"dust" translation into Swedish

EN

"dust" in Swedish

SV

"dust" in English

volume_up
dust {comm. gen.}

EN dust
volume_up
{noun}

dust (also: tank, pond)
This is a report that will not lie on some shelf collecting dust.
Det här är ett betänkande som inte kommer att ligga på någon hylla och samla damm.
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.
This dust is difficult to remove from the environment and is trapped in the lungs on inhalation.
Detta damm är svårt att avlägsna från miljön och det hamnar i lungorna vid inandning.
dust (also: powder)
You may be the lovely dust through which God will work his purpose.
Du kanske är det ljuvliga stoft genom vilket Gud kommer att nå sitt ändamål.
Research on star production in galactic dust and gas clouds.
Forskning på stjärnbildning i galaktiska stoft- och gasmoln.
I am poured out like water, my strength dried up into the dust... of death.
Jag är uthälld som vatten, mina krafter har sinat i dödens... stoft.
dust (also: flour)
dust (also: dirt, earth, ground, land)
volume_up
jord {comm. gen.}
dust (also: ash, cinder)
volume_up
aska {comm. gen.}
Do not forget that both of these flights ended up totally enveloped by dust from volcanoes which had erupted only shortly beforehand and which were relatively nearby.
Vi får inte glömma att båda dessa flygplan helt inneslöts i aska från vulkaner som hade haft sitt utbrott precis innan och som befann sig på ett relativt nära avstånd.
dust (also: powder)
dust (also: powder)
dust (also: chip, chippings, splint)
dust (also: junk, refuse, waste, rubbish)

Synonyms (English) for "dust":

dust

Synonyms (Swedish) for "dust":

dust
Swedish

Context sentences for "dust" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
Föroreningarna förorsakade av partiklar i luften och ammoniak är mycket envisa.
EnglishI constantly had to prod the then Commission to dig this dossier out and dust it off.
Jag fick hela tiden hämta fram dossieren från dammet hos Europeiska kommissionen.
EnglishYou will not see the honourable Member and some others for a puff of dust!
Man kommer inte att se mer än ett dammoln efter ledamoten och många andra!
EnglishDo not let it gather dust in a drawer; it is too valuable to be eaten away by moths.
Låt det inte försvinna i en skrivbordslåda! Det är för värdefullt för att ätas upp av mal.
EnglishMeanwhile, many victims who have inhaled asbestos dust have died from it.
Nu har många av de som inandades asbestdamm avlidit till följd av detta.
EnglishNumber 45 riding in the number-four position... is choking as the dust flies!
Nummer 45 som ligger på fjärde plats... drar på så att lorten yr!
EnglishFirstly, there will be limits for the smallest dust particles.
Först och främst kommer det att finnas gränsvärden för de minsta dammpartiklarna.
EnglishThere is toxic dust, and toxic vapours are emerging from the lava.
Det finns giftiga ämnen i luften. Giftiga ångor stiger upp från lavan.
EnglishYou will not see the honourable Member and some others for a puff of dust!
Tas frågor upp i detta betänkande som inte borde tas upp?
EnglishNot to mention certain things is rather like sweeping the dust under the carpet.
Allt som sägs är bra. Vad beträffar allt det som inte sägs, är det lite som om man sopade dammet under mattan.
EnglishPollution as a result of particulate matter, in other words fine dust, is a clear threat to human health.
Partikelföroreningen, eller partiklar i luften, utgör ett tydligt hot för människans hälsa.
EnglishThe exact same number - exactly 60 - of specific legislative proposals are still gathering dust in the Council.
Lika många - nämligen exakt 60 - konkreta lagförslag ligger ännu och puttrar hos rådet.
EnglishWhy don't you go dust with your perverse European cousin?
Varför går du inte och ligger med din perversa europeiska kusin?
EnglishI therefore approve of an approach that takes into account the differences in concentration of volcanic dust.
Jag godtar därför en strategi där hänsyn tas till de olika koncentrationerna av vulkanaska.
EnglishWe nonetheless have to remember that possible carcinogenicity is not the only problem with wood dust.
Man måste ändå komma ihåg att det enda problemet med trädamm är inte dess eventuella carcinogenitet.
EnglishI also support the rapporteur's view that the directive should cover wood dust from all types of hardwood.
Jag stöder också föredragandens åsikt att direktivet bör täcka trädamm från alla typer av hårt trä.
EnglishThe dust is still settling and we are still evaluating our next moves with a cool head.
Situationen håller fortfarande på att lugna ner sig, och vi fortsätter lugnt och sansat att utvärdera våra nästa steg.
EnglishIn addition, we have to work with a realistic approach that takes into account dust particle concentration.
Dessutom måste vi arbeta med en realistisk strategi där man tar hänsyn till koncentrationen av askpartiklar.
EnglishGot lost in a 6 month dust storm back in the 40's.
Försvann i en sex månader lång sandstorm på 40- talet.
EnglishMadam President, Commissioner, ladies and gentlemen, sometimes, it is time to dust down the old classic.
Fru talman, herr kommissionär, kolleger! Ibland är det tid att plocka fram ett gammalt klassiskt grepp ur skåpet.