EN effect
volume_up
{noun}

1. general

effect (also: action, capacity, impact, virtue)
volume_up
effekt {comm. gen.}
This has a very distorting and destabilising effect on the world economy.
Detta får en mycket snedvridande och destabiliserande effekt i världsekonomin.
It would be cause for great hope if the moratorium were to take effect immediately.
Det skulle vara mycket hoppingivande om moratoriet fick omedelbar effekt.
In this way there could be a positive effect on the present difficult situation.
Detta skulle kunna ha en positiv effekt i den nuvarande svåra situationen.
   – Mr President, the globalisation of solidarity is having a visible effect.
Globaliseringen av solidariteten visar påtagliga resultat.
The Kyoto Protocol will be able to enter into effect 90 days later.
Ordförandeskapets idéer på miljöområdet låter bra, men de bör omsättas i resultat.
We need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
Vi behöver en bindande förpliktelse som säger att de resultat som kommer fram också genomförs.
Statistical effect is of crucial importance to regions across Europe.
Statistisk effekt har mycket stor betydelse för regionerna runtom i Europa.
It is of huge importance for these new emission requirements to enter into effect very soon.
Det är av enorm betydelse för dessa nya utsläppskrav att de träder i kraft mycket snart.
They have a crucial effect on economic revival and huge significance for European solidarity policy.
De har en avgörande effekt på den ekonomiska återhämtningen och en enorm betydelse för den europeiska solidaritetspolitiken.
volume_up
verkan {o.sg.} (bestämd form)
The voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
Den frivilliga pensionsfonden borde dessutom ha avskaffats med omedelbar verkan.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Det är ju meningen att dessa konfrontationer skall ha en förebyggande verkan.
the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.
skall övergångsbestämmelserna i denna avdelning inte ha verkan.
volume_up
följd {comm. gen.}
The effect was that the United States did not proceed with those threats.
Det fick till följd att Förenta staterna inte fullföljde dessa hot.
Due to the addictive effect, it appears very difficult to stop smoking.
I Europeiska unionen dör över en halv miljon människor varje år till följd av rökning.
The subsequent costs to industry also amount to a disproportionate effect.
Dessutom utgör kostnaderna för näringsgrenen en oproportionerlig följd.
effect (also: influence)
volume_up
påverkan {o.sg.} (bestämd form)
It is clear that pollution has a great effect on human health.
Det är självklart att föroreningarnas påverkan på folkhälsan är stor.
Ozone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
De ozonförstörande ämnena har en negativ påverkan under mycket lång tid.
In addition, it has no effect on energy efficiency.
Dessutom har en sådan åtgärd inte någon påverkan på energieffektiviteten.
effect (also: bearing)
volume_up
verkning {comm. gen.}
We want to manage globalisation; we want to reduce the destabilising effect of a number of factors.
Vi vill införa ramar för globaliseringen, vi vill minska en del av dess destabiliserande verkningar.
The effects of environmental crime spread into the territory of many countries.
Verkningarna av miljöbrotten sträcker sig till flera länders områden.
The long-term effects of the many authorisations are also to be looked into.
Man skall också se på de långsiktiga verkningarna av alla tillåtelser.
We have therefore tabled amendments to this effect relating both to the content and the methodology.
Därför har vi lagt fram ändringsförslag i detta syfte i fråga om både innehåll och metod.
The Commission is currently preparing draft negotiating directives to that effect.
Kommissionen förbereder just nu ett utkast för förhandlingsdirektiv med det innehållet.
The report proposes relevant action that must be put into effect right away.
Betänkandet innehåller åtgärder som pekar åt rätt håll och som utan dröjsmål måste genomföras.
However, we are not underestimating the effect our contribution might have at this time.
Men vi underskattar inte det inflytande som vårt bidrag kan ge vid detta tillfälle.
That had a bad effect on the Kremlin, and Gorbachev lost a lot more influence.
Detta fick en dålig effekt på Kreml, och Gorbatjov förlorade ännu mer inflytande.
Moreover, the EU ought to have an immediate effect wherever procedures allow it to.
EU borde dessutom ha ett omedelbart inflytande överallt där tillvägagångssättet tillåter detta.
effect (also: impression)
If we are left with an overwhelmingly negative impression, then this will have a corresponding effect on our work.
Om vårt bestående intryck är övervägande negativt kommer detta att påverka vårt arbete i motsvarande grad.
The massive military presence around Iraq, and Bush's rhetoric, have finally had their effect on Saddam.
Den massiva militära närvaron kring Irak och retoriken från Bush har gjort intryck på Saddam.
This effect is unacceptable and that impression totally erroneous.
Denna effekt är oacceptabel, och intrycket är absolut felaktigt.
volume_up
innebörd {comm. gen.}
I believe that the precise effect of today's debate on the Commission's proposals is:
Jag tror att dagens debatt om kommissionens förslag har följande innebörd:
There will be signed motions to this effect.
Det kommer att finnas undertecknade förslag med denna innebörd.
The Commission will issue a declaration to this effect when the directive is finally adopted.
Kommissionen kommer att offentliggöra en förklaring med denna innebörd när direktivet slutligen antas.

2. business

effect (also: force)
volume_up
kraft {comm. gen.}
New Commission initiatives are already in effect, or will shortly become effective.
Nya initiativ från kommissionen har redan trätt i kraft eller kommer snart att träda i kraft.
We would then need fewer amendments to directives before they come into effect.
Vi skulle då behöva färre ändringar av direktiven innan de träder i kraft.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.

Context sentences for "effect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe effect on regional airports and their surrounding areas needs to be assessed.
Effekten på regionala flygplatser och de omkringliggande områdena måste bedömas.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
För att bekämpa följderna av denna kris måste vi börja diskutera återhämtningen.
EnglishFunding must be directed at those areas where the boomerang effect is greatest.
Finansieringen måste inriktas på de områden där bumerangeffekten är som störst.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Det har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
EnglishOne effect, paradoxically, is that it produces paralysis, rather than liberation.
Den ena är, paradoxalt nog, att den leder till förlamning istället för befrielse.
EnglishI also think that you are underestimating the macro-economic effect in general.
Jag tycker också att ni rent allmänt underskattar den makroekonomiska effekten.
EnglishThis effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.
Denna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
EnglishRecurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
Återkommande torka och översvämningar har katastrofala följder för befolkningen.
EnglishThat will have a big effect on how public opinion perceives the European Union.
Det kommer att ha en stor inverkan på hur den allmänna opinionen uppfattar EU.
EnglishTheir opinions seem to be fixed beforehand, and the facts have no effect on them.
Deras ståndpunkt är tydligen fastslagen sedan tidigare och påverkas inte av fakta.
English   I can say to Mr Ebner that there have not been any proposals to this effect.
   – Jag kan säga till Ebner att det inte har förekommit några sådana förslag.
EnglishThe net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
Nettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
EnglishIts legal effect, however, is not such as to compel the Commission to resign.
Dess rättsverkan är dock inte en sådan att det kan tvinga kommissionen att avgå.
EnglishNote that changes made here have an effect on some of the following functions.
Observera att ändringar som du gör här påverkar en del av följande funktioner.
EnglishIf we succeed in this, it can be expected to have a positive effect on employment.
Om vi lyckas med detta kan det förväntas inverka positivt på sysselsättningen.
EnglishWine does have a beneficial effect on health, and should be considered as a food.
Vin är bra för hälsan, det är en produkt som borde betraktas som en näringsprodukt.
EnglishThis serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
Detta illustrerar verkligen hur rent bedrövligt vårt nuvarande viseringssystem är.
EnglishWe insist that the ‘ statistical effect’ should be extended to the Cohesion Fund.
Vi är dessutom positivt inställda till ert direktiv om ersättning till brottsoffer.
EnglishIt is therefore right to consider how this proposal might be put into effect.
Det är därför på sin plats att överväga hur detta förslag skulle kunna genomföras.
EnglishHowever, it is clear that we are not researching the effect of drugs in these cases.
Vi undersöker emellertid tydligen inte effekterna av droger i dessa sammanhang.