality of treatment are the only durable building blocks of any civilised society.
Jämlikhet och likabehandling är de enda hållbara byggstenarna för ett civiliserat samhälle.
EnglishWe believe that the only durable solution for the refugees is peace and reconciliation inside Iraq.
Vi anser att den enda hållbara lösningen för flyktingarna är fred och försoning inom Irak.
EnglishInstead of this, we have before us a unique opportunity to develop durable, renewable ‘green alternatives’.
Vi har i stället en unik möjlighet att bygga hållbara, förnybara ”gröna alternativ”.
EnglishIt is processed in many products because PVC is cheap, strong and is also durable.
Många produkter innehåller PVC eftersom det är billigt och starkt och framför allt har en mycket lång livstid.
EnglishInstead of this, we have before us a unique opportunity to develop durable, renewable ‘ green alternatives’.
Vi har i stället en unik möjlighet att bygga hållbara, förnybara ” gröna alternativ ”.
EnglishCopper has been a good, safe and durable material for making drinking water pipes for many decades in Europe.
Koppar har tiotals år varit ett bra, säkert och hållbart vattenledningsmaterial i Europa.
EnglishOur partnership with Russia must therefore be strong and durable, but it cannot be unconditional.
Vårt partnerskap med Ryssland måste därför vara starkt och uthålligt, men det får inte vara ovillkorat.
EnglishTo instead use a layer of rubber clip simplifies the construction and the surface becomes more durable.
Att istället använda ett lager med gummiklipp förenklar konstruktionen och ytan blir stryktåligare.
EnglishIs that really major, durable aid to Pakistan?
Utgör detta verkligen ett stort och hållbart stöd till Pakistan?
EnglishA secure, safe and operational society is necessary for an effective and durable development.
Brandingenjörsprogrammet vid LTU är en modern utbildning som uppfyller de nya behov av kunskap som samhällsutvecklingen kräver.
EnglishAnd if you throw in other durable goods like automobiles and so forth, that number well more than doubles.
Om ni kastar in andra ickeåtervinningsbara varor som bilar och liknande, kommer den siffran mer än väl fördubblas.
EnglishUnlike its predecessor, it can print larger models in color that is stronger and more durable than before.
Till skillnad från sin föregångare kan den skriva ut större modeller i färg som blir starkare och mer hållbara än tidigare.