"to eliminate" translation into Swedish

EN

"to eliminate" in Swedish

EN to eliminate
volume_up
[eliminated|eliminated] {verb}

1. general

The world must do everything in its power to eliminate both of these Communist regimes.
Världen måste göra allt i sin makt för att eliminera båda dessa kommunistregimer.
Perhaps it is an attempt to eliminate sick people who have a genetic defect.
Det kanske är ett försök i att eliminera sjuka människor med genetiska defekter.
(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) Regionalpolitikens syfte är att eliminera de ekonomiska och sociala skillnaderna.
We will also eliminate the other obstacles which may occur.
Vi kommer också att avlägsna andra hinder som eventuellt kan komma att uppstå.
The EU got nothing that matters in return for its commitment to eliminate export subsidies by 2013.
EU fick ingenting av betydelse i utbyte mot sitt åtagande att senast 2013 avlägsna exportstöden.
Our main objectives were to fill the gaps and to eliminate ambiguities.
Våra huvudmål var att fylla luckorna och att avlägsna det som var tvetydigt.
Therefore, the proposal to eliminate that has no support from the Council.
Förslaget om att ta bort den nationella finansieringen har därför inget stöd från rådet.
The diversity of the European Union is something to celebrate and not to eliminate.
Europeiska unionens mångfald är något som vi skall hylla, inte något som vi skall ta bort.
Ladies and gentlemen, we must eliminate any grey areas which harm the image of this Parliament.
Vi måste ta bort alla gråzoner som skadar bilden av Europaparlamentet.
What has to be decided at this point is whether or not it is legal to eliminate those who disagree.
Vad det handlar om är att bestämma sig för om det är tillåtet eller inte att döda den som är av annan åsikt.
Even the word 'abortion' has been almost totally eliminated from the Polish language, and has been replaced by the expression 'killing of a conceived child'.
Det är till och med så att ordet ”abort” nästan har försvunnit ur det polska språket och ersatts av uttrycket ”att döda ett avlat barn”.
Europe must find a way to ensure that these stockpiles are eliminated from history but linger in our memories as a reminder that we must stop killing people with our lethal products.
Europa måste se till att dessa arsenaler försvinner ur historien men förblir i minnet som påminnelse om att vi inte längre får använda vår dödliga produktion för att döda.
The priority objective of environmental policy should not be to exclude risks, but to identify and eliminate dangers.
Miljöpolitikens främsta mål bör inte vara att utesluta risker, utan att fastställa och eliminera faror.
Would it not be sensible also to eliminate the animals taken to the abattoir at the last minute, which are often likely to be infected?
Skulle det inte vara klokt att också utesluta djur som i sista stund förts till slakterierna, djur som ofta är tvivelaktiga?
This will enable consumers, and especially people suffering from allergies, to eliminate any possible risks, however small these may be.
Det gör det möjligt för konsumenterna och framför allt också för allergiker att utesluta varje risk, om än aldrig så liten.
to eliminate (also: to bowl out, to burst, to bud)
Also, the EU regulation may eliminate the products of small and medium-sized companies who will be unable to afford tests of the same standard as wealthy European firms.
Dessutom kan EU-lagstiftningen komma att slå ut produkter från små och medelstora företag, som inte har råd att genomföra tester med samma standard som de stora europeiska företagen.
Also, the EU regulation may eliminate the products of small and medium-sized companies who will be unable to afford tests of the same standard as wealthy European firms.
Dessutom kan EU – lagstiftningen komma att slå ut produkter från små och medelstora företag, som inte har råd att genomföra tester med samma standard som de stora europeiska företagen.
to eliminate (also: to go round, to pass)
to eliminate (also: to drop, to exclude, to omit, to miss out)
Excessive fines would eliminate general manufacturers.
För höga böter skulle göra slut vanliga tillverkare.
It is trade, not aid, that will eliminate world poverty and accelerate sustainable development.
Det är handel, inte bistånd, som kan göra slut världens fattigdom och påskynda en hållbar utveckling.
Eliminating the pernicious legacy of communism is a prerequisite for a peaceful future in Europe.
Att göra slut kommunismens fördärvliga arv är en förutsättning för en fredlig framtid i Europa.
to eliminate

2. chemistry

to eliminate

Context sentences for "to eliminate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Om vi röstar för ändringförslag 85 försvinner denna minskning av transporttiden.
EnglishIt offers crops that eliminate vitamin A deficiency and blindness for millions.
Det ger en skörd som utplånar A-vitaminbrist och blindhet för miljoner människor.
EnglishThe EU is not doing enough to eliminate sexism and discrimination in the media.
EU gör inte tillräckligt för att befria media från sexism och diskriminering.
EnglishIf we attack their media with this, we will eliminate the phantoms at their source.
Om vi attackerar deras meteor med den eliminerar vi skuggvarelserna vid källan.
EnglishWe have nothing else to replace DDT to eliminate malaria and the mosquito involved.
Vi har ingenting som kan ersätta DDT för att utrota malaria och malariamyggan.
EnglishOne of the most effective ways of combating terrorism is to eliminate its causes.
Ett av de mest effektiva sätten att bekämpa terrorism är att undanröja dess orsaker.
EnglishWhat are the options, in your mind, to eliminate these problems once and for all?
Vilka möjligheter anser ni att vi har att bli av med dessa problem en gång för alla?
EnglishOne of the European Union's key values is to eliminate any form of discrimination.
En av EU:s grundläggande värderingar är att undanröja alla former av diskriminering.
EnglishFor example, take the need to eliminate stereotypes in organisational hierarchies.
Ta till exempel behovet av att få bort stereotyperna i organisationernas hierarkier.
EnglishHad we been able to do that, we would have been able to eliminate poverty faster.
Om vi hade kunnat göra det skulle vi ha kunnat utrota fattigdomen tidigare.
EnglishOn the one hand, there is a proposal to increase quotas and eliminate quotas in 2015.
Å ena sidan föreslås en höjning av kvoterna och ett avskaffande av kvoterna 2015.
EnglishThis will eliminate legal uncertainty and resolve many shortcomings and difficulties.
Det undanröjer rättslig osäkerhet och avhjälper många brister och svårigheter.
EnglishIt is a programme which treats the effects but does not eliminate the causes.
Det är ett program som behandlar effekterna men inte eliminerar orsakerna.
EnglishThe fight to eliminate violence against women is also, in my opinion, an important point.
Jag anser att kampen för att avskaffa våld mot kvinnor är en annan viktig fråga.
EnglishYet it turned out to be possible to eliminate virtually insurmountable obstacles.
Därvid har det visat sig möjligt att få bort nästan oöverkomliga hinder.
EnglishThe 'fifth freedom' will eliminate barriers to the free flow of knowledge.
Den femte friheten kommer att undanröja hindren för det fria kunskapsflödet.
EnglishThe way to overcome the dairy crisis is to eliminate milk quotas as quickly as possible.
För att lösa mejerikrisen bör vi avskaffa mjölkkvoterna så snabbt som möjligt.
EnglishBut that is not the sort of thinking that can eliminate remaining deficits.
Men det är inte genom detta tänkande som man kan undanröja de brister som finns kvar.
EnglishThis policy needs to be combated, in order to eliminate business from health and drugs.
Denna politik måste bekämpas för att få bort spekulationen med hälsa och läkemedel.
EnglishWhen you get to the end ofthat field, eliminate all strongpoints on those ridges.
När ni kommer till slutet av fältet eliminerar ni alla starka punkter.