"eligible" translation into Swedish

EN

"eligible" in Swedish

EN

eligible {adjective}

volume_up
eligible
volume_up
kvalificerad {adj.} (som kan väljas)
If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Om du är en ny annonsör kan du vara kvalificerad att få en.
If every eligible student were to receive funding, there would only be enough for about ECU 750 per person.
Om varje kvalificerad studerande skulle få finansiering skulle det bara räcka till omkring 750 ecu per person.
There are several earnings thresholds that impact whether you're eligible to be paid for your AdSense earnings.
Det finns flera intäktsgränser som påverkar om du är kvalificerad för att få betalt för dina AdSense-intäkter.
eligible
volume_up
berättigad {adj.} (som kan väljas)
Oh, no, she's not eligible for release at this time.
Tyvärr, hon är inte berättigad frigivning för tillfället.
But there are eligible communities of a myriad of nationalities in all Member States.
Men det finns berättigade gemenskaper med en mängd nationaliteter i alla medlemsstater.
The damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
Skadans omfattning har uppskattats till 4,6 miljarder euro, så den är alltså berättigad till ersättning.
eligible
volume_up
lämplig {adj.} (som kan väljas)
However, the Commission thinks it appropriate to limit the amount of the grant to 70 % of the eligible costs and not 80 %.
Kommissionen anser dock att det är lämpligt att begränsa bidragsbeloppet till 70 procent av de bidragsberättigande kostnaderna i stället för 80 procent.
För att vara behörig krävs en magister- eller masterexamen.
If it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Om projektet förslås under denna post har det goda chanser att bedömas som behörigt.
eligible (also: choosable)
Following a complaint about her age, she was told she was too old to take up the position and not eligible, according to the current British Police Act.
Efter ett klagomål om hennes ålder sade man till henne att hon var för gammal för befattningen och inte valbar enligt den gällande brittiska polisstadgan.
Nevertheless, new objectives have been included, specifically the financing of the Nature Network 2000, for which all rural regions will be eligible.
Likväl inkluderas nya mål, till exempel finansieringen av Natura nätverk 2000, och landsbygden blir ett annat valbart alternativ.
Unique for the program in Luleå are the compulsory courses about building in mountains and the eligible courses focusing on ground frost, snow and ice.
Det som skiljer oss från de andra V-utbildningarna är obligatoriska kurser om byggande i berg och valbara kurser som behandlar tjäle, snö och is.

Context sentences for "eligible" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English—and thirdly: inclusion of expenditure not eligible under European legislation.
—För det tredje: medräknande av utgifter som inte omfattas av EU-lagstiftningen.
EnglishMy report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
I betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
EnglishOne of the 'eligible actions' of the European Refugee Fund (ERF) is resettlement.
En av Europeiska flyktingfondens ”berättigade åtgärder” är vidarebosättning.
EnglishDevelopment projects affecting countries, regions or areas are perfectly eligible.
Utvecklingsprojekt som påverkar länder, regioner och områden passar perfekt.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Inte alla länder som kan komma i fråga har förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
EnglishIf so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Om du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.
EnglishIf it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Om projektet förslås under denna post har det goda chanser att bedömas som behörigt.
EnglishAs I said, Belarus is indeed eligible under the New Neighbourhood programmes.
Som jag sade är Vitryssland stödberättigat i enlighet med de nya grannskapsprogrammen.
EnglishFor that reason, funding for the former eligible areas must not be reduced.
Av detta skäl får inte finansieringen till de tidigare stödområdena minskas.
EnglishIndeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.
Av 34 valbara länder är det faktiskt bara 12 länder per år som deltar i programmet.
EnglishThe latter can be eligible for aid under the Cohesion Fund or the Structural Funds.
Den typen av investeringar kan få stöd från Sammanhållningsfonden eller strukturfonderna.
EnglishBut there are eligible communities of a myriad of nationalities in all Member States.
Men det finns berättigade gemenskaper med en mängd nationaliteter i alla medlemsstater.
EnglishI must also mention that the Republic of Moldova is eligible for both grants and loans.
Jag måste även nämna att Moldavien är berättigat till både bidrag och lån.
EnglishResearchers and research students are not eligible for support in the programme.
Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet.
EnglishIn 2009 Turkey was eligible for EUR 566 million in pre-accession assistance from the EU.
År 2009 beviljades Turkiet 556 miljoner euro i EU-stöd inför anslutningen.
EnglishA third option is to raise the threshold above 75 % to make more regions eligible.
En tredje möjlighet är att höja tröskeln över 75 procent för att fler regioner skall beröras.
EnglishGNP alone is inadequate as a criterion in determining eligible areas.
Bruttonationalprodukten är inte det enda kriteriet vid fastställandet av stödområden.
EnglishRenewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.
Förnybara energiprojekt, som till exempel solenergi, är berättigade.
EnglishAs mentioned earlier, many organisations are eligible for this funding.
Som tidigare nämnts finns det många organisationer som kan beviljas denna typ av bidrag.
EnglishThe directive must balance the interests of consumers and eligible parties.
I direktivet måste man finna en balans mellan konsumenternas och rättsinnehavarnas intressen.