"emphatically" translation into Swedish

EN

"emphatically" in Swedish

EN emphatically
volume_up
{adverb}

emphatically
I emphatically support the three amendments Mr Hughes has talked about.
Jag stöder eftertryckligt de tre ändringsförslag som Hughes talade om.
Consequently, I emphatically support the rapporteur's efforts and agree with his proposals.
Följaktligen stöder jag eftertryckligt föredragandens insatser och håller med om hans förslag.
The response states this very emphatically.
I svaret fastställs detta mycket eftertryckligt.
emphatically
. - (DE) Mr President, I emphatically agree with Mrs Kauppi.
Jag instämmer alldeles särskilt med Piia-Noora Kauppi.

Synonyms (English) for "emphatically":

emphatically
emphatic

Context sentences for "emphatically" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I emphatically endorsed the adoption of this text at second reading.
Jag stödde därför eftertryckligen att texten skulle antas i andra behandlingen.
EnglishI should like to repeat emphatically that we are behind the reformers in Turkey.
Jag vill eftertryckligen upprepa att vi står bakom reformvännerna i Turkiet.
EnglishOn behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
Jag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!
EnglishI distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
Jag tar med eftertryck avstånd från framför allt förslaget om att dela Jerusalem.
EnglishLike Mr El Khadraoui, I would emphatically ask you what your timeframe is.
Jag vill liksom Saïd El Khadraoui med eftertryck fråga er vilken tidsram ni har.
EnglishI am emphatically against it and I ask my colleagues to reject this motion.
Jag är absolut däremot, och jag ber mina kolleger att inte godkänna detta förslag.
EnglishI have called on them emphatically to do the same for their Arab friends.
Jag har uppmanat dem eftertryckligen att göra samma sak för sina arabiska vänner.
EnglishImproving, yes; supplementing, yes; putting a question mark over, emphatically no.
Förbättra - ja, komplettera - ja. Sätta frågetecken för - definitivt nej!
EnglishWe emphatically call on the EU's High Representative to support efforts of this kind.
Vi uppmanar med eftertryck EU:s höga representant att stödja insatser av detta slag.
EnglishIt is an act of justice, whereby I must say emphatically that the problem is not Islam.
Det är en rättvisehandling, och jag måste betona att problemet inte är islam.
EnglishI can confirm very emphatically that that is indeed the presidency’s intention.
Jag kan med bestämdhet bekräfta att detta är ordförandeskapets avsikt.
EnglishWe should say this emphatically to some Balkan countries, as we do to Turkey.
Vi bör säga detta med eftertryck till vissa stater på Balkan, såsom vi gör till Turkiet.
EnglishMr Poettering began with Lisbon and emphatically welcomed the Lisbon Strategy.
Hans-Gert Poettering började med Lissabon och välkomnade Lissabonstrategin med eftertryck.
EnglishI say this so emphatically because we cannot just sit here quietly and wait.
Jag betonar det här eftersom vi inte bara kan sitta här tysta och vänta.
EnglishMr Poettering began with Lisbon and emphatically welcomed the Lisbon Strategy.
Hans-Gert Poettering började med Lissabon och välkomnade Lissabonstrategin med eftertryck.
English   – We voted against – and emphatically against the second part of paragraph 6.
   – Vi röstade – med eftertryck – emot den andra delen av punkt 6.
EnglishI know you will deny this, but I would like to hear you repeat it emphatically.
Jag vet att ni kommer att säga nej, men jag skulle vilja höra er upprepa det med eftertryck.
EnglishWe should say this emphatically to some Balkan countries, as we do to Turkey.
Vi hör ofta sägas att varje land borde ha sin egen kommissionsledamot.
EnglishThe wars in Yugoslavia ultimately proved this quite emphatically for everyone to see.
Krigen i Jugoslavien visade det till sist för var och en som ville veta.
EnglishAs an important partner of Egypt's, we should protest emphatically against these abuses.
Som viktig partner till Egypten vore det här lämpligt att lägga fram starka protester.