EN employability
volume_up
{noun}

employability
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Jag välkomnar diskussionen om individernas anställningsbarhet och anpassningsförmåga.
Training, mobility and employability are keywords.
Utbildning, rörlighet och anställningsbarhet är nyckelord.
It will also bring about improved employability.
Det kommer också att leda till förbättrad anställningsbarhet.

Context sentences for "employability" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll of them are needed for social cohesion, employability and personal development.
De behövs alla för social sammanhållning, anställbarhet och personlig utveckling.
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Står inte det i rak motsats till riktlinjen " sysselsättningsförmåga "?
EnglishDoes this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
Står inte det i rak motsats till riktlinjen "sysselsättningsförmåga"?
EnglishWe have to look at employability in the context of education and training.
Vi måste betrakta anställningsbarheten i förhållande till utbildning och yrkesutbilning.
EnglishThe third priority is to strengthen the link with employability.
Den tredje prioriteringen är förstärkandet av sambandet med anställbarheten.
EnglishWe need to look at employability as far as the welfare state is concerned.
Vi måste se på anställningsbarheten vad välfärdsstaten beträffar.
EnglishThe first, employability, includes developing skills and qualifications.
För det första: Sysselsättningsförmågan, dit utveckling av kompetens och kvalifikationer hör.
EnglishThe Youth on the Move initiative seeks to improve young people’s education and employability by:
Initiativet Unga på väg vill förbättra de ungas utbildning och anställbarhet genom att
EnglishOf course, the efforts to improve employability begin well before higher education.
Insatserna för att förbättra anställbarheten börjar naturligtvis långt före den högre utbildningen.
EnglishEmployability must be improved, particularly by strengthening education and training.
Anställbarheten måste förbättras, särskilt genom att förbättra utbildningen och yrkesutbildningen.
EnglishEmployability, the first pillar of the NAPs, is therefore difficult to achieve.
På det viset kan man knappast uppnå en sysselsättningskapacitet, den första pelaren i handlingsplanerna.
EnglishIt should have a positive impact on the employability of those concerned.
Den bör ha en positiv inverkan på de berördas anställbarhet.
EnglishThe first is the so-called third way in Europe: economic reform based on employability.
Den första är den så kallade tredje vägen i Europa: ekonomisk reformering baserad på employablility.
EnglishThere is unjustified use of the issue of loss of employability.
Frågan om förlust av sysselsättning används på ett orättfärdigt sätt.
EnglishLTU Career is there for you as a student to help you increase your employability.
LTU Karriär finns till för dig som student för att hjälpa dig att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.
EnglishThe first is the so-called third way in Europe: economic reform based on employability .
Den första är den så kallade tredje vägen i Europa: ekonomisk reformering baserad på employablility .
EnglishWe have to look at employability in relation to work patterns.
Vi måste betrakta anställningsbarheten i relation till arbetsmönster.
EnglishSubject: Employment Guidelines 1998 - women's employability
Angående: Riktlinjer för sysselsättningen 1998 - kvinnors anställbarhet
EnglishOur aim is to improve citizens’ employability, job opportunities and chances for the future.
Vårt mål är att förbättra medborgarnas anställbarhet, sysselsättningsmöjligheter och framtidsutsikter.
EnglishToday they focus on promoting anticipation, prevention of crisis, employability and adaptability.
I dag handlar de om att främja förutseende, förebygga kriser, anställbarhet och anpassningsbarhet.