"empirical" translation into Swedish

EN

"empirical" in Swedish

EN empirical
volume_up
{adjective}

Theoretical development is combined with empirical studies to engender empirical validity.
Teoretisk utveckling paras med empiriska studier för att ge empirisk validitet.
Empirical research shows that international cartels raise prices by over 20%.
Empirisk forskning visar att internationella karteller höjer priserna med över 20 procent.
We hope that this report will bring some empirical basis to this complex discussion.
Vi hoppas att rapporten kommer att ge en viss empirisk grund för denna komplexa diskussion.

Synonyms (English) for "empirical":

empirical
English

Context sentences for "empirical" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no empirical evidence at all for that claim - quite the contrary.
Det finns inga som helst empiriska bevis för det påståendet - snarare tvärtom.
EnglishThere is plenty of research and empirical evidence supporting this view.
Det finns en stor mängd forskning och empiriska rön som stöder denna uppfattning.
English“You attach such great importance to empirical studies here in Sweden,” she says.
Ni fäster så stor vikt vid empiriska studier här i Sverige, säger hon.
EnglishI wonder whether there is any empirical evidence of the existence of synergistic effects.
Jag frågar mig om det finns några empiriska belägg för existensen av sådana effekter.
EnglishStatistical methods are currently used in most empirical disciplines.
Statistiska metoder används idag inom de flesta empiriska ämnesområden.
EnglishWe need proper data and empirical evidence on these costings.
Vi behöver korrekta data och empiriska bevis vad gäller dessa kostnader.
EnglishAs an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
EnglishLots of things are called myths prior to empirical verification.
Många saker har kallats myter innan de bevisats empiriskt.
EnglishThere are no scientific limit values for this category of substances, only empirical threshold values.
Det finns inga vetenskapliga gränsvärden för denna ämneskategori utan bara empiriska tröskelvärden.
EnglishOne case study in which staff in health research people, second, the other empirical studies.
Det ena gäller studier där personal i vården är forskningspersoner, det andra gäller andra empiriska studier.
EnglishOn the other hand, she does not take part in empirical studies.
Däremot arbetar hon inte med empiriska undersökningar.
EnglishThat is an empirical fact and one which can be proven.
Det är ett faktum grundat på erfarenhet som går att bevisa.
EnglishConversations of various kinds in English, French, Swedish, German and Welsh are part of the empirical material.
Samtal av olika slag på engelska, franska, svenska, tyska och walesiska ingår i det empiriska materialet.
EnglishMy message to the Commission this evening is that the paper is very short on such empirical evidence and data.
Mitt budskap till kommissionen i kväll blir att dokumentet i hög grad saknar sådana empiriska bevis och data.
EnglishI therefore call on the Commission to devote a larger proportion of the budget to analysis based on empirical evidence.
Därför uppmanar jag kommissionen att avsätta en större andel av budgeten för analyser baserade på empiriska bevis.
English“Of course I look at empirical studies.
Visst tittar jag på empiriska undersökningar.
English* When you think thoughts that are empirical *
EnglishThe findings have been confirmed by empirical evidence and the information has been complemented by the European Parliament study.
Resultaten har bekräftats av empiriska bevis och informationen har kompletterats med Europaparlamentets studie.
EnglishFor that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
Därför bör vi göra åtskillnad mellan å ena sidan fakta och empiriska konstateranden och å andra sidan hypoteser.
EnglishYou have employed new architects to build on exactly the same foundations of integration, over-regulation and empirical ambition.
Vi har använt nya arkitekter för att bygga på exakt samma grund av integrering, överreglering och empiriska ambition.