"early" translation into Swedish

EN

"early" in Swedish

EN early
volume_up
{noun}

early
volume_up
tidig sort {comm. gen.}

Synonyms (English) for "early":

early

Context sentences for "early" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
Den gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
EnglishWe welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
Vi välkomnar president Saakashvilis beslut att utlysa ett förtida presidentval.
EnglishIt has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.
Det har använts för att sända tidiga varningar innan väderrelaterade katastrofer.
EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishFor example, early next year EUR 72 million will still be channelled into research.
Exempelvis styrs ännu under början av nästa år 72 miljoner euro till forskning.
EnglishThat is why we will present an action plan on unaccompanied minors in early 2010.
Därför kommer vi att presentera en färdplan för ensamkommande barn i början av 2010.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Inga framgångsrika attacker har gjorts i Adenviken sedan i början av maj 2009.
EnglishI am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
Jag lämnar tidigare och det gör ni med, eftersom ni ska förbereda er inför valet.
EnglishThat is exactly the kind of statement we should be making at this early stage.
Det är precis den typen av uttalande som vi borde göra i detta tidiga skede.
EnglishIt is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
Tiden är inte mogen för att saligförklara ett system, och diskvalificera ett annat.
EnglishFinally, we must deal with the thorny issue of the proposal on early retirement.
Slutligen måste vi ta upp den känsliga frågan om den föreslagna förtidspensioneringen.
EnglishSo I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.
Så jag åkte från jobbet en timme tidigare och hämtade Harry vid skolans grind.
EnglishIf the universe is not a fluctuation, why did the early universe have a low entropy?
Om universum inte är en fluktuation, varför hade det tidiga universum låg entropi?
EnglishWhose fault will it be if beneficiaries do not get any subsidies early next year?
Vems fel blir det om mottagarna inte får några bidrag i början av nästa år?
EnglishParliament expressed its concerns about the pipeline project as early as January 2000.
Redan i januari 2000 gav kammaren uttryck för sin oro rörande pipelineprojektet.
EnglishThat also includes bullets and weapons and so on and it is an early warning system.
Detta innefattar kulor och vapen och så vidare och är ett förvarningssystem.
EnglishI understand that we can achieve that at the end of September or early October.
Jag räknar med att vi kan uppnå detta i slutet av september eller i början av oktober.
EnglishFathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
Mammor och pappor är följaktligen ”förskoleverksamhetens jämbördiga partner”.
EnglishAfter all, there is an early warning system for certain events in the food sector.
Det finns trots allt ett förvarningssystem för vissa händelser inom livsmedelssektorn.
EnglishAs for the fires in Sumatra, it was said that the early warning system did not work.
Vad gäller bränderna på Sumatra har man sagt att förvarningssystemet inte fungerade.