EN either
volume_up
{adverb}

either
volume_up
heller {adv.}
Completely equal treatment is not a politically realistic aim, either.
En fullständig jämställdhet är inte heller realistisk som politisk målsättning.
The approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
Inte heller på denna punkt är det synsätt som valts det rätta, och det finns alternativ.
Forest fires are not a serious problem in the Scandinavian countries either.
Skogsbränder är heller inget betydande problem i de nordliga länderna.

Context sentences for "either" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
Åtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller så fullgörs de inte.
EnglishThey can be separated from the working area by either a background or a border.
Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samtidigt saknar även regionala rådgivningsorgan rätt kunnande och erfarenheter.
EnglishApart from the political will not being there, the police will is not there either.
Frånsett att den politiska viljan saknas, saknas även viljan från polisens sida.
EnglishEither way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
Ur parlamentets synvinkel kommer det i alla händelser att bli en budget för 2008.
EnglishHowever, I do not believe that these peace talks were a complete failure either.
Jag anser dock inte att dessa fredssamtal var ett fullständigt misslyckande.
EnglishI am not certain, however, that reciprocation would be either helpful or fruitful.
Jag är däremot inte så säker på att vedergällning skulle hjälpa eller ge resultat.
EnglishIn our opinion, there is no legal basis for some of the other amendments, either.
Även för andra ändringsförslag saknas det enligt vår åsikt en rättslig grund.
EnglishMoreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
Dessutom är ofta kriterierna för frihetsberövande inte reglerade på lämpligt sätt.
EnglishI should very much like an answer to these questions either this week or next week.
Jag skulle ändå gärna vilja ha ett svar på dessa frågor den här eller nästa vecka.
EnglishMost of their content is either unnecessary or already referred to in my text.
Jag avvisar ändringsförslagen 7 till 13 som bestämt förkastades av fiskeriutskottet.
EnglishI do not feel that this fact has been taken into due consideration either.
Detta är också någonting som jag inte anser att man har tagit med i beräkningen.
EnglishEuropean standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Europeiska standarder för nyttofordon är obefintliga eller alldeles för verkningslösa.
EnglishOr is the creation of a common civilisation either undesirable or impossible?
Eller är det inte önskvärt eller möjligt att skapa en gemensam civilisation?
EnglishWe do not have one now and unfortunately the Lisbon Treaty will not give us one either.
Det har vi inte nu och dessvärre kommer vi inte att få det med Lissabonfördraget.
EnglishBut holding on to the current system would not solve the problem either.
Det är dock ingen lösning att behålla det nuvarande systemet bara av det skälet.
Englisheither on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank;
på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken, eller
EnglishWe need a European patent at a reasonable price; we do not have that yet either.
Vi behöver ett europeiskt patent till överkomliga priser, det har vi faktiskt ännu inte.
EnglishAll other amendments are acceptable to the Commission, either in full or in part.
Kommissionen kan godta alla andra ändringsförslag, fullt ut eller delvis.
EnglishEurope was prepared to take the lead, for the US could not be counted on then either.
Europa var berett att ta ledningen, USA var det redan då ingen som litade på.