"to eat" translation into Swedish

EN

"to eat" in Swedish

EN to eat
volume_up
[ate|eaten] {verb}

1. general

to eat (also: to have, to victual)
And if people in Europe do not eat potatoes, what do they eat, Commissioners?
Och, kommissionsledamöter, om européerna inte ens har potatis att äta, vad ska de äta då?
Eventually, Europe must learn to eat to live and stop living to eat.
Europa måste till sist börja äta för att leva och sluta med att leva för att äta.
It is a case of informing them what they can eat and in what quantities they can eat it.
Det handlar om att informera om vad de kan äta och i vilka kvantiteter de kan äta det.
to eat
volume_up
förtära {vb} [fig.]
We are more aware in Europe than elsewhere that this is unacceptable, because we are obliged to guarantee our fellow citizens the real choice of whether to eat or whether to refuse to eat GMOs.
Vi vet det bättre här än på andra ställen eftersom vi har ansvaret att ge medborgarna en reell valmöjlighet att förtära eller att vägra förtära genmodifierade organismer.
So we are eating into the mountain of unspent commitments.
Så vi börjar tära mängden oförbrukade åtaganden.
Today, the new Member States in particular require support in order to work as equals with the other Members, without eating into the other countries’ budgets.
I nuläget behöver särskilt de nya medlemsstaterna stöd för att kunna arbeta som jämlikar med de övriga medlemsstaterna, utan att tära de övriga ländernas budgetar.
to eat (also: to erode)

2. figurative

to eat (also: to bite, to corrode)
The Lisbon Strategy cannot be implemented in a manner which would eat away at the financial basis of the welfare society and which would be grossly unfair.
Lissabonstrategin kan inte genomföras på ett sätt som skulle fräta bort välfärdssamhällets ekonomiska grund och vara oerhört orättvist.

Context sentences for "to eat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English"We are what we eat," could easily be described as, "We are what our cells eat."
"Vi är vad vi äter", kan enkelt beskrivas som, "Vi är vad våra celler äter."
EnglishThe Prussian peasantry said, "We can't even get the dogs to eat these damn things.
Men de preussiska bönderna sade, "Inte ens hundarna äter dom fördömda sakerna.
EnglishCows and sheep that normally only eat vegetable feed are turned into cannibals.
Kor och får, som i vanliga fall endast äter vegetabilisk föda, görs till kannibaler.
EnglishThat makes a mockery of it for most of the people who eat chocolate in Europe.
Då för man majoriteten av den chokladkonsumerande befolkningen i Europa bakom ljuset.
EnglishNow that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
Det är också en oerhört svår belägenhet för oss i Europa, där folk vill ha ägg.
EnglishWe must teach people how to run agriculture so that they have enough to eat.
Man måste lära människorna hur man bedriver jordbruk, så att de blir mätta.
EnglishWhere are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Var ska vi hitta fisken när kineserna äter lika mycket fisk som japanerna?
EnglishIt will affect the food we eat and conceivably, the future of mankind on earth.
Den kommer att inverka på den mat vi äter och, möjligen, människans framtid här på jorden.
EnglishRather than consuming imported proteins, these suckler cows eat grass and use pasture land.
Amkor äter gräs och går på grönbete, och konsumerar inte importerade proteiner.
EnglishAre cats and dogs not worth protecting just because we do not eat them?
Är inte katter och hundar värda att skyddas bara därför att vi inte äter dem?
EnglishThis was their way of telling me: 'You see, what we eat is important!
Det var ett sätt att säga till mig: " Du, det är faktiskt viktigt vad vi äter!
EnglishProducing the food that you eat: quality is as important as quantity.
När livsmedel produceras är det minst lika viktigt med kvalitet som med kvantitet.
EnglishThey had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
De hade mat för dagen, men nu är allt förstört av miljöförstöringen.
EnglishThis was their way of telling me: 'You see, what we eat is important!
Det var ett sätt att säga till mig: "Du, det är faktiskt viktigt vad vi äter!
EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
Och vad man hittar är upptäcker folk som åt grönsaker och olivolja har färre rynkor.
EnglishShania still doesn't believe me so I eat two of the sandwiches in front of her to prove it.
Shania tror mig fortfarande inte så jag äter två mackorför att visa att det är sant.
EnglishOf course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
Naturligtvis är skogar koldioxidförbrukare, men när de har vuxit färdigt är den effekten borta.
EnglishAnd the rest of the year they're free to roam around Eduardo's land and eat what they want.
Och under resten av året strövar dom fritt kring Eduardos marker och äter vad de vill.
EnglishThis means that every citizen must have a roof over his head, enough to eat and a job.
Det betyder att alla medborgare skall ha tak över huvudet, tillräckligt med mat och arbete.
EnglishWe take out millions of tonnes of sand eels and scour the sea beds, and the cod eat sand eels.
Vi fångar miljontals ton tobis och rensar havsbotten, och torsken äter tobis.