"to dwell" translation into Swedish

EN

"to dwell" in Swedish

The lives of those who dwell there and the agricultural activities engaged in this terrain are, however, far from easy.
Det är dock långt ifrån enkelt att leva och bedriva jordbruksverksamhet i dessa områden.
This means that we have to work with relatively large areas so that they’re able to continue to dwell in a region over the long term.
Det betyder att man måste arbeta med relativt stora områden för att de ska kunna leva vidare i en region på lång sikt.
♫ ♫ Was wealthy, but not healthy, had no one to dwell with me, ♫ ♫ so look who I got born -- Clonie.
♫ ♫ Var rik men inte frisk och hade ingen att bo hos mig, ♫ ♫ se vem jag födde -- Klonis.
I cannot, therefore, agree with Bob Geldof when he says that we should not dwell on corruption too much.
Jag kan därför inte hålla med Bob Geldof om att vi inte bör ägna korruptionen alltför mycket uppmärksamhet.
Likewise, I believe that Parliament should not dwell excessively on national issues in these six-monthly debates on the Council presidency.
Jag tror också att från parlamentet bör vi inte göra rådets ordförandeskaps debattperioder alltför nationellt koncentrerade.
There are those who dwell in the mountain.
Det finns de som vistas i berget.
Here you will dwell...... bound to you grief, under the fading trees...... until all the world has changed...... and the long years of your life are utterly spent.
Här kommer du vistas här...... bunden till din sorg, under de bleknande träden...... tills hela världen har förändrats...... och de långa år ditt liv har använt.
to dwell (also: to live, to reside)
to dwell (also: to indwell)
Allow me to dwell, however, on one particular point in the Harbour report.
Låt mig dock dröja kvar vid en särskild fråga i Harbourbetänkandet.
I will not dwell on the conclusions or repeat what the Presidency has said.
Jag kommer inte att dröja mig kvar vid slutsatserna eller upprepa vad ordförandeskapet har sagt.
I now wish to dwell on the area which covers comitology, an area in which I have quite an interest.
Jag skulle nu vilja dröja mig kvar vid kommittésystemet, ett område som intresserar mig mycket.

Context sentences for "to dwell" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aspect I wish to dwell on, however, is the question of transnational lists.
Jag vill dock stanna till litet vid frågan om den transnationella kandidatlistan.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
Tillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
EnglishI do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Jag vill inte uppehålla mig vid de konkreta förslag som betänkandet innehåller.
EnglishI shall therefore dwell on a few points that complement what has just been said.
Jag skall därför uppehålla mig lite vid några frågor som kompletterar vad som nyss sagts.
EnglishBut there is a third element in this report on which I should like to dwell for a moment.
Det finns dock en tredje faktor i betänkandet som jag vill kommentera helt kort.
EnglishI will not dwell on the heart of the matter, since we are all agreed on that.
Jag skall inte säga så mycket mer om grunden till det här, det är vi ju alla överens om.
EnglishSpeaking of general principles, I would like to dwell on two of these.
När jag talar om de allmänna principerna, vill jag stanna upp vid två av dessa.
EnglishI hope you will allow me briefly to dwell on this public-private cooperation this evening.
I kväll vill jag gärna kort uppehålla mig vid detta offentlig-privata partnerskap.
EnglishI should like, for a moment, to dwell upon the rural policy regulation.
Herr talman! Jag vill stanna några ögonblick vid förordningen om landsbygdspolitik.
EnglishLet me dwell for a moment on the aspect of a test and the aspect of compensation.
Jag skulle också vilja uppehålla mig något vid prövningsaspekten och kompensationsaspekten.
EnglishI will dwell on the horrifying statistics on child abuse via the Internet.
Jag vill också framhålla den skrämmande statistiken om övergrepp mot barn via Internet.
EnglishThey want us to deliver on the substance and not dwell too much on processes.
De vill att vi tillhandahåller innehåll och inte uppehåller oss för länge vid förfaranden.
EnglishI shall not dwell on aspects which have already been extensively discussed.
Jag skall inte uppehålla mig längre vid de aspekter som i hög grad redan har utvecklats.
EnglishThe Council should consider all these aspects and not dwell on four fruit juices.
Rådet borde överväga alla dessa aspekter och inte hänga upp sig på fyra olika sorters juice.
EnglishFood safety, product safety - I should like to dwell on this aspect.
Livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet - jag skulle vilja utvidga aspekten ytterligare.
EnglishThis afternoon, we will briefly dwell on the Communist reign of terror in North Korea.
I eftermiddag ska vi kort behandla det kommunistiska terrorväldet i Nordkorea. Herr talman!
EnglishI would like to dwell for a second on the opinion expressed by Mr Matsakis.
Jag skulle vilja uppehålla mig ett ögonblick vid den åsikt som framfördes av Marios Matsakis.
EnglishI would like to dwell a little on the answer given by Mr Patten on the elections in Serbia.
Jag skulle vilja säga några ord om Pattens svar angående valen i Serbien.
EnglishI shall not dwell too much on the specifics of the Lisbon Summit.
Jag kommer inte att uppehålla mig vid detaljerna kring toppmötet i Lissabon.
EnglishWe understand why the rapporteur does not wish to dwell on the subject.
Man förstår att föredraganden inte har lust att fördjupa sig i frågan.